Välis­tu­den­gid soo­vi­ta­vad Kol­ka mõi­sa­fes­ti­va­li, Lee­si­le ta­lu­tur­gu ja mat­ka­rin­gi „La­he­maa ki­vid“

46
Tu­den­gid tut­vus­ta­vad tu­ris­mi­foo­ru­mil mat­ka­ra­ja „La­he­maa ki­vid“ ärii­deed.

Lok­sa kül­je all Kui­vo­ja puh­ke­kes­ku­ses nä­dal ae­ga õp­pe­laag­ris te­gut­se­nud äri­vald­kon­na üliõ­pi­la­sed esit­le­sid ree­del, 13. mail ärii­deid, kui­das aren­da­da tu­ris­miet­te­võt­lust Pä­ris­pea ja Ju­min­da pool­saa­rel ning Kol­ga piir­kon­nas.

Esit­lu­si kuu­la­sid ja ta­ga­si­si­det and­sid La­he­maa Tu­ris­mi-ü­hin­gu aas­ta­koo­so­le­ku­le ja tu­ris­mi­foo­ru­mi­le ko­gu­ne­nud ko­ha­li­kud väi­keet­te­võt­jad, ena­mas­ti Kuu­sa­lu val­last.

Üliõ­pi­la­sed viiest kõrg­koo­list Sak­sa­maalt, Hol­lan­dist, Ru­mee­niast ja Soo­mest koos õp­pe­jõu­du­de­ga olid õp­pe­laag­ris Ees­ti Maaü­li­koo­li ning siin­se tu­ris­miü­hin­gu kut­sel La­he­maal Eras­mus+ rah­vus­va­he­li­se maa­ko­gu­kon­na aren­da­mi­se pro­jek­ti raa­mes.

Sa­ma prog­ram­mi va­hen­du­sel käi­sid pool­sa­da tu­den­git La­he­maal es­ma­kord­selt ne­li aas­tat ta­ga­si, kui vas­tu­võt­ja oli Kol­ga­kü­la Selts. Siis pa­ku­ti sot­siaal­se et­te­võt­lu­se ideid Ha­ra sa­da­mas­se, Vi­ru ra­bas­se, Lok­sa lin­na, La­he­maa­le, ka Pä­ris­pea­le ja Kol­ga mõi­sa. Too­kord pa­ku­tust on kaks aas­tat ta­ga­si märt­sis asu­ta­tud MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing võt­nud te­ge­vus-
p­laa­ni kaks – hop on hop off ehk hüp­pa pea­le ja ma­ha bus­si­tuu­rid ning piir­kon­na tu­ris­miet­te­võt­ja­te tee­nu­seid koon­dava vee­bip­lat­vormi.

See­kord oli vä­lis­tu­den­geid vä­hem – koos ju­hen­da­ja­te­ga 22. Es­malt vii­di kõik koos ring­sõi­du­le Pä­ris­pea ja Ju­min­da pool­saa­re­le, ka Kol­ga mõi­sa ja Palm­ses­se. Pä­ris­pea pool­saart tut­vus­tas Vii­nis­tu Kuns­ti­sa­da­ma esin­da­ja­na Rai­do Roos­ta­lu, Ju­min­da pool­saart loo­dus­giid Maar­ja Oru­sa­lu ning Kol­ga mõi­sa Mee­lis Ron­do ja Rii­na Laa­ne­tu Kol­ga ga­le­riist. Järg­mi­sel päe­val tut­vu­sid kolm töög­rup­pi va­li­tud piir­kon­na­ga ja koos­ta­sid ärip­laa­ni koos esit­lu­se­ga.
Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne juu­res võiks tu­den­gi­te hin­nan­gul kor­ral­da­da mi­tu päe­va kest­vat ko­gu­kon­na­fes­ti­va­li, mi­da rek­laa­mi­taks üle Ees­ti ja ka kau­ge­mal. Fes­ti­va­lil toi­muk­sid kont­ser­did, ava­tud oleks ko­ha­li­ke ta­lu- ja kä­si­töö­too­de­te turg. Toit­lus­tak­sid ko­ha­li­kud toi­du­toot­jad, öö­bi­da saaks kü­la­lis­te­ma­jas ja ka ümb­rus­kon­nas.

Pä­ris­pea pool­saa­rel ra­tas­te­ga sõit­nud tu­den­gig­ru­pi ärii­dee oli rat­ta- ja jalg­si­mat­ka­ring „La­he­maa ki­vid“, mis on lei­tav nu­ti­te­le­fo­nis – pea­tus­pai­ka­des pool­saa­re vaa­ta­mis­väär­sus­te juu­res, seal­hul­gas Vii­nis­tu kuns­ti­sa­da­ma söö­gi-, öö­bi­mis-, kont­ser­di­või­ma­lus­te koh­ta saaks gii­di-in­fot te­le­fo­ni­prog­ram­mist. Sel­le gru­pi noo­red kiit­sid pool­saa­re eri­li­si suur­te ki­vi­de­ga ran­du ning too­ni­ta­sid, et mat­ka­jad tu­leks suu­na­ta ka Suur­pea ja Pä­ris­pea en­dis­te mi­li­taa­rob­jek­ti­de juur­de.

Ju­min­da pool­saa­re­ga tut­vu­nud rüh­ma ärip­laan oli seo­tud Lee­si poe­ga. Nei­le aval­das mul­jet kaup­lu­se taas­ta­mi­se lu­gu ning nad soo­vi­ta­sid veel enam laien­da­da ko­ha­li­ke toot­ja­te kau­ba­va­li­kut, kor­ral­da­da õuea­lal suu­re­maid laa­ta­sid, te­ha kont­ser­te ja suu­na­ta rek­laam nii ko­gu Ees­ti­le kui ka vä­lis­tu­ris­ti­de­le.

La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se liige Kai­sa Lin­no kom­men­tee­ris, et noo­red olid vä­ga as­ja­li­kud ja töö­ta­sid sü­ve­ne­nult: „Nad olid vai­mus­ta­tud meie kau­nist loo­du­sest ja to­re­da­test ini­mes­test. Tu­den­gi­te üle­san­ne oli mõel­da väl­ja reaal­seid la­hen­du­si ja rah­vus­par­gi pii­ran­gud kär­pi­sid nen­de loo­vust. Noor­te nä­da­la­ne siin­vii­bi­mi­ne te­ki­tas ele­vust, an­dis ko­ha­li­ke­le tööd ja ins­pi­rat­sioo­ni.“

Rat­ta­lae­nu­tus ja in­fo­punkt Lok­sa­le
Tu­den­gid lii­ku­sid jalg­ra­tas­te­ga, mis on os­te­tud Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tu­selt (EAS) pro­jek­ti­le „La­he­maa ter­vik­li­ku tu­ris­mi­kor­ral­du­se la­hen­du­se loo­mi­ne“ raa­mes an­tud toe­tu­se sum­mast. Kai­sa Lin­no sõ­nul kiit­sid tu­den­gid, et nen­de ra­tas­te­ga on vä­ga mu­gav sõi­ta. Kiit­ja­te seas olid ka kuul­sa jalg­rat­ta­maa Hol­lan­di noo­red.

Kai­sa Lin­no kõ­ne­les tu­ris­mi­foo­ru­mil, et küm­me­kond neist 25 uuest rat­tast on ka­vas pai­gu­ta­da väl­ja­ren­ti­mi­seks Lok­sa­le bus­si­jaa­ma lä­he­dus­se, ku­hu sea­tak­se MTÜ Öko­kul­ler tei­sal­da­tav in­fo­punkt-koh­vik. Ren­di­rat­taid on soo­vi­nud ka Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la ja Lee­si pood. Idee on ha­ka­ta laie­malt rek­laa­mi­ma, et Tal­lin­nast saab La­he­maal mat­ka­mi­seks sõi­ta lii­ni­bus­si­ga Lok­sa­le ja sealt eda­si lii­ku­da ren­di­rat­ta­ga. In­fo­koh­vi­kus hak­kab jaa­ni­päe­vast või hil­je­malt juu­li al­gu­sest ole­ma tu­ris­miü­hin­gu pal­ga­tud töö­ta­ja, kel­le töö­ta­su maks­tak­se EA­Si toe­tu­sest. Ühin­gu jalg­ra­tas­te­le pan­nak­se Vi­sit La­he­maa lo­god. Ren­di­hin­nad ot­sus­ta­ti te­ha sa­mad, mis on ühin­gus­se kuu­lu­va Ha­ra sa­da­ma ren­di­ra­tas­tel. Esi­me­sel su­vel ei ole ra­tas­te elekt­roo­ni­list lae­nu­tus­süs­tee­mi, mis­tõt­tu tu­leb ren­ti­ja­tel need üld­ju­hul lae­nu­tus­koh­ta ta­ga­si viia.

Aru­tu­se all oli ka ka­vat­sus pan­na La­he­maal mat­ka­jaid sõi­du­ta­ma hopp on hopp off buss. Ku­na lii­ni­bus­sid ei sõi­da La­he­maa kõi­ki­des­se kü­la­des­se, vä­ga vä­he­sed bus­si­lii­nid üle­ta­vad Har­ju- ja Lää­ne-Vi­ru­maa pii­ri, oleks sel­li­se bus­si­lii­ni loo­mi­ne va­ja­lik, kuid se­ni po­le lei­tud pa­ri­mat la­hen­dust, kui­das bus­sid lii­guk­sid mat­ka­ja­te­le so­bi­valt ja sa­mas ühin­gu­le või­ma­li­kult sood­salt, tõ­des Kai­sa Lin­no. Ta lu­bas, et la­hen­dust ot­si­tak­se.

Lä­hia­jal val­mi­vad Vi­sit La­he­maa ko­du­le­he­külg, mis seo­tak­se Vi­sit Es­to­nia vee­bi­ga. Trü­kist tu­leb La­he­maa tu­ris­mi­või­ma­lu­si tut­vus­tav kaart, mi­da ha­ka­tak­se ja­ga­ma in­fo­koh­vi­kus ja tu­ris­miet­te­võ­te­tes.

EAS toe­tab La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ter­vik­li­ku tu­ris­mi­kor­ral­du­se la­hen­dus­te loo­mi­se pro­jek­ti 200 000 eu­ro­ga. La­he­maa piir­kon­na oma­va­lit­su­sed li­sa­vad kok­ku 45 000 eu­rot: Kuu­sa­lu vald 20 000, Hal­ja­la vald 12 000, Lok­sa linn 8000 ja Ta­pa vald 5000 eu­rot. La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gul on nüüd­seks 57 lii­get La­he­maa rah­vus­par­gi alalt ja mõ­ju­piir­kon­nast.

Kui­das vä­lis­tu­rist Tal­lin­nast La­he­maa­le saa­da
EA­Si tu­ris­mia­ren­dus­kes­ku­se klien­di­su­he­te juht Pi­ret Koo­di rää­kis foo­ru­mil Ees­ti kui tu­ris­mi­siht­ko­ha tu­run­da­mi­sest Vi­sit Es­to­nia vee­bi­kam­paa­nia­te­ga ning rõ­hu­tas, kui ko­ha­lik­ku tu­ris­miet­te­võ­tet ei ole Puh­ka Ees­tis või Vi­sit Es­to­nia ko­du­le­hel, on vä­lis­tu­ris­til kee­ru­li­ne kui mit­te või­ma­tu neid lei­da. Ka soo­vi­tas ta te­ha en­da fir­ma­le Fa­ce­boo­ki leht, kas või ees­ti­keel­ne, sest seal­se­tel teks­ti­del on li­sa­tud tõl­ke­või­ma­lus.

„Me üt­le­me, et Tal­linn on vä­lis­tu­ris­ti­le vä­rav, aga meil on va­ja nad Tal­lin­nast väl­ja saa­da,“ lau­sus ta ja soo­vi­tas mõel­da, kui­das ja kust­ko­hast tu­ris­miet­te­võt­jad ise ot­si­vad in­fot, kui rei­si­vad vä­lis­maal. Vä­ga pal­jud leia­vad in­fot te­le­fo­nis ja tu­leks ka en­da rek­laam üle vaa­da­ta, et kui­võrd loe­tav see te­le­fo­niek­raa­nil on. Te­ha võiks oma fir­ma­le ka Goog­le vi­siit­kaar­di.
„Mi­da roh­kem in­fot en­da koh­ta ja­ga­te, se­da suu­rem on või­ma­lus, et teie juur­de jõu­tak­se.

Häs­ti olu­li­ne on rist­tu­run­da­mi­ne ja koos­töö,“ lau­sus Pi­ret Koo­di ja kii­tis, et La­he­maa Tu­ris­miü­hing on suur jõud koos­tööks. EA­Si tu­ris­mia­ren­dus­kes­kust juh­ti­nud Mar­gus Sa­me­li Ha­rast te­gi sel­le ju­tu jät­kuks et­te­kan­de tee­mal „Ko­gu­kond­li­ku kü­la­lis­lah­ku­se tee­kond uni­kaal­se ela­mu­se­ni“, kus tut­vus­tas aren­da­ta­vat vee­bi­süs­tee­mi, mis teeks tu­ris­mi­tee­nus­te pak­ku­ja­te­le en­da rek­laa­mi­mi­se ja leid­mi­se liht­sa­maks. Ta mär­kis, et aren­da­jad ot­si­vad pi­lootp­ro­jek­tiks part­ne­rit ja ar­vas, et sel­leks võiks ol­la La­he­maa Tu­ris­miü­hing. Foo­ru­mi­le ko­gu­ne­nud ühin­gu­liik­med olid nõus.

Rõõm­sat ele­vust pak­kus foo­ru­mil koos Hol­lan­di tu­den­gi­te­ga Kui­vo­ja­le tul­nud õp­pe­jõud Fred­dy van Dij­ken, kes rää­kis, kui­das te­ma pe­re käi­vi­tas Stok­ku­mi asu­las oma ko­du­ma­ja kõr­val ga­raažis ko­ha­li­ku toi­du­poe. Esial­gu soo­vis pe­re müüa seal vaid en­da too­teid, nüüd on ehi­ta­tud ga­raaži ase­me­le uus kaup­lu­se­hoo­ne, kus müüak­se li­gi 30 ki­lo­meet­ri raa­diu­ses te­gut­se­va­te ta­lu­de ja väi­keet­te­võ­te­te too­dan­gut. Kaup­lus on saa­nud jär­jest ost­jaid ja too­teid juur­de. Li­sand­väär­tust an­na­vad väi­ke­toot­ja­te koh­ta koos­ta­tud tut­vus­tus­lood.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li et­te­võt­lus­päe­val osa­le­sid ka Kol­ga ja Lok­sa õpi­la­sed
Järgmine artikkelAru­kü­la las­teaed saab uue di­rek­to­ri