Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da ja­gas et­te­võ­te­te­le Lea­der-toe­tust

131
Anija mõis. Foto Susann Kõomägi

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, mil­le te­ge­vus­piir­kon­da kuu­lu­vad Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald, te­gi PRIA­le et­te­pa­ne­ku ja­ga­da tä­na­vu­sest kol­man­dast toe­tus­voo­rust et­te­võt­lu­se aren­da­mi­se meet­mest 11 pro­jek­ti­le kok­ku 251 963,17 eu­rot. Kaks toe­tust saa­nud pro­jek­ti on Raa­si­ku, üks Ani­ja ning 8 Ko­se val­last.

Voor oli ava­tud 5.-19. sep­temb­ri­ni, toe­tust said taot­le­da Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja te­ge­vus­piir­kon­na FIEd, osaü­hin­gud, tu­lun­du­sü­his­tud ja mit­te­tu­lun­du­sü­his­tud, kes te­ge­le­vad et­te­võt­lu­se­ga. Toe­tu­se mii­ni­mum­sum­ma pro­jek­ti koh­ta oli 3000 eu­rot, mak­si­maal­selt sai ühe­le pro­jek­ti­le taot­le­da 60 000 eu­rot. Toe­tus­mää­ra ülem­piir ühe pro­jek­ti koh­ta oli 60 prot­sen­ti abi­kõlb­li­kest ku­lu­dest. Kok­ku oli ja­ga­da 258 653 eu­rot.

„Taot­lu­si oli 19 ja kok­ku soo­vi­ti 489 036 eu­rot ehk li­gi kaks kor­da nii pal­ju, kui meil oli ja­ga­da,“ üt­les Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht Sil­le Noor.

Taot­lu­si hin­na­nud ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Lää­ne-Vi­ru Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi MTÜ Part­ne­rid te­gev­juht El­sa Hundt, Har­ju Et­te­võt­lus- ja aren­dus­kes­ku­se et­te­võt­lus­kon­sul­tant Anu Rit­son, oma­va­lit­sus­te esin­da­ja­na Triin Türn­puu Raa­si­ku val­la­va­lit­su­sest ning et­te­võt­jad And­res Tur­ro ja Tõn­no Tiis Ko­se val­last.

„Taot­le­ja­test um­bes pool­te juu­res käis ko­mis­jon te­ge­mas paik­vaat­lust, kõi­gi juur­de siiski ei jõud­nud. Ei läi­nud sin­na, kus ole­me ju­ba va­rem käi­nud või kus pol­nud veel mi­da­gi vaa­da­ta, näi­teks kui pro­jek­ti­ga soo­vi­ti os­ta min­git uut va­hen­dit,“ sel­gi­tas Sil­le Noor.

Ta mär­kis, et pro­jek­ti­de ta­se oleks või­nud ol­la kõr­gem. Esi­me­ne toe­tu­se­ta jää­nud pro­jekt jäi ra­has­ta­ma­ta, sest ra­ha ei jät­ku­nud, üle­jää­nud ei üle­ta­nud ka lä­ven­dit, see tä­hen­dab ei ko­gu­nud hin­da­jailt toe­tu­se saa­mi­seks va­ja­lik­ku mi­ni­maal­set punk­ti­sum­mat: „Iga pro­jek­ti juu­res on vä­ga olu­li­ne kor­ra­lik fi­nantsp­rog­noos, mil­les näi­da­tak­se, kui­das muu­tu­vad ra­ha­vood pro­jek­ti el­lu­vii­mi­se ajal ja pä­rast se­da ning kas on va­ja kaa­sa­ta li­sa­ra­ha. Mõ­nes pro­jek­tis oli kes­ken­du­tud vaid ühe­le as­ja­le – kui soo­vi­tak­se toe­tust päi­ke­se­pa­nee­li­de ost­mi­seks, siis need an­na­vad elekt­ri­ku­lu­de kok­ku­hoi­du, kuid ei loo uu­si töö­koh­ti ega too uu­si too­teid-tee­nu­seid.“

Raa­si­ku val­last saab OÜ Amb­ries­to ha­lu­ma­si­na ja es­ta­kaa­di soe­ta­mi­seks 30 115,80 eu­rot. Oht­li­ke puu­de lan­ge­ta­mi­se, puu­de ja par­ki­de hool­da­mi­se­ga te­ge­lev et­te­võt­e soo­vib ma­ha­võe­tud puu­dest ha­ka­ta te­ge­ma küt­te­puid.

OÜ No­ma Grupp saab Raa­si­ku ea­ka­te tee­nus­ma­ja küt­te­süs­tee­mi re­no­vee­ri­mi­seks, park­la ra­ja­mi­seks ja in­ven­ta­ri soe­ta­mi­seks 30 324,34 eu­rot. Ea­ka­te tee­nus­ma­ja ra­ja­tak­se Te­ha­se tee 33 asu­vas­se hoo­nes­se, mil­le esi­me­sel kor­ru­sel te­gut­seb las­te­hoid Mui­nas­ju­tu­maa. Tei­se­le kor­ru­se­le ra­ja­tak­se 8 pri­vaat­set kor­te­rit ja päe­va­hoid de­ment­sus­sünd­roo­mi­ga ea­ka­te­le, ke­da ei saa päe­va­sel ajal ük­si ko­ju jät­ta.

Ani­ja val­last saab sih­ta­su­tus Ani­ja Mõi­sa Hal­dus tee­nus­te mit­me­ke­sis­ta­mi­seks 14 491,90 eu­rot. Soe­ta­tak­se va­ja­li­kud sead­med, et pak­ku­da mõi­sa kü­la­lis­te­le koh­vi­pau­se ja puh­ve­ti­tee­nin­dust, täien­da­tak­se ai­da saa­li val­gus­par­ki ning os­te­tak­se ro­bot­nii­du­kid mõi­sa­par­gi hool­da­mi­seks.

Tu­le­val aas­tal uut taot­lus­voo­ru Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja meet­me­test ka­vas ei ole, see kuu­lu­ta­tak­se väl­ja vaid siis, kui osa pro­jek­ti­de­le eral­da­tud ra­hast kan­tak­se ta­ga­si – kui kee­gi loo­bub pro­jek­ti el­lu­vii­mi­sest või saab el­lu viia oda­va­malt ning osa ra­ha jääb üle.

Prae­gu te­ge­leb Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da pea­mi­selt uue ra­has­tus­pe­rioo­di st­ra­tee­gia koos­ta­mi­se­ga, see peab val­mi­ma tu­le­va aas­ta märt­siks.

Eelmine artikkelAruküla/Mistra naiskond kordas eelmise hooaja karikavõitu
Järgmine artikkelKuu­sa­lus hak­kas te­gut­se­ma ko­du­tü­tar­de rühm