Raa­si­ku val­la spor­di­saa­li­des uued hin­nad

294
KADRI KESKÜLA.

Veeb­rua­rist jõus­tus Raa­si­ku val­la spor­di­saa­li­de ka­su­ta­mi­se uus hin­na­ki­ri. Raa­si­ku Val­la Spor­di juht Kad­ri Kes­kü­la sel­gi­tas, et oma valla klubidele ja treeningrühmadele jääb Aru­kü­la ja Raa­si­ku saa­li­de ka­su­ta­mi­ne jät­ku­valt sood­saks, teistele kasutajatele ren­ti­mi­sega tu­leb vallale tu­lu tee­ni­da.

„Ole­me saa­lide väl­ja rentimisel olnud väga tagasihoidlikud ja sisuliselt teenusele peale maksnud. Keh­tis üks hin­na­ki­ri, ei ar­ves­ta­tud, kas tegu oli treeningu või piletitega võistlusega. Mar­gi­naal­se­matel ju­htudel and­si­me saa­li ko­gu päe­vaks tu­lu tee­ni­va­le or­ga­ni­sat­sioo­ni­le 160 eu­ro eest. See­tõt­tu tu­li ­hin­nad üle vaa­da­ta. Vii­si­me need sa­ma­le ta­se­me­le ümb­rus­kon­na saa­li­de­ga,“ rää­kis ta.

Saa­li üü­ri­mi­ne tree­nin­guks on uue hin­na­kir­ja jär­gi 50 eu­rot tund, 1,5 tun­niks 75 eu­rot. 75 eu­rot mak­sab tund ka võist­lus­teks. Poo­le saa­li üü­rimisel on hin­nad 30 ja 45 eu­rot, kol­man­di­ku üü­ri­mi­sel 20 ja 35 eu­rot. Ko­gu hoone rent võist­lu­se jaoks mak­sab 100 eu­rot tund.
Raa­si­ku val­la laste treeningutele on saalikasutus tasuta, oma spor­dik­lu­bid ja tree­ning­rüh­mad saa­vad ku­ni 50 prot­sen­ti ­soo­dus­tust ole­ne­valt ajast, ala spet­sii­fi­kast ja rüh­ma koos­sei­sust. Võist­lus­tele ja tur­nii­ri­dele keh­tib kok­ku­lep­pe­hind sõl­tu­valt osa­võt­ja­te ar­vust ning kas on keh­tes­ta­tud osa­lus­ta­su ja müüak­se pi­le­teid.

Hin­na­tõus puu­du­tab esial­gu vaid uu­si bro­nee­rin­guid: „Ku­na klu­bide ee­lar­ved on sep­temb­rist mai­ni, jä­ta­me le­pin­gu­lis­te­le klien­ti­de­le hin­nad mai lõ­pu­ni sa­maks. Ka võist­lus­te eest võ­ta­me ta­su veel va­na hin­na­kir­ja jär­gi, ku­na tur­nii­ri­de ajad on kin­ni­ta­tud ju­ba sep­temb­ris.“
Spor­di­saa­li va­ba ka­su­tu­se pi­le­ti­hind üle 16aas­tas­te­le on en­di­selt 2 eu­rot. Raa­si­ku jõu­saa­li ta­va­ka­su­ta­ja pilet maksab nüüd 4 eu­rot, soo­dus­pi­let en­di­selt 2 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li uue hoo­ne ehi­tusp­ro­jekt on val­mis
Järgmine artikkelPalu­tak­se in­fot ran­na­kü­la­des rii­gi­maal asu­va­te paa­di­kuu­ri­de oma­ni­ke koh­ta