Kuu­sa­lu ki­ri­ku pü­ha­päe­va­ne or­ga­nist on pro­fes­sor AND­RES UI­BO

391
Pro­fes­sor AND­RES UI­BO eel­mi­sel pü­ha­päe­val Kuu­sa­lu ki­ri­kus. Fo­to Ai­var Va­he­nõmm

Kuu­sa­lu ki­ri­kus saab pü­ha­päe­vi­ti toi­mu­va­tel ju­ma­la­tee­nis­tus­tel kuu­la­ta pro­fes­sor And­res Ui­bo ore­li­män­gu. Ees­ti Muu­si­ka- ja Teatria­ka­dee­mia ore­lip­ro­fes­sor And­res Ui­bo on Kuu­sa­lu ki­ri­ku ore­lil saat­nud ju­ma­la­tee­nis­tu­si ala­tes sü­gi­sest, vaid paa­ril kor­ral po­le ta saa­nud osa­le­da. Ju­ma­la­tee­nis­tu­sed on Kuu­sa­lu ki­ri­kus toi­mu­nud ko­gu ko­roo­na­pii­ran­gu­te aja, ki­ri­kus on ol­nud ohu­tus­nõu­deid jär­gi­des 15-30 ini­mest.

And­res Ui­bo kii­dab, et tal­le to­hu­tult meel­dib is­tu­da pü­ha­päe­va hom­mi­ku­ti au­to­roo­li ja sõi­ta Tal­lin­nast li­gi 50 mi­nu­tit Kuu­sal­lu: „Ju­ma­la­tee­nis­tus al­gab Kuu­sa­lus kell 11. Män­gin ore­lit, mil­lel män­gis ja sai in­nus­tust oma muu­si­ku­tee­le mi­nu õpe­ta­ja, pro­fes­sor Hu­go Lep­nurm – Kuu­sa­lu val­la esi­me­ne au­ko­da­nik. Ore­li kõr­val ak­nal on Lep­nur­me vit­raaž, pro­fes­sor ot­se­kui vaa­taks mind, et mi­da poiss teeb.“

And­res Ui­bo üt­leb, et oli 25 aas­tat oma isa Ar­tur Ui­bo kõr­val Vi­ga­la ki­ri­ku abior­ga­nist ning koos õpi­la­se Ai­var Sõer­di­ga viis aas­tat Tal­lin­na Nõm­me Lu­nas­ta­ja ki­ri­ku or­ga­nist: „Ki­ri­kus män­gi­mi­se eest ma ta­su ei võ­ta, teen se­da rõõ­mu ja ar­mas­tu­se­ga.“

Ka Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas tun­nus­tab: „And­res Ui­bo män­gib ilu­sas­ti ja jõu­li­selt, lust on ju­ma­la­tee­nis­tust pi­da­da. Kui li­tur­gia ajal kõ­la­vad to­re­dad tril­le­rid, te­kib rõõ­mus mee­leo­lu. Ole­me aas­taid tut­ta­vad ja head sõb­rad, rei­si­kaas­la­sed. Kui­da­gi ju­tua­ja­mis­te käi­gus jäi nii, et ta hak­kas me ju­ma­la­tee­nis­tus­te or­ga­nis­tiks. Se­ni män­gis ore­lit An­ne Ja­la­kas, kes on flöö­diõ­pe­ta­ja ja ka ore­lit õp­pi­nud, kuid And­res Ui­bo mu­sit­see­ri­mi­ne on loo­mu­li­kult võim­sam. Pro­fes­sor ta­su ei võ­ta, sõi­dab omal ku­lul ko­ha­le, pä­rast kos­ti­tab meid koh­vi­lauas kaa­sa­too­dud sa­la­ti­te­ga.“

And­res Ui­bo li­sab, et Kuu­sa­lu ki­ri­ku orel va­jab hä­das­ti re­mon­ti: „Te­gu on esi­me­se ore­li­ga, mis ava­ti pä­rast Ees­ti Va­ba­rii­gi väl­ja­kuu­lu­ta­mist – 10. ok­toob­ril 1918. See­ga on Kuu­sa­lu ki­ri­ku orel Ees­ti Va­ba­rii­gi­ga sa­ma va­na, na­gu pas­si­pilt või va­ba­rii­gi sü­da­me­tun­nis­tus. Ko­ha­lik ore­li­meis­ter võiks võt­ta sel­le kor­ras­hoid­mi­se oma sü­da­meas­jaks. Kuu­sa­lu ki­ri­ku ore­lil on ka tei­ne olu­li­ne tä­hen­dus – ki­ri­kus­se ehi­ta­ti Kuu­sa­lus es­ma­kord­selt ore­lit Ees­ti esi­me­se lau­lu­peo ajal, see prae­gu­se ore­li eel­käi­ja ava­ti 1869. aas­tal mõ­ni kuu pä­rast lau­lu­pi­du.“

Eelmine artikkelNeli­pü­had
Järgmine artikkelKeh­ras tu­leb mass­vakt­si­nee­ri­mi­ne