Keh­ras tu­leb mass­vakt­si­nee­ri­mi­ne

76

Lau­päe­val, 22. mail on soo­vi­jail ala­tes 18. eluaas­tast või­ma­lik end Keh­ras vakt­si­nee­ri­da Co­vid-19 vas­tu. Ela­ni­ke kait­se­süs­ti­mi­ne toi­mub güm­naa­siu­mi au­las kell 17-19, se­da viib läbi OÜ Eld­red. Vakt­si­nee­ri­tak­se eel­ne­va re­gist­ree­ri­mi­se alu­sel Jann­se­ni vakt­sii­ni­ga, mi­da te­hak­se üks süst. Re­gist­ree­ri­da saab Eld­re­di ko­du­le­hel ava­tud bro­nee­rin­gu­süs­tee­mis. Kui ajad täi­tu­vad kii­res­ti, on et­te­võ­te val­mis sa­maks päe­vaks vakt­si­nee­ri­mi­sae­gu li­sa­ma. Kait­se­süs­ti­mi­sel peab kaa­sas ole­ma isi­kut tõen­dav do­ku­ment. Vakt­si­nee­ri­mis­või­ma­lu­se Keh­ras­se too­mist taot­les Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor. Ta he­lis­tas sel­leks ter­vi­sea­me­tis­se, kuid sealt sai ei­ta­va vas­tu­se. See­jä­rel pöör­dus fir­mas­se Eld­red, kes on käi­nud vakt­si­nee­ri­mist lä­bi vii­mas ka Har­ku val­las ja Lok­sal.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ki­ri­ku pü­ha­päe­va­ne or­ga­nist on pro­fes­sor AND­RES UI­BO
Järgmine artikkelLa­he­maa rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päev