Kuu­sa­lu koo­li vi­list­la­se fir­ma jõu­dis Aju­ja­hi kon­kur­si TOP-10sse

461
Nu­pu õp­pe­komp­lek­ti­de toot­ja Nu­pu Lear­ning OÜ asu­ta­jad DAG­MAR KORK ja KA­ROL KA­RU. Fo­to Ali­ce Ze­reb­ja­tev

Te­le­saa­tes „Aju­jaht“ hak­kab 10 fir­ma seas võist­le­ma KA­ROL KA­RU ja DAG­MAR KOR­GI et­te­võ­te Nu­pu Lear­ning.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li vi­list­la­ne Ka­rol Ka­ru (en­di­ne Ra­huo­ja) Kiiust ja ta sõb­ran­na Dag­mar Kork Saa­re­maalt asu­ta­sid möö­du­nud aas­tal mai­kuus fir­ma Nu­pu Lear­ning, mis too­dab väi­ke­las­te­le õp­pe­va­hen­deid – Nu­pu mag­net­tahv­leid ning nen­de­ga so­bi­tu­vaid post­reid ja vär­vi­li­si mag­ne­teid.

Sü­gi­sel esi­ta­sid nad Nu­pu õp­pe­komp­lek­ti­de ärii­dee Aju­ja­hi kon­kur­si­le, ku­hu käe­so­le­val, 14. hooa­jal pa­ku­ti kok­ku 316 ideed. TV3 „Aju­ja­hi“ saa­tes lä­he­vad võist­lus­tul­le 10 edu­ka­mat, kel­le sek­ka jõu­dis žürii ot­su­sel ka fir­ma Nu­pu Lear­ning. Esi­me­ne saa­de on eet­ris 8. ap­ril­lil.

Ka­rol Ka­ru kir­jel­dab, et Nu­pu õp­pe­komp­lek­ti­de idee tek­kis ka­he lap­se emal Dag­mar Kor­gil, kui hak­kas oma ka­heaas­ta­se­le tüt­re­le õpe­ta­ma vär­ve, aga ei leid­nud so­bi­vaid too­teid: „Esial­gu ka­su­tas Dag­mar vär­vi­li­si pa­be­reid, siis tu­li mõ­te, et neid võiks kin­ni­ta­da alu­se­le. Ku­na mul on ko­ge­mus trü­kis­te toot­mi­ses, jõud­si­me aru­te­lu­de käi­gus mit­me­funkt­sioo­ni­lis­te mag­net­tahv­li­te ja mag­ne­ti­te idee­ni. Ap­ril­lis aas­ta ta­ga­si hak­ka­si­me ideed aren­da­ma, sep­temb­ris sai­me ärip­laa­ni koos­ta­mi­seks star­di­ka­pi­ta­li Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­selt. Te­gi­me oma vee­bi­le­he ja no­vemb­ris ava­si­me e-poe.“

Mõ­le­mad nai­sed on õp­pi­nud äri­vald­kon­da. Ka­rol Ka­ru on aas­taid töö­ta­nud fir­mas K-Print. Ta läks pä­rast Kuu­sa­lu koo­li lõ­pe­ta­mist 2010. aas­tal eda­si õp­pi­ma Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li kee­miat ning ma­gist­rik­raa­di sai EB­Sis rah­vus­va­he­li­se äri­juh­ti­mi­se eria­lal. Dag­mar Kork õp­pis Tar­tu Üli­koo­lis ma­jan­dust ja töö­tab Maye­ri fir­mas tu­run­dus­ju­hi­na.

Tut­ta­vaks said nad seo­ses raa­ma­tu­te müü­mi­se­ga Põh­ja-Amee­ri­kas, Ka­rol Ka­ru käis aas­ta­tel 2014-2017 kol­mel su­vel USAs ja ühel su­vel Ka­na­das raa­ma­tuid müü­mas.

Ka­rol Ka­ru: „Olen ala­ti mõel­nud, et mi­nust võiks saa­da et­te­võt­ja, aga kind­lat plaa­ni ei ol­nud, et kui­das või mi­da too­ta. Ka Dag­mar on taht­nud te­ge­le­da et­te­võt­lu­se­ga. Kui Nu­pu too­de­te idee tek­kis, hak­ka­si­me ko­he te­gut­se­ma.“

Prae­gu­seks on too­teid eda­si aren­da­tud, pea­le vär­vi­de saa­vad lap­sed suur­te mag­ne­ti­te abil õp­pi­da täh­ti, numb­reid, loo­mi. Ma­ja­ku­ju­li­se pui­dust mag­net­tahv­li kõr­va­le on plaa­nis toot­ma ha­ka­ta sei­na­le kin­ni­ta­ta­vat mag­net­kan­gast.

Mõ­ne kuu­ga on klien­te üle paa­ri­sa­ja, ost­ja­te seas on li­saks lap­se­va­ne­ma­te­le ka las­teaiad. Ees­märk on jõu­da oma Nu­pu brän­di too­de­te­ga Ees­ti män­guas­ja­poo­di­des­se ning Ama­zo­ni rah­vus­va­he­lis­se in­ter­ne­ti­poo­di. Sa­mu­ti on ka­vas ha­ka­ta Nu­pu komp­lek­te eks­por­ti­ma.

Aju­ja­hi kon­kur­si koh­ta üt­leb Ka­rol Ka­ru, et on tä­nu sel­le­le ju­ba pal­ju juur­de õp­pi­nud: „Kui meid va­li­ti kon­kur­sil 30 fir­ma sek­ka, sai­me en­da­le men­to­rid. Me ei tead­nud, kui hea kii­ren­di see kon­kurss on. Ole­me osa­le­nud koo­li­tus­tel, meid on ai­da­tud ja ole­me are­ne­nud.“

„Aju­ja­hi“ saa­te küm­ne eda­si­jõud­nu sek­ka kan­di­dee­ri­mi­seks tu­li osa­le­ja­tel esi­ta­da vi­deo. Ku­na Dag­mar Kork oli hai­ges­tu­nud ko­roo­nas­se, jäi vi­deo te­ge­mi­ne lap­seoo­tel Ka­rol Ka­ru üle­san­deks. Vi­deo val­mis li­gi kolm nä­da­lat ta­ga­si sõ­na ot­se­ses mõt­tes vii­ma­sel het­kel, sest tü­tar ot­sus­tas ha­ka­ta sün­di­ma, sal­ves­ta­mi­ne sai lõ­pu­ni vii­dud va­hel­du­mi­si va­lu­de­ga. Kui nä­dal hil­jem teh­ti žürii ees esit­lus, oli Ka­rol Ka­rul laps kaa­sas ja Dag­mar Kork hai­gu­sest ter­ve­ne­nud.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­lalt va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le 20 000 eu­rot
Järgmine artikkelSõnumitoojas 24. märtsil