Ka Ani­ja vo­li­ko­gu kii­tis Vel­ko AV ja Ra­ve­ni ühi­ne­mi­se heaks

137

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis nel­ja­päe­va, 24. no­vemb­ri is­tun­gil ühe­hääl­selt vas­tu ot­su­se, mis lu­bab lii­ta val­la osaü­hin­gu Vel­ko AV vee­ma­jan­du­se osa lii­ta Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­te­ga Ra­ven. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kii­tis sel­le heaks 9. no­vemb­ril.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, pea­mi­ne põh­jus, miks naa­ber­val­da­de vee-et­te­võ­te­te liit­mist ha­ka­ti et­te val­mis­ta­ma, on sel­les, et Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se tin­gi­mu­sed reo­vee­ko­gu­mi­sa­la­de eda­si aren­da­mi­seks toe­tus­te saa­mi­seks on kar­mis­tu­nud ning kumb­ki vee-et­te­võ­te eral­di sel­leks ei kva­li­fit­see­ru. Vee-et­te­võ­te­te liit­mi­sel tek­ki­vas suu­re­mas et­te­võt­tes on toe­tu­se taot­le­mi­seks va­ja­li­kud kri­tee­riu­mid täi­de­tud – et­te­võ­te tee­nin­dab vä­he­malt 5000 klien­ti, on vä­he­malt 6 reo­vee­ko­gu­mi­sa­la, mil­lest vä­he­malt ühe reos­tus­koor­mus on üle 2000 ini­mek­vi­va­len­di.

„Li­saks loo­da­me ühi­sest et­te­võt­test saa­da sü­ner­giat ja või­me­kust pa­re­mi­ni toi­me­ta­da,“ sõ­nas Ani­ja val­la­va­nem.

Ta rää­kis, su­ve al­gu­ses sai pai­ka pan­dud ees­märk, et 1. jaa­nua­ril 2023 oleks ühi­ne piir­kond­lik vee-et­te­võ­te: „See oli meie jaoks täh­tis, sest järg­mi­se aas­ta esi­me­ses kvar­ta­lis ava­ne­vad uued taot­lus­voo­rud reo­vee­ko­gu­mi­sa­la­de väl­jae­hi­ta­mi­seks ja laien­da­mi­seks.“

Nüüd­seks on lä­bi­rää­ki­mi­sed pee­tud, le­pi­tud kok­ku tu­le­va­se vee-et­te­võt­te osa­ka­pi­ta­li suu­rus, juh­ti­misst­ruk­tuur ja in­ves­tee­rin­gud kol­meks esi­me­seks aas­taks. Ühi­ne­va­tes vee-et­te­võ­te­tes oli osa­ka­pi­ta­li suu­rus vä­ga eri­nev, ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­tel le­pi­ti kok­ku, et uues et­te­võt­tes on oma­va­lit­sus­te osa­ka­pi­tal võrd­ne ehk kum­ma­le­gi kuu­lub vee-et­te­võt­test 50 prot­sen­ti, kum­ma­gi osa suu­rus on 2 545 523 eu­rot. Ühi­se­le et­te­võt­te­le kin­ni­ta­tak­se 4liik­me­li­ne nõu­ko­gu, mil­le kaks lii­get on Ani­ja, kaks Raa­si­ku val­la esin­da­jad. Nõu­ko­gu liik­med on ka­vas kin­ni­ta­da vo­li­ko­gu is­tun­gil det­semb­ris. Te­gev­juht­kond ehk ju­ha­tus tu­leb 1-3liik­me­li­ne.

Lä­bi­rää­ki­mis­tel le­pi­ti kok­ku, et järg­mi­sel aas­tal keh­tib uues et­te­võt­tes ka­he se­ni­se et­te­võt­te ma­da­lam hind. Ku­na Vel­ko AV vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­nad on ma­da­la­mad kui Ra­ve­nil, tä­hen­dab see, et vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se klien­ti­de­le Ani­ja val­las jää­vad keh­ti­ma se­ni­sed hin­nad. Lan­ge­da need või­vad, kuid tõus­ta järg­mi­sel aas­tal mit­te.

Aas­ta­tel 2023-2026 on uuel et­te­võt­tel Ani­ja val­da ka­vas toe­tus­meet­me­te abil in­ves­tee­ri­da li­gi 3 mil­jo­nit eu­rot. Esi­me­ne prio­ri­teet on Aeg­vii­du Jaa­ma tä­na­va piir­kon­da ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­ne ning reo­vee­pu­has­tus­jaa­ma ehi­ta­mi­ne – kok­ku on see li­gi 1,22 mil­jo­ni eu­ro suu­ru­ne in­ves­tee­ring. Järg­mi­se­na on ka­vas ehi­ta­da väl­ja ÜVK Aeg­vii­du Met­sa tä­na­va piir­kon­da, nen­de töö­de hin­nan­gu­li­ne mak­su­mus on üle 344 000 eu­ro, ning see­jä­rel Ja­la­ka piir­kon­da, see lä­heb maks­ma üle 584 000 eu­ro.

Raa­si­ku val­da on lä­hiaas­ta­te ka­vas toe­tus­meet­me­te abil in­ves­tee­ri­da 4,05 mil­jo­nit eu­rot. Sel­lest 3 mil­jo­nit eu­rot on pla­nee­ri­tud Raa­si­ku ale­vi­ku ÜVK kol­man­da eta­pi töö­deks, 900 000 eu­rot Aru­kü­la ÜVK laien­da­mi­seks ning 150 000 eu­rot in­ves­tee­ri­da Här­ma kü­la reo­vee­pu­has­tis­se.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la aas­ta sport­la­ne on MI­LEE­NE VA­RIK ja aas­ta noor ees­ku­ju mi­ni­fir­ma Lind­la
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li­ma­jas kõ­la­sid RAI­MOND VALG­RE lau­lud