Esi­me­sed po­si­tiiv­sed ko­roo­na­tes­tid Ida-Har­jus

3682

Es­mas­päe­va sei­su­ga oli Kuu­sa­lus 1 ning Raa­si­ku ja Aru­kü­la ale­vi­kus kok­ku 3 po­si­tiiv­se ko­roo­na­tes­ti and­nud ini­mest.

Käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­val osu­tus ühel Kuu­sa­lus ela­val ini­me­sel ko­roo­na­test po­si­tiiv­seks, tea­tas Kuu­sa­lu pe­rearst Su­san­na Ka­ri Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­le. Ta üt­les, ava­li­kus­tab sel­le fak­ti, et ini­me­sed olek­sid et­te­vaat­li­kud, jääk­sid ko­ju, poes käik­sid va­ja­du­sel vaid kord nä­da­las.

Ko­roo­na­vii­ru­ses­se hai­ges­tu­nu on ko­dus ka­ran­tii­nis ja ars­ti jäl­gi­mi­se all. Ka pe­rel tu­leb pü­si­da ko­dus. Po­si­tiiv­sest teks­tist tea­tas Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se­le hai­ges­tu­nu pe­rearst, kes töö­tab mu­jal.

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp pos­ti­tas es­mas­päe­va õh­tul Fa­ce­boo­ki hoia­tu­seks in­fo, et kol­mel ini­me­sel, kes ela­vad Raa­si­ku või Aru­kü­la ale­vi­kus, on ko­roo­na­test ol­nud po­si­tiiv­ne. Nen­de­gi pe­rears­tid on mu­jal, hai­ged on ko­dus ka­ran­tii­nis ja ars­ti jäl­gi­mi­se all.

Kuu­sa­lu pe­rearst Su­san­na Ka­ri üt­les, et kaup­lu­sed võik­sid pii­ra­ta si­se­ne­ja­te ar­vu, na­gu teh­ti Hii­nas: „Tu­leb väl­ti­da rah­va­roh­keid koh­ti ja sot­siaal­seid kon­tak­te, pes­ta kor­ra­li­kult kä­si, mit­te min­na loo­du­ses kit­sas­te­le mat­ka­ra­da­de­le. Sün­ni­päe­vad tu­leks pi­da­da väik­se­mas pe­re­rin­gis.“

Ala­tes möö­du­nud ree­dest saab ko­roo­na­vii­ru­se tes­ti te­ha pe­rears­ti suu­na­mi­se­ga. Ree­del oli Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­ses­se pal­ju te­le­fo­ni­kõ­ne­sid, num­ber on üks, te­le­fo­ne kolm, oo­te­le jäe­tud he­lis­ta­ja suu­na­tak­se va­ba­ne­nud vas­ta­ja­le. Ole­mas on ka nel­jas te­le­fon, mis esial­gu on jäe­tud va­ruks.

Ree­del saa­tis Su­san­na Ka­ri tes­ti­mi­se­le kolm ini­mest, tu­le­mu­sed olid ne­ga­tiiv­sed. Test te­hak­se nei­le, kel­lel on sel­leks va­ja­dus – kui näi­teks ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­mi­se sümp­to­mid on me­dit­sii­ni­töö­ta­jal, hool­de­ko­du töö­ta­jal, ast­ma­hai­gel, sü­da­me­rik­ke­ga ini­me­sel, va­ne­maea­li­sel. Pai­ka on pan­dud kri­tee­riu­mid, mi­da ar­ves­ta­da. Kui ini­me­ne on pa­ra­ne­mas või sümp­to­mid ker­ged ja ta po­le ris­ki­rüh­mas, siis tes­ti ei teh­ta.

Su­san­na Ka­ri: „Kont­rol­li­me en­di­selt imikuid. Vas­tu­võ­tud tee­me tun­nia­jas­te va­he­de­ga, et jõuak­si­me ruu­mid üle tuu­lu­ta­da ja pu­has­ta­da. Si­se­ne­da saab ter­vi­se­kes­ku­ses­se kald­tee kau­du, mask pan­nak­se kü­las­ta­ja­le et­te väl­jas­pool ma­ja. Püüa­me te­ha nii, et si­se­ne­ja ei puu­tuks ust.“

Lok­sa pe­rearst Mall Ida­vain rää­kis, et ka te­ma saa­tis tes­ti­ma kolm ini­mest, tu­le­mu­sed olid ne­ga­tiiv­sed. Ree­del oli roh­kem he­lis­ta­jaid, es­mas­päev oli vaik­sem. Lok­sa ra­vi­kes­ku­se uks on su­le­tud. Hom­mi­ku­poo­le, kell 8-10 võe­tak­se va­ja­du­sel ja kok­ku­lep­pel vas­tu muid hai­geid, siis on va­heaeg, vii­ru­se­hai­ged saa­vad tul­la hil­jem ja ai­nult kind­las­se ruu­mi.

Ta li­sas, et ka kodus peresiseselt tuleks hoida viirusesse haigestunu teistest eemal. Kui on või­ma­lik, min­na väl­ja mas­ki­des ja kin­nas­te­ga. Ka Lok­sal ja Kuu­sa­lu val­las võiks tek­ki­da või­ma­lus toi­du­kau­pa­de elekt­roo­ni­li­seks tel­li­mi­seks ko­ju.

Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pe­rearst Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko kii­tis oma piir­kon­na ini­me­si: „Ko­roo­na­tes­ti soo­vi­jaid ei ole meil pal­ju, ini­me­sed võ­ta­vad as­ja mõis­tu­se­ga, kõik se­ni­sed tes­ti­soo­vid on ol­nud põh­jen­da­tud. Üks ini­me­ne oli ol­nud ko­roo­na­vii­ru­se kand­ja­ga kon­tak­tis, tei­ne kaks nä­da­lat tu­ge­vas­ti kö­hi­nud kau­ban­dus­töö­ta­ja, kaks pääs­te­töö­ta­jat, kes puu­tu­vad sa­mu­ti pal­ju­de ini­mes­te­ga kok­ku.“

Kõi­gi tes­ti­de tu­le­mu­sed pol­nud es­mas­päe­va päe­val veel tea­da, se­ni üh­te­gi po­si­tiiv­set ko­roo­na­tes­ti nen­de hul­gas pol­nud. Pe­rearst Mar­je Otilt on saa­te­kir­ja ko­roo­na­tes­ti­le soo­vi­nud üks ini­me­ne, kuid ta ei pi­da­nud se­da põh­jen­da­tuks. Keh­ra ars­tid üt­le­sid, et ka nen­de tei­sed pat­sien­did on ol­nud mõist­vad, ter­vi­se­kes­ku­ses käiak­se vä­he, ena­mas­ti on kon­sul­tee­ri­tud te­le­fo­ni või e-kir­ja teel. Kui on va­ja kee­gi vas­tu­võ­tu­le kut­su­da, te­hak­se se­da ajal, kui tei­si pat­sien­te ter­vi­se­kes­ku­ses po­le, et või­ma­lik­ke kok­ku­puu­teid väl­ti­da.

Aeg­vii­du arst Maie Mu­ra­kas lau­sus, et he­lis­ta­tak­se va­ra­se­mast roh­kem aga en­di­selt min­nak­se ars­ti vas­tu­võ­tu­le ka nen­de kae­bus­te­ga, mil­le pu­hul pii­saks he­lis­ta­mi­sest. Ko­roo­na­tes­ti saa­te­kir­ja soo­vi­jaid tal ka­hel esi­me­sel päe­val ei ol­nud, üks ini­me­nemu­ret­ses, kas saab saa­te­kir­ja va­ja­du­sel ka Keh­rast, kui Aeg­vii­du arst sel päe­val vas­tu ei võ­ta: „Prae­gu oli tal no­hu, aga hirm on suur, va­nem ini­me­ne. Kõik ta­ha­vad proo­ve te­ha, aga ei saa aru, et ega proov ke­da­gi ter­veks tee.“

Raa­si­ku pe­rearst An­na Prist­roms­ka­ja an­dis ree­del esi­me­se saa­te­kir­ja ko­roo­na­vii­ru­se tes­tiks. Te­gu on ini­me­se­ga, kel oli või­ma­lik kon­takt ko­roo­na­hai­ge­ga, ta puu­tub oma töö tõt­tu kok­ku pal­ju­de ini­mes­te­ga, tes­ti­mist nõu­dis ta tööand­ja: „Tes­ti vas­tus oli ne­ga­tiiv­ne.“

Pe­rearst sõ­nas, et tes­ti soo­vi­jaid oli esi­me­sel päe­val viis, kuid ei tu­vas­ta­nud nii ras­ket sei­sun­dit, et oleks va­ja hos­pi­ta­li­see­ri­mist või ko­roo­na­tes­ti­le saat­mist. Ka tei­si pat­sien­te on kon­sul­tee­ri­tud pea­mi­selt te­le­fo­ni teel, ko­ha­le kut­su­tak­se, kui arst leiab, et pat­sient on va­ja lä­bi vaa­da­ta: „Ena­mi­k neist on ol­nud lap­sed, kut­su­me nad ko­ha­le kind­lal kel­laa­jal. Meil on kok­ku­le­pe, et tu­le­vad üks laps ja üks lap­se­va­nem.“

Imi­ku­te plaa­ni­lis­se vas­tu­võt­tu ei ol­nud eel­mi­sel nä­da­lal üh­te­gi soo­vi­jat, plaa­ni­li­si ve­rep­roo­ve eel­mi­sel ja sel nä­da­lal ei võe­ta.

Aru­kü­la pe­rearst Hel­gi Vain üt­les, et ini­me­sed on tub­lid, he­lis­ta­vad roh­kem, ars­ti juur­de ta­he­tak­se tul­la vä­hem: „Prae­gu ole­me saa­nud ena­mik­ku nõus­ta­da te­le­fo­ni teel, aga on sel­ge, et pea­me neid hak­ka­ma min­gil ajal kut­su­ma ka kont­rol­li ja ve­re­kont­rol­li.“

Aru­kü­la ter­vi­se­kes­ku­sel on möö­du­nud nä­da­last ka­su­tu­sel ka täien­dav te­le­fo­ni­num­ber 5682 7309, mil­lel tee­nin­dab abiarst Arak­sia Ge­vork­jan.

Ko­roo­na­tes­ti on Aru­kü­la pe­rearst saat­nud te­ge­ma ne­li ini­mest, nen­de seas ka üks oma asu­tu­se me­dit­sii­ni­töö­ta­ja, kes möö­du­nud nä­da­lal hai­ges­tus: „Te­da ei saa­nud ta­ga­si töö­le lu­ba­da en­ne, kui oli tes­ti­tud. Vas­tus oli õn­neks ne­ga­tiiv­ne.“

Saa­te­kir­ja tes­ti­le on soo­vi­nud ka ini­me­sed, kel po­le hai­gu­se sümp­to­meid ning sel­li­sel ju­hul pe­rearst saa­te­kir­ja an­da ei saa, ise­gi, kui nad kuu­lu­vad ris­ki­rüh­ma. Hel­gi Vain sel­gi­tas, et liht­salt sel­lest ei pii­sa, kui ini­me­ne üt­leb, et tal on pa­ha, vii­rus­hai­gu­se­ga kaas­neb kind­las­ti ka pa­la­vik.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 18. märtsil
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ja Lok­sa ap­teek jät­ka­vad tööd ka ap­ril­lis