Kuu­sa­lu koo­li et­te­võt­lus­päe­val osa­le­sid ka Kol­ga ja Lok­sa õpi­la­sed

48
KADRI IDAVAIN.

Kuu­sa­lu kesk­kool, Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus ja Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit (KuEL) kor­ral­da­sid möö­du­nud tei­si­päe­val, 10. mail Kuu­sa­lu, Kol­ga ja Lok­sa koo­li­de 9.-12. klas­si õpi­las­te­le et­te­võt­lus­päe­va, mis lõp­pes ko­ha­li­ke et­te­võ­te­te töö­mes­si­ga. Kol­mest koo­list osa­le­sid li­gi 170 va­ne­ma­te klas­si­de õpi­last ma­jan­du­s­õpe­tu­se õpe­ta­ja­te­ga.

Päe­va esi­me­ses poo­les olid noor­te­le töö­toad, igaüks sai end kir­ja pan­na kah­te töö­tup­pa. Po­pu­laar­sed olid Kuu­sa­lu koo­li vi­list­las­te töö­toad – Mih­kel Mui­nas­maa rää­kis, kui­das saa­da et­te­võt­jaks ja muu­ta maail­ma, ning As­so Soo­sa­lu te­gi üle­vaa­te, kui­das jõu­dis Tal­Tec­hi päi­ke­seau­to­de fir­ma So­la­ri­de kom­mu­ni­kat­sioon­i-ju­hiks, ning pro­pa­gee­ris in­se­ne­rie­ria­la­de õp­pi­mist. Kii­res­ti sai ko­had täis ka st­res­si­ga hak­ka­ma­saa­mi­se ja vaim­se ter­vi­se hoid­mi­se tee­ma­li­ses töö­toas, kus esi­ne­sid MTÜ Peaas­jad nõus­ta­jad.

Töö­tu­kas­sa esin­da­jad õpe­ta­sid CV koos­ta­mist, rää­ki­sid töö­sea­du­sest ja and­sid nõu töö­vest­lus­teks. Psüh­ho­bus­si kon­sul­tant ja­gas tead­mi­si tõ­hu­sa õp­pi­mi­se töö­toas. Mart Vai­nu rää­kis en­da­loo­dud ra­ha­tar­ku­se mo­bii­li­män­gust Cas­hy ning viis sel­le ka lä­bi. Priit Kuusk­me Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­sest juh­tis töö­tu­ba „Et­te­võt­lik­ku­sest et­te­võt­lu­se­ni“.

Pä­rast­lõu­nal poo­le­tei­se tun­ni jook­sul toi­mu­nud et­te­võt­lus­mes­sil tut­vus­ta­sid oma too­dan­gut ja pak­ku­sid noor­te­le su­veks töö­koh­ti KuE­Li liik­med: Nor­dic Hou­ses KT, Bal­ti Spoon, Emart, E20 Ser­vi­ce, Wee­Rec, Wood­fox, Tun­nel Agen­tuur, Kee­rud, Kiiu Park, Kiiu Mõi­sa­ko­da ja ka päe­va koh­vi­pau­si­de toit­lus­ta­ja Kuu­sa­lu Söö­gi­tu­ba. Päev lõp­pes Tea­dus­bus­si ma­ter­ja­li­tee­ma­li­se tea­du­se­ten­du­se­ga.

Et­te­võt­lus­päev toi­mus Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di toe­ta­tud pro­jek­ti „Noor­te et­te­võt­lik­ku­se aren­da­mi­ne Kuu­sa­lu piir­kon­nas“ raa­mes. Pro­jek­ti­juht Kad­ri Ida­vain, Kuu­sa­lu kesk­koo­li ma­jan­du­sõ­pe­tu­se ja õpi­las­fir­ma­de kur­su­se õpe­ta­ja kom­men­tee­ris, et päev kul­ges plaa­ni­pä­ra­selt, noor­te ta­ga­si­si­de oli po­si­tiiv­ne: „Mei­le on suur abi, et saa­me et­te­võt­lus­päe­va kor­ral­da­da koos­töös Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du­ga – et­te­võt­ja­te ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na­ga.“

Eelmine artikkelVald taotleb toetust Kehra-Anija kergteele
Järgmine artikkelVälis­tu­den­gid soo­vi­ta­vad Kol­ka mõi­sa­fes­ti­va­li, Lee­si­le ta­lu­tur­gu ja mat­ka­rin­gi „La­he­maa ki­vid“