Aru­kü­la las­teaed sai 40. sün­ni­päe­vaks uue lo­go

221
Aruküla lasteaia uus logo

Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­val 24. veeb­rua­ril möö­dus 40 aas­tat Aru­kü­la las­teaia ava­mi­sest. Sel­le tä­his­ta­mi­seks olid Ruk­ki­lil­le las­teaias ko­gu eel­mi­se nä­da­la sün­ni­päe­vaü­ri­tu­sed ning tutvustati las­teaia uut lo­go. Uuel lo­gol on li­saks ruk­ki­lil­le­le ka lap­sed – poiss ja tüd­ruk.

„Soo­vi­si­me lo­go muu­ta na­tu­ke las­te­pä­ra­se­maks,“ sõ­nas Ruk­ki­lil­le di­rek­tor Mar­ju Män­nik­saar.

Uue lo­go au­tor on Kai­rit Lei­ma OÜst De­co­tah­vel.

Es­mas­päe­val ava­ti las­teaias rüh­ma­de ühis­töö­de näi­tus „Head soo­vid las­teaia 40. sün­ni­päe­vaks“. Näi­tu­sel oli rüh­ma­töö­na tehtud joo­nis­tu­si, kaar­te ja meis­ter­du­si. Ku­na las­teaia õp­pe-kas­va­tus­töö tee­ma käe­so­le­val aas­tal on „Tun­ne­test tead­li­ku­maks“, oli sün­ni­päe­va raa­mes tei­si­päe­val las­teaia töö­ta­ja­te­le Tii­na Tii­tu­se koo­li­tus tun­ne­test. Kol­ma­päe­val oli las­te­le pi­du­lik ak­tus, laul­di Ees­ti hüm­ni ning las­teaia lau­lu. Ka­ru­kel­la rühm, kus õpi­vad koo­liee­li­kud, an­dis eten­du­se „Skan­daal rii­de­ka­pis“. Las­teaia õpe­ta­jad ja tei­sed töö­ta­jad te­gid ühis­pil­ti päev va­rem saa­dud uu­te pu­sa­de­ga, mil­lel on las­teaia uus lo­go.

Aru­kü­la las­teaia 40. sün­ni­päe­va tor­di, mil­le kes­kel oli las­teaia uus lo­go, lõi­kas lah­ti di­rek­tor MAR­JU MÄN­NIK­SAAR. Fo­to Ing­rid Kuusk

Nel­ja­päe­val oli las­teaias kont­sert-ak­tus töö­ta­ja­te­le ja kut­su­tud kü­la­lis­te­le. Lau­lu­de, tant­su­de ja luu­le­tus­te­ga esi­ne­sid koo­liee­li­kud. Las­teae­da õn­nit­le­nud Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem an­dis koos ha­ri­dus- ja kul­tuu­rio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Kai­ri Bur­na­še­va­ga val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ja lil­led töö­ta­jai­le, kes on Aru­kü­la las­teaias töö­ta­nud vä­he­malt 25 aas­tat. Need on Ene Hert, Hel­ve Tei­no, Lud­mil­la Tei­no, Anžel­la Veel­maa, Anu Hein­loo, Ai­no Suur­saar ja Leh­te Mi­hel­son. Di­rek­tor Mar­ju Män­nik­saar tun­nus­tas las­teaia tä­nu­kir­ja­ga veel 16 töö­ta­jat, kes on Ruk­ki­lil­les töö­ta­nud 10-25 aas­tat.

Kõi­gi­le tä­nu­kir­ja saa­nu­te­le kin­gi­ti las­teaia mee­ne – lil­le­tee­ma­li­ne me­mo­riin, mil­le kaar­ti­del on lap­sed koos lil­le­de­ga. Nende lillede järgi on Ruk­ki­lil­le las­teaia rüh­mad saanud nime. Ka on kaar­di­paa­rid ruk­ki­lil­le ning sar­na­se poi­si ja üks tüd­ru­ku­ga, na­gu on las­teaia uuel lo­gol. Män­gu idee pak­kus väl­ja las­teaia di­rek­tor, kaar­did ku­jun­das Kai­rit Lei­ma OÜst De­co­tah­vel.

Aru­kü­la las­teaed Ruk­ki­lill ava­ti 24. veeb­rua­ril 1983. aas­tal tüüpp­ro­jek­ti järgi val­mi­nud 280ko­ha­li­ses ka­he­kor­ru­se­li­ses hoo­nes, ehi­tas Har­ju KEK. Esial­gu käis las­te­päe­va­ko­du 9 rüh­mas kok­ku 226 last. Las­te ja rüh­ma­de arv on aas­ta­te jook­sul ol­nud vä­ga eri­nev – kõi­ge vä­hem on las­teaias ol­nud 4 rüh­ma, pä­rast eel­mi­sel aas­tal val­mi­nud juur­dee­hi­tust on ala­tes sep­temb­rist 13, neist 4 on sõi­me­rüh­mad. Kok­ku käib Ruk­ki­lil­les 244 last, töö­ta­jaid on 56.

Eelmine artikkelAeg­vii­dus alus­tab mat­ka­sa­ri
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la abi­po­lit­sei­ni­kud PRIIT KIR­SIS­TE ja KRIST­JAN KURG