Kuu­sa­lu ja Lok­sa ap­teek jät­ka­vad tööd ka ap­ril­lis

1796
Lok­sal Coo­pi kaup­lu­se ruu­mi­des asu­va ap­tee­gi pro­vii­so­rid VI­VI­KA VII­RAND ja OL­GA SIL­LAOTS.

Nii Sü­da­meap­tee­gi ha­ruap­tee­gi­le Kuu­sa­lus kui ka Be­nu ap­tee­gi­ke­ti ha­ruap­tee­gi­le Lok­sal on lei­tud pro­vii­sor, kes võ­tab ap­tee­gi pi­da­mi­se üle.

Ala­tes 1. ap­ril­list või­vad Ees­tis te­gut­se­da ap­tee­gid, mil­le ena­mu­so­sa­lus kuu­lub pro­vii­so­ri­le, ku­na siis lõ­peb ap­tee­gi­re­for­mi üle­mi­ne­ku­pe­riood.

Veel mõ­ni aeg ta­ga­si pol­nud kind­lust, kas ap­tee­gi­ket­ti­de­le kuu­lu­vad Kuu­sa­lu ja Lok­sa ap­teek jät­ka­vad te­ge­vust, ku­na ei ol­nud pro­vii­so­rit, kes oleks soo­vi­nud ha­ka­ta nen­de oma­ni­kuks.

Nüüd on olu­kord muu­tu­nud, Kuu­sa­lu ja Lok­sa ei jää ap­tee­gi­ta.

Kuu­sa­lu ap­teek
Sü­da­meap­tee­gi oma­nik­fir­ma Phar­ma Hol­ding OÜ ju­ha­tu­se esi­mees Ris­to Laur üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et möö­du­nud ree­del saa­de­ti ra­vi­mia­me­ti­le uu­te te­ge­vus­lu­ba­de kin­ni­ta­mi­seks kõik do­ku­men­did: „Ap­tee­gi­tee­nus jääb Kuu­sa­lus pü­si­ma. Ena­mu­so­sa­lus lä­heb pro­vii­so­ri­le, bro­nee­ri­si­me märt­si tei­se ja kol­man­da nä­da­la meie­ga seo­tud do­ku­men­tat­sioo­ni me­net­le­mi­seks.“

Ta üt­les, et Kuu­sa­lus Coo­pi kaup­lu­ses asu­vas­se ap­tee­ki jääb ka edas­pi­di töö­le far­mat­seut Kül­li Vest. Edas­pi­di­se osas on sõl­mi­tud Har­ju Coo­pi­ga eel­tin­gi­mus­lik kok­ku­le­pe, et Kuu­sa­lu Coo­pi va­ba pin­na ar­velt ap­tee­ki vei­di laien­da­da.

Ris­to Laur sõ­nas, et eel­mi­sel nä­da­lal saa­de­ti kõi­gis­se ap­tee­ki­des­se müü­gi­let­ti­de jaoks plek­sik­laa­sist va­he­sei­nad, et eral­da­da ap­teek­rid klien­ti­dest.

„Suur mu­re on prae­gu­ses olu­kor­ras ap­teek­ri­te tur­va­li­sus,“ tõ­des ta.

Ap­tee­gi uk­sel on ki­ri pal­ve­ga si­se­ne­da üks­haa­val. Riiu­li­te va­hel klien­did enam kõn­di­da ei saa, nen­de jaoks on lin­ti­de­ga eral­da­tud ala lii­ku­mi­seks le­ti­ni ja ta­ga­si uk­se­ni.

Kül­li Vest rää­kis, et ost­jaid on prae­gu ta­va­pä­ra­sest pal­ju roh­kem: „Kü­si­tak­se kä­te de­sin­fit­see­ri­mis­va­hen­deid. Neid meil on müü­gil, ree­del too­di, on väi­kes­tes pu­de­li­tes ja gee­li­pak­ki­de­na. Os­te­tak­se kur­gu­pi­hus­teid, C- ja D-vi­ta­mii­ni, im­muun­süs­tee­mi tu­gev­da­jaid, pa­rat­se­ta­moo­li. Näo­mas­ke en­di­selt ei ole mei­le müü­giks too­dud prae­gu.“

Far­mat­seut Külli Vest mär­kis, et näeb, kui­das rah­vas on se­ni käi­nud Kuu­sa­lu Coo­pis roh­kelt: „On vä­ga kurb, kui tõs­tan oma le­ti ta­gant pil­gu ja sa­tun nä­ge­ma, kui­das ema nel­ja-aas­ta­se lap­se­ga si­se­neb sa­mal päe­val ju­ba mit­men­dat kor­da kaup­lu­ses­se. Ini­me­sed vist ar­va­vad, et nei­le on an­tud va­bad päe­vad, saab ja­lu­ta­da. See on vas­tu­tus­tun­de­tu, ka­he nä­da­la pä­rast näe­me, mis hak­kab toi­mu­ma.“

Lok­sa ap­teek
Be­nu ap­tee­gi­ke­ti oma­nik­fir­ma Tam­ro te­gev­juht ja ju­ha­tu­se lii­ge Kai­di Kelt kin­ni­tas, et Lok­sa ap­teek jät­kab pro­vii­so­ret­te­võt­te­na: „Lok­sa on Ta­pa ap­tee­gi ha­ruap­teek. Leid­si­me Ta­palt pro­vii­so­ri, kes on val­mis ena­mu­so­sa­lu­se üle võt­ma. Väi­de, et ap­tee­gi­ke­tid on hu­vi­ta­tud ai­nult lin­na­de ap­tee­ki­dest, ei vas­ta tõe­le. Meil on ap­tee­gid Lok­sal, Hal­ja­las, Pal­dis­kis, Rõn­gus, Ta­pal, ole­me üle Ees­ti mit­mel pool.“

Ta mär­kis, et IT-süs­tee­mid, kas­sa­süs­teem, pan­ga­ter­mi­na­lid va­ja­vad üm­ber­sea­dis­ta­mist, kuid an­tak­se en­dast kõik, et Lok­sa ap­teek ap­ril­li al­gu­ses mõ­neks ajaks kin­ni ei lä­heks.
„Töö­ta­si­me möö­du­nud nä­da­lal seo­ses ko­roo­vii­ru­sest tin­gi­tud erio­lu­kor­ra­ga väl­ja krii­sip­laa­ni, saat­si­me ap­tee­ki­des­se lin­did ja turvaklaasid. Jäi ju­ha­ta­ja­te ot­sus­ta­da, kui­das ap­tee­ki üm­ber ku­jun­da­da.“

Ka Lok­sal on lin­ti­de­ga eral­da­tud lii­ku­mis­ruum klien­ti­de­le ja pro­vii­so­ri­te kait­seks turvaklaas, müük käib lä­bi tee­nin­du­sa­va.

Kai­di Kelt: „Loo­da­me, et ini­me­sed toe­ta­vad Lok­sa ap­tee­ki ja os­ta­vad sealt ka pä­rast ap­tee­gi­re­for­mi jõus­tu­mist.“

Eelmine artikkelEsi­me­sed po­si­tiiv­sed ko­roo­na­tes­tid Ida-Har­jus
Järgmine artikkelOlla ko­dus