Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­ma­ja ehi­tus mak­sab 3,5 mil­jo­nit eu­rot

580
Juur­dee­hi­tu­se ja söök­la laien­du­se es­kiis Tal­lin­na-Nar­va maan­tee poolt vaa­da­tu­na.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tu­se ja laien­du­se pro­jek­tee­ri­ja-ehi­ta­ja rii­gi­han­ke võit­is Mont­re­co OÜ. 

Rii­gi­han­ke võit­nud et­te­võt­te pa­ku­tav hind on hea ja oo­tus­pä­ra­ne – 1000 eu­rot ruut­meet­ri koh­ta. Kok­ku on pro­jek­tee­ri­ta­vat ja ehi­ta­ta­vat pin­da uues algk­las­si­de­ma­jas ning koo­li­ma­ja ole­ma­so­le­va osa laien­du­ses li­gi 3200 ruut­meet­rit. Hind si­sal­dab ka pro­jek­tee­ri­mi­se mak­su­must,“ kom­men­tee­rib Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­kes­se sood­sa­ma pak­ku­mi­se tei­nud Mont­re­co OÜ kü­sib töö­de eest 2 979 073,40 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 3 574 888 eu­rot.

Pak­ku­mu­si esi­ta­ti kok­ku 7. Kal­leim pak­ku­mi­ne oli käi­be­mak­su­ta 4 374 830 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 5 249 796 eu­rot.

Kõi­ge oda­va­mat hin­da – il­ma käi­be­mak­su­ta 2,043 mil­jo­nit eu­rot, käi­be­mak­su­ga 2,45 mil­jo­nit eu­rot – kü­si­nud et­te­võt­te pak­ku­mi­ne tun­nis­ta­ti han­ke nõue­te­le mit­te­vas­ta­vaks. Val­la­va­nem sel­gi­tab, han­ke­ko­mis­jo­nil tek­kis kaht­lus, et sel­li­se hin­na­ga po­le või­ma­lik ehi­ta­da, fir­ma­ga võe­ti ühen­dust ning sealt tõ­de­ti, ar­vu­tus­te­ga oli ek­si­tud.

Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas rii­gi­han­ke võit­ja nel­ja­päe­val, 23. juu­lil. Kui küm­me päe­va vaid­lus­ta­mi­se ae­ga saab lä­bi ja vaid­lu­si ei tu­le, sõl­mi­tak­se võit­ja­ga han­ke­le­ping.

Sa­ma rii­gi­han­ke esi­me­ne osa oli Kuu­sa­lu koo­li õpi­las­ko­du hoo­ne lam­mu­ta­ja leid­mi­seks. Sel­les han­kes osa­le­sid 5 pak­ku­jat, sood­sa­ma pak­ku­mi­se te­gi Re­vin Grupp OÜ. Et­te­võ­te soo­vib lam­mu­tus­töö­de eest 36 000 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 43 200 eu­rot. Kal­leim pak­ku­mi­ne oli 77 710 eu­rot käi­be­mak­su­ta, 93 252 eu­rot käi­be­mak­su­ga.
Val­la­va­nem üt­leb, et koo­li juht­kon­na ja algk­las­si­ma­ja pro­jek­tee­ri­ja­te­ga on aru­ta­tud, õpi­las­ko­du lam­mu­ta­mi­ne võiks ala­ta tal­vi­sel koo­li­va­hea­jal: „Koo­lil on va­ja ae­ga, et ehi­tu­se ajaks õp­pe­töö üm­ber kor­ral­da­da.“

Kuu­sa­lu koo­li prae­gu­ne algk­las­si­de tiib on amor­ti­see­ru­nud ja koo­lis on tek­ki­nud ruu­mi­puu­dus. Juur­dee­hi­tu­se idee­kon­kur­si võit­nud Kauss Ar­hi­tek­tuur OÜ pro­jek­tee­rib se­ni­se õpi­las­ko­du tii­va ase­me­le uue algk­las­si­de ma­ja ning söök­la ja gar­de­roo­bi­de laien­du­se.

Koo­li ja sa­da­ma ehi­tus­töö­deks an­nab lae­nu AS SEB Pank
Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se ehi­ta­ja han­ke tu­le­mu­sed sel­gu­sid 1. juu­nil. Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas han­ke võit­ja pä­rast se­da, kui lõp­pes in­ves­tee­ri­mis­lae­nu rii­gi­han­ge.

Täh­ta­jaks esi­ta­sid pak­ku­mu­se kaks kre­dii­dia­su­tust, sood­sa­ma pak­ku­mi­se te­gi AS SEB Pank – lae­nu baa­sint­ress on 1,19 prot­sen­ti, vald hak­kab lae­nu eest ta­su­ma 22 991 eu­rot kuus. Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas ASi SEB Pank han­ke võit­jaks.

Kuu­sa­lu vald lae­nab 20 aas­taks 4,9 mil­jo­nit eu­rot. Lae­nu hal­da­mi­se ja int­res­si­de eest maks­tak­se pan­ga­le kok­ku 466 341 eu­rot. Lae­nug­raa­fik on koos­ta­tud esi­me­se küm­ne aas­ta pea­le.

Ur­mas Kirt­si: „Nüüd võib kind­lalt öel­da, et saa­me ära te­ha mõ­le­mad – nii Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tu­se ja laien­du­se kui ka Sal­mis­tu sa­da­ma ve­sie­hi­tu­sed. Lae­nu kuu­mak­se sai­me ma­da­la­ma, kui han­kes­se piir­mää­raks mär­ki­si­me.“

Sal­mis­tu sa­da­ma kor­ras­tab Kau­rits OÜ
Ka Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­ja rii­gi­han­ke tu­le­mu­sed sel­gu­sid 1. juu­nil, ent han­ge tun­nis­ta­ti nur­ju­nuks, sest kõik 4 pak­ku­mist üle­ta­sid töö­de eel­da­ta­vat mak­su­must.

Val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja kor­dus­han­ke, pak­ku­mus­te esi­ta­mi­se täh­taeg oli 13. juu­li. Täh­ta­jaks esi­ta­sid pak­ku­mu­se sa­mad 4 fir­mat, kes osa­le­sid es­ma­ses han­kes.

Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas kor­dus­han­ke võit­jaks sood­sa­ma pak­ku­mi­se tei­nud Kau­rits OÜ – et­te­võ­te kü­sib sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mi­se eest 1 661 280 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Kal­leim pak­ku­mi­ne oli 2 166 480 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga.

Riik on lu­ba­nud toe­ta­da Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti 790 311,40 eu­ro­ga. Val­la omao­sa­lus on see­ga 870 096,60 eu­rot.

Val­la­va­ne­ma sõ­nul võib Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­ja­ga han­ke­le­pin­gu sõl­mi­da pä­rast se­da, kui val­la­vo­li­ko­gu on and­nud loa. Vo­li­ko­gu järg­mi­ne is­tung tu­leb kol­ma­päe­val, 5. au­gus­til.

„Ehi­ta­ja saab ha­ka­ta Sal­mis­tu sa­da­mas te­gut­se­ma siis, kui su­ve­hooaeg on möö­das,“ mär­kis ta.

Sal­mis­tu sa­da­m on la­gu­ne­nud, ehi­ta­tud 1970nda­tel aas­ta­tel. Re­konst­ruee­ri­mis­töö­de käi­gus pea­vad val­mi­ma sil­du­mis- ja kait­se­ra­ja­ti­sed koos teh­no­va­rus­tu­se­ga ning ran­na­park­la laien­dus. Pro­jek­ti on Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel koos­ta­nud Aa­vo ja Rii­na Raig Pro­jekt OÜ.