Keh­ra jäät­me­jaam on ava­tud

1316
Kehra jäätmejaama avamisel hoidsid vallavanem RIIVO NOOR ja jäätmejaama haldaja, OÜ Velko AV juhataja ERIK JÜRIÖÖ linti, mille lõikas läbi MARGIT AASMAA kehastatud Anija Eit. Foto Farištamo Eller

Lau­päe­val, 1. veeb­rua­ril ava­ti Keh­ras pi­du­li­kult Ani­ja val­la jäät­me­jaam, mis val­mis küll ju­ba ok­toob­ris, kuid te­gut­se­mi­seks va­ja­li­ku loa sai kesk­kon­naa­me­tist al­les jaa­nua­ri lõ­pus.

Jäät­me­jaa­ma ava­mi­se­le oli tul­nud um­bes 30 ini­mest, süm­bool­set lin­ti hoid­sid Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor ning jäät­me­jaa­ma ope­raa­to­ri, val­la­le kuu­lu­va OÜ Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö, lin­di lõi­kas lä­bi Ani­ja Eit ehk Mar­git Aas­maa. Ani­ja Eit tõi jäät­me­jaa­ma esi­me­se ko­ti­täie prü­gi, tal oli ära an­da pe­nop­las­ti, va­na vee­kee­du­kann ning päi­ke­se­pa­ta­rei­de­ga õue­val­gus­ti, jäät­me­jaa­ma ope­raa­to­ri abi­ga sai iga asi õi­ges­se kon­tei­ne­ris­se.

Val­la­va­nem ja Vel­ko AV juht aval­da­sid loo­tust, et edas­pi­di on Ani­ja val­la met­sad puh­ta­mad ja prü­gi­kas­ti­de üm­ber ei te­ki enam prü­gi­kuh­ja­sid, ku­na kõik eba­va­ja­lik tuuak­se jäät­me­jaa­ma ning osa lä­heb sealt eda­si üm­ber­tööt­lus­se ja hil­jem taas­ka­su­tus­se. Ka jäät­me­jaa­ma ava­mi­sel ei ka­su­ta­tud ühe­kord­seid nõu­sid, mõ­ned kü­la­li­sed jär­gi­sid üles­kut­set ja tu­lid oma kruu­si­ga, teis­te jaoks lae­na­ti need Keh­ra ai­dast. Erik Jü­riöö oli et­te val­mis­ta­nud prü­gi­tee­ma­li­se vik­to­rii­ni, mil­le au­hind on 50 eu­rot jäät­me­jaa­ma kre­dii­ti. Pa­ri­mad vas­ta­jad olid Ind­rek Sepp ja Kers­ti Kli­men­ko.

Ava­päe­val käis jäät­me­jaa­mas ka esi­me­ne klient, kes tõi sin­na oht­lik­ke jäät­meid, va­na­mööb­lit, klaas­pur­ke.

„Neid oli veel, kes käi­sid sel päe­val uu­ri­mas, mi­da hak­ka­me vas­tu võt­ma. Kõi­ge suu­rem hu­vi ehi­tusp­ra­hi ja suur­jäät­me­te äraand­mi­se vas­tu,“ sõ­nas Erik Jüriöö.

Keh­ra jäät­me­jaam on ava­tud nel­jal päe­val nä­da­las kol­ma­päe­val-nel­ja­päe­val kell 13-19, ree­de­ti 10-17 ja lau­päe­vi­ti 10-15. Neil ae­ga­del on ko­hal ope­raa­tor, Vel­ko AV töö­ta­ja Jaan Takk, Vil­lem Ma­dis­soo või Ran­do Vil­biks.

Lä­hi­päe­vil pan­nak­se Vel­ko AV le­he­le üles ni­me­ki­ri jäät­me­test, mi­da Keh­ra jäät­me­jaa­mas vas­tu võe­tak­se, näi­teks va­na me­tal­li ja moo­to­ri­õli ei võe­ta. Ju­hi­sed, kui­das saab jäät­meid ära an­da, on kir­jas jäät­me­jaa­mas: „Jäät­me­jaa­mas on suur STOP märk, mil­le ta­ha tu­leb seis­ma jää­da, oo­da­ta ope­raa­to­rit, kes ju­hen­dab, mil­li­ses­se kon­tei­ne­ris­se mi­da­gi võib pan­na.“

Erik Jü­riöö lu­bas, et lä­hi­päe­vil pan­nak­se jäät­me­jaa­ma hin­na­ki­ri nii Vel­ko kui Ani­ja val­la ko­du­le­he­le. Hin­na­kir­jas on pä­ris pal­ju muu­da­tu­si võr­rel­des esialg­se­ga, mi­da ta tut­vus­tas sü­gi­sel vo­li­ko­gus. Jäät­meid võe­tak­se vas­tu kõi­gilt, kuid Ani­ja val­la ela­ni­ke­le on nen­de äraand­mi­ne sood­sam kui et­te­võ­te­te­le ja teis­te oma­va­lit­sus­te ela­ni­ke­le: „Kes ta­hab jäät­meid soo­dus­tin­gi­mus­tel ära an­da, peab and­ma oma isi­ku­koo­di, siis saab ope­raa­tor kont­rol­li­da te­ma sis­se­kir­ju­tust.“

Keh­ti­vad ka ma­hu­pii­ran­gud, näi­teks saab üks ini­me­ne päe­vas ära an­da ku­ni 8 va­na­reh­vi. Jäät­me­jaa­mas su­la­ra­ha­ga ei ar­vel­da­ta, jäät­me­te äraand­mi­se eest saab ta­su­da vaid pan­ga­kaar­di­ga.

Eelmine artikkelTAA­VI ES­KO­LE Ees­ti Koo­riü­hin­gu aas­ta di­ri­gent-muu­si­kaõ­pe­ta­ja tii­tel
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li uue hoo­ne ehi­tusp­ro­jekt on val­mis