Raa­si­ku val­la Kul­li kül­la kruu­sa­kar­jää­ri ei teh­ta

23
Raasiku vald

OÜ Ma­ri­na Mi­ne­rals, kes taot­les kesk­kon­naa­me­tilt kesk­kon­na­lu­be Raa­si­ku val­la Kul­li kül­la kruu­sa­kar­jää­ri ra­ja­mi­seks ja kruu­sa­va­ru­de uu­ri­mi­seks, võt­tis taot­lu­sed ta­ga­si. Sa­mu­ti loo­bu­ti koh­tu­ha­gist Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu mul­lu sep­temb­ris tehtud ot­su­se vas­tu, mil­le­ga vo­li­ko­gu ei nõus­tu­nud Pe­nin­gi-La­ge­di maan­tee ää­rest 50 meet­ri kau­gu­sel Tjor­ve­ni ja Ju­liu­se maaük­sus­tel maa­va­ra­de geo­loo­gi­li­seks uu­ri­mi­seks ja kae­van­da­mi­seks lu­ba­de and­mi­se­ga. Maaük­su­sed, mil­le­le et­te­võ­te kesk­kon­na­lu­be taot­les, kuu­lu­vad rii­gi­le, lä­hi­mad ma­ja­pi­da­mi­sed asu­vad neist 200 meet­ri kau­gu­sel. Kruu­sa­va­ru­sid soo­vi­ti uu­ri­da 24,9 hek­ta­ri suu­ru­sel alal ja kae­van­da­da 3,87 hek­ta­ri suu­rust mäee­ral­dist, mis koos tee­nin­dus­maa­ga on 10,76 hek­ta­rit. Kruu­sa­va­ru on seal li­gi 100 000 kuup­meet­rit.

Ma­ri­na Mi­ne­rals esi­tas Tal­lin­na Hal­dus­koh­tu­le kae­bu­se ko­hus­ta­da Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu uues­ti kaa­lu­ma nõu­so­le­ku and­mist taot­le­ta­va Kul­li kruu­sa­kar­jää­ri kae­van­da­mi­se kesk­kon­na­loa ja Kul­li uu­rin­gu­ruu­mi geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu loa väl­jas­ta­mi­seks. Ko­hus võt­tis kae­bu­se 24. ok­toob­ril me­net­lus­se ja te­gi me­net­lu­so­sa­lis­te­le et­te­pa­ne­ku asu­da lä­bi­rää­ki­mis­tes­se, et la­hen­da­da vaid­lus komp­ro­mis­si­ga.

8. veeb­rua­ril toi­mus Raa­si­ku val­la­ma­jas Kul­li kruu­sa­kar­jää­ri ava­lik aru­te­lu, kus Kul­li kü­la li­gi 100 ela­nik­ku kin­ni­ta­sid, et po­le ühel­gi tin­gi­mu­sel nõus kruu­sa uu­ri­mi­se ja kae­van­da­mi­se­ga nen­de kü­las. Li­saks sai val­la­va­lit­sus ela­ni­kelt veel 14 sa­ma­si­su­list kir­ja.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus aru­tas tee­mat uues­ti 19. veeb­rua­ril ning jäi sei­su­ko­ha­le, et ei toe­ta uu­rin­gu­loa and­mist ning kruu­sa­kar­jää­ri ra­ja­mist Kul­li kü­las asu­va­te­le kin­nis­tu­te­le. Kul­li kruu­sa­va­ru­de uu­ri­mi­se ja kae­van­da­mi­se kesk­kon­na­lu­ba­de me­net­le­mist pi­di möö­du­nud nä­da­lal aru­ta­ma ka vo­li­ko­gu pla­nee­ri­mi­se- ja kesk­kon­na­ko­mis­jon, kuid see pol­nud enam päe­va­kor­ras, sest Raasiku valla esindajate ja arendaja 21. veebruaril toimunud kokkusaamisel andis et­te­võ­te val­la­va­lit­su­se­le tea­da, et loo­bub lu­ba­de taot­le­mi­sest.

„Val­la­ma­jas toi­mu­nud koh­tu­mi­se al­gu­ses kü­si­sid Ma­ri­na Mi­ne­rals esin­da­jad, mil­list ot­sust on vo­li­ko­gult oo­da­ta. Sel­gi­ta­si­me, ku­na ela­ni­kud on kae­van­du­se­le vä­ga vas­tu, on ka val­la­va­lit­su­se sei­su­koht, et me oma ot­sust ei muu­da. Pä­rast um­bes vee­rand tun­di kest­nud vest­lust and­sid et­te­võt­te esin­da­jad tea­da, et ka­vat­se­vad oma taot­lu­sed ta­ga­si võt­ta,“ rää­kis Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann.

Paar päe­va hil­jem sai val­la­va­lit­sus kesk­kon­naa­me­tist tea­vi­tu­se, et Kul­li kruu­sa­va­ru­de geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu ning kae­van­da­mi­se kesk­kon­na­loa taot­lu­sed on ta­ga­si võe­tud ning see­tõt­tu nen­de me­net­le­mi­ne kat­kes­ta­tud. Ma­ri­na Mi­ne­ral­si ju­ha­ta­ja Cas­par Rüü­tel kin­ni­tas kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­le, et ka koh­tu­ha­gi val­la vas­tu on ta­ga­si võe­tud.

Et­te­võt­te juht sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et põh­ju­seid, miks kae­van­da­mis- ja uu­rin­gu­ruu­mi taot­lu­sest loo­bu­ti, oli mi­tu. Ühelt poolt oli tun­da kü­la­rah­va vä­ga suurt vas­tu­sei­su Kul­lis soo­vi­tud alal maa­va­ra kae­van­da­mi­seks, tei­salt an­dis Raa­si­ku val­la­va­lit­sus nei­le mõis­ta, et sa­mas­se koh­ta on ju­ba pla­nee­ri­tud reo­vee­pu­has­tus­jaa­ma ehi­tus.

„Ot­sus on lõp­lik ja Ma­ri­na Mi­ne­rals OÜ sa­ma­le ala­le uues­ti kesk­kon­na­loa taot­lust ei esi­ta,“ üt­les Cas­par Rüü­tel.

Eelmine artikkelRah­va­tant­su­rüh­ma KER­RU­KAD edu­kas hea­te­ge­vus­pi­du
Järgmine artikkelHar­ju­tus­väl­ja­de hü­vi­tis Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­le