Kuu­sa­lu koo­li uue hoo­ne ehi­tusp­ro­jekt on val­mis

947
Algk­las­si­de­ma­ja kah­te kor­rust ühen­da­va tre­pis­ti­ku es­kiis.

Kauss Ar­hi­tek­tuur OÜ täien­das koos­töös val­la ja koo­li esin­da­ja­te­ga idee­kon­kur­si või­du­tööd.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri Vel­lo Sat­si sõ­nul on vii­ma­sed kuud ol­nud vä­ga töi­sed, et täien­da­da ja täp­sus­ta­da koo­li juur­dee­hi­tu­se idee­kon­kur­sil mul­lu sep­temb­ris või­du­tööks va­li­tud „Ree­det“. Di­rek­tor, pla­nee­rin­gu­te peas­pet­sia­list Ka­di Raud­la ja aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel on koh­tu­nud või­du­töö esi­ta­nud Kauss Ar­hi­tek­tuur OÜ töö­ta­ja­te­ga nii koo­lis, Kuu­sa­lu val­la­ma­jas kui ka bü­roo kon­to­ris Tal­lin­nas.

Täp­sus­ta­tud pro­jek­ti tut­vus­ta­ti 17. jaa­nua­ril val­la­va­lit­su­se­le ja 27. jaa­nua­ril juur­dee­hi­tu­se laien­da­tud töö­rüh­ma­le, ku­hu kuu­lu­vad vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de ju­hid, koo­li õpe­ta­ja­te ja õpi­las­te ning hoo­le­ko­gu esin­da­ja, ka kon­kur­si­ko­mis­jon. Pro­jek­ti aru­tas möö­du­nud nä­da­lal ka koo­li hoo­le­ko­gu.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kin­ni­tas, et täien­da­tud es­kiis­pro­jekt on val­mis: „Kok­ku on le­pi­tud ka si­se­ku­jun­du­se kont­sept­sioon. Kui vo­li­ko­gu an­nab loa, saa­me väl­ja kuu­lu­ta­da pro­jek­tee­ri­mi­se-ehi­tu­se han­ke. Siis sel­gub ehi­tu­seks pa­ku­tav hind.“

Val­la­va­nem rõ­hu­tas, et te­gu on koo­li­komp­lek­si re­no­vee­ri­mi­se esi­me­se eta­pi­ga, mil­le abil la­hen­da­da algk­las­si­de ruu­mi­puu­dus ja suu­ren­da­da söök­lat.

Juur­dee­hi­tus­se on ka­van­da­tud ro­ni­mis­sei­nad ning kolm­nurk­sed puh­keor­vad.

Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Kauss juht Kaur Talp­sep kii­tis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et koos­töö val­la­va­lit­su­se­ga ja koo­li­ga oli hea ja konst­ruk­tiiv­ne, la­hen­du­si sai ko­han­da­tud ja täp­sus­ta­tud koo­li soo­vi­de jär­gi: „Muu­da­tu­sed suu­ren­da­sid koo­li funkt­sio­naal­sust ja paind­lik­kust õp­pe­te­ge­vu­se lä­bi­vii­mi­sel. Loo­bu­da tu­li lä­bi ka­he kor­ru­se ava­tud ast­me­li­sest muu­si­kak­las­sist. Sel­le ar­velt tek­kis suu­rem ava­tud ruum esi­me­sel kor­ru­sel, kus on või­ma­lik lä­bi viia lii­ku­mis- ja tant­su­tun­de.“

Uus juur­dee­hi­tus ehk alg­klas­si­de ma­ja on ka­van­da­tud Kuu­sa­lu kesk­koo­li se­ni­se ka­he­kor­ru­se­li­se õpi­las­ko­du ja klas­si­ruu­mi­de tii­va ase­me­le. Juur­dee­hi­ta­ta­vat pin­da on 2615 ruut­meet­rit ja re­kons­truee­ri­ta­vat 628 ruut­meet­rit.

Ka­di Raud­la: „Võr­rel­des idee­kon­kur­si­le esi­ta­tud töö­ga on sa­maks jää­nud ar­hi­tek­tuu­ri­li­ne mõ­te ja kont­sept­sioon, hoo­ne üld­mõõt­med. La­hen­da­tud saab 1. ku­ni 4. klas­si­de ruu­mi­puu­dus nii klas­si­ruu­mi­de nor­mi­de­le vas­ta­vu­se kui ka tä­na­päe­val koo­li­le va­ja­li­ke ruu­mi­de osas. Juur­dee­hi­tus­se on ka­van­da­tud li­saks klas­si­ruu­mi­de­le gar­de­roob, 4 väi­kek­las­si, õpia­bi ruum, te­raa­pia-, vest­lus- ja ra­hu­ne­mis­ruu­mid, rek­reat­sioo­ni­ruum, eri­pe­da­goo­gi, psüh­ho­loo­gi ja lo­go­pee­di ka­bi­ne­tid, õpe­ta­ja­te ja õp­pe­ju­hi ruu­mid ning riie­tus­ruu­mid koos du­ši­ruu­mi­de­ga ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­di­de jaoks, WC-d. Ko­gu koo­li jaoks muu­tub sis­se­pää­su asu­koht ja gar­de­roo­bi­de la­hen­dus ning la­hen­du­se saab ka aas­taid prob­lee­miks ol­nud koo­li söök­la kit­si­kus. Suu­re­maks muu­tub söö­gi­saal, ruu­me saab juur­de ka köö­gi pool.“

Koo­li töö­ta­ja­te soo­vil on te­ma sõ­nul täp­sus­ta­tud mõ­nin­ga­te ruu­mi­de asu­koh­ti ning li­sa­tud paar ruu­mi: „Tu­le­vad täien­da­vad riie­tus­ruu­mid ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­di­de jaoks, psüh­ho­loo­gi ja koo­liars­ti ka­bi­ne­tid, ka köö­gi­per­so­na­li ol­me­ruu­mid. Õpi­las­te ja õpe­ta­ja­te gar­de­roo­bid on ka­van­da­tud uue ja va­na söök­lao­sa al­la keld­ri­kor­ru­se­le. Algk­las­si­de tii­va gar­de­roo­bid jää­vad juur­dee­hi­tu­se esi­me­se­le kor­ru­se­le, na­gu oli idee­kon­kur­si töös.“

Koo­li õpe­ta­jad ja val­la­va­lit­su­se esin­da­jad koh­tu­vad käes­ole­val nä­da­lal si­sear­hi­tekt Lau­ri El­ter­maa­ga, et vaa­da­ta lä­bi si­se­ku­jun­du­se es­kiis­la­hen­du­sed.

Hoo­le­ko­gu kü­si­mu­sed
Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­de­ehi­tu­se idee­kon­kur­si üks tin­gi­mus oli, et ehi­tu­se mak­su­mus jääks 2,5 mil­jo­ni eu­ro pii­ri­des­se. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu opo­sit­sioo­ni­liik­med on aval­da­nud kaht­lust, et ehi­ta­mi­ne ku­ju­neb olu­li­selt kal­li­maks.

Paar kuud ta­ga­si saa­tis koo­li hoo­le­ko­gu Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le, vo­li­ko­gu­le ning vo­li­ko­gu ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni­le kir­ja­li­ku pöör­du­mi­se, mil­les juh­tis tä­he­le­pa­nu esialg­ses ka­van­dis ol­nud puu­dus­te­le gar­de­roo­bi­de ja söök­la osas ning aval­das mu­ret, kas val­la mit­me ob­jek­ti jaoks kor­ra­ga võe­ta­vast lae­nust pii­sab alg­k­las­si­de osa ehi­ta­mi­seks. Soo­vi­ti, et al­ga­ta­taks hoo­le­ko­gu ja lap­se­va­ne­maid kaa­sa­tes aru­te­lu Kuu­sa­lu koo­li kaa­sa­jas­ta­mi­se ter­vik­la­hen­du­se el­lu­vii­mi­seks. Kü­si­ti ka, kui­das la­hen­da­tak­se õpi­las­ko­du kü­si­mus, kui se­ni­ne hoo­ne lam­mu­ta­tak­se.

Kuu­sa­lu koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees Ind­rek Link üt­les, et hoo­le­ko­gu eel­mi­se nä­da­la koo­so­le­kul oli soov saa­da üle­vaa­de, kui­das on ede­ne­nud puu­dus­te­le la­hen­dus­te leid­mi­ne ja kas koo­li­pool­sed va­ja­du­sed on täi­de­tud. Hoo­le­ko­gu koo­so­le­kul osa­le­sid ka val­la­vo­li­ko­gu esi­mees ja mõ­ned vo­li­ko­gu liik­med.

Ind­rek Link: „Sai­me kind­lust, et koo­li soo­vi­de ja et­te­pa­ne­ku­te­ga on ar­ves­ta­tud – laien­da­tud on gar­de­roo­bi­de osa ja söök­la­ga seon­du­vad prob­leem­ko­had. Pro­jekt ei ole veel lõp­li­kult val­mis ja hoo­le­ko­gu koo­so­le­kul jäi konk­reet­se vas­tu­se­ta, mis on pro­jek­ti mak­su­mus, ar­ves­ta­des teh­tud muu­da­tu­si ja li­san­du­nud ruut­meet­reid. Eda­si­ne sõl­tub ka­van­da­ta­va hoo­ne ehi­tus­mak­su­mu­sest, vo­li­ko­gu heaks­kii­dust ja val­la või­me­ku­sest in­ves­tee­ri­da sa­maaeg­selt eri­ne­va­tes­se suur­tes­se ob­jek­ti­des­se. Algk­las­si­de osas on ole­mas aja­ka­va, aga vas­tu­se­ta on, mil­lal ja mil­li­se la­hen­du­se saab va­na, amor­ti­see­ru­nud alg­klas­si­de osa ning mil­li­ses aja­raa­mis on ka­vas te­ge­le­da ko­gu koo­li­ma­ja uuen­da­mi­se­ga.“

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si: „Koo­li uuen­da­mi­se järg­mi­se eta­pi aru­te­lu­ga tu­leb alus­ta­da ko­he pä­rast algk­las­si­de hoo­ne ehi­tu­se käi­vi­tu­mist. Kas koo­li kõi­ge va­nem, prae­gu­ne algk­las­si­de osa on või­ma­lik re­konst­ruee­ri­da või tu­leb lam­mu­ta­da ja ehi­ta­da uus kor­pus, sel­gub hoo­ne eks­per­tii­sist ja läh­tu­valt koo­li tu­le­vi­ku­vi­sioo­nist. Val­la­va­lit­sus on uue alg­klas­si­de ma­ja ehi­ta­mi­seks kõik va­ja­li­kud eel­tööd tei­nud ja ole­me val­mis han­ke väl­ja kuu­lu­ta­ma.“