Mis on kohalik toimetulekupiir?

1559

pilleriin
Vastab Kuusalu valla hoolekandespetsialist PILLERIIN REMBEL:

„Kuna kõla on sarnane, aetakse sageli segi mõisted kohalik toimetulekupiir ja riiklik toimetulekutoetus. Ka vallamajja on helistatud ja küsitud, kas nüüd arvestatakse toimetulekutoetust teistel alustel, kuna on märgatud, et kohalikuks toimetulekupiiriks kinnitati Kuusalu vallas 3000 krooni. Selgitame siis, et ei, tegu on kahe täiesti erineva mõistega.

Kohalik toimetulekupiir on summa, mida arvestatakse vallalt antavate sotsiaaltoetuste maksmisel – see raha tuleb vallaeelarvest. Riiklik toimetulekutoetus tasutakse leibkonna eluasemekulude katteks – need summad eraldatakse riigieelarvest.

Kuusalu vallas on ka sel aastal kohalik toimetulekupiir leibkonnas 3000 krooni inimese kohta reaalset ehk netopalga järgi sissetulekut kuus. Kusjuures selle summa sisse ei arvestata lasterahasid. Pered, kus kuusissetulek on väiksem kui 3000 krooni ühe pereliikme kohta, on õigustatud taotlema kohalikke sotsiaaltoetusi.

Volikogu on kinnitanud kohalike sotsiaaltoetuste liigid. Sissetulekust sõltuvad toetused on Kuusalu vallas tervisetoetused retseptiravimite, abi- ja hooldusvahendite ostmiseks või raviteenuse saamiseks ja haige transpordiks; toidutoetus lasteaialastele või ametikooli õpilastele; vältimatu abi toetus ja ühekordne toetus.
Nende toetuste maksmisel on kinnitatud piirmäärad, kui palju võib aastas abivajaja saada. Tervisetoetuste koondlimiit on näiteks ühe taotleja kohta 7600 krooni aastas. Ühekordset toetust makstakse taotlejale aastas kuni 3000 krooni.

Ühekordsete sotsiaaltoetuste väljamaksmiseks tehakse alati kaalutlusotsus. Need on mõeldud erakorraliste väljaminekute hüvitamiseks. Näiteks küttepuude ostmiseks või lastele enne kooliminekut koolitarvete muretsemiseks.

Toetuse taotlejal tuleb täita avaldus ja esitada see isiklikult, saata postiga või interneti kaudu e-kirjana vallavalitsusele. Avalduses palutakse andmeid leibkonna sissetulekute kohta.

Toetuste maksmist arutab volikogu sotsiaalkomisjon ja teeb ettepaneku vallavalitsusele, kes langetab lõpliku otsuse.

Riiklikku toimetulekutoetust makstakse teistel alustel, see on mõeldud toetuseks eluasemekulude katmisel.
Aprillist on käivitunud üleriigiline ühtne arvutiprogramm STAR, kuhu sisestatakse toimetulekutoetuse taotleja andmed. Kohalik omavalitsus on kinnitanud toimetulekutoetuste maksmise piirmäärad, arvestades kohalikke kommunaalhindu. Sotsiaalministeeriumist soovitati, et need oleksid reaalsed ning tagaksid, et leibkondadele jääks pärast eluasemekulude tasumist kätte esimesele pereliikmele kuus 1000 krooni ja iga järgmise pereliikme kohta 800 krooni. See summa ei ole suur, kui arvestada, et sellest tuleb leibkonnal osta nii süüa kui tasuda ka võimalikud laenukulud.”

Eelmine artikkelKuusallu teatrifestivalilt duetipreemia
Järgmine artikkelKuusalu vallas tehti mailaada tõttu talguid nädal varem