Kuu­sa­lu Hoo­le­la müüb ena­mi­ku aia­saa­dus­test ise­kor­ja­ja­te­le

253
Hoo­le­la köö­gi­vil­jaaia kõi­ge sa­ge­da­sem ise­kor­ja­ja, Mer­Me­ri res­to­ra­ni pe­re­nai­ne MER­RIT KI­HO tun­nus­tab, et ko­gu seal­ne aiak­raam on vä­ga mait­sev ja kva­li­teet­ne, ma­he­dalt kas­va­ta­tud. Fo­to Me­ri­lin Luks

„Prae­gu on pa­rim aeg kor­ja­ta meie aiast til­li, pe­ter­sel­li, ba­sii­li­kut ja muud mait­se­ro­he­list sü­gav­kül­ma pa­ne­kuks. Kut­su­me ka pee­te, sa­la­teid, kar­tu­lit, kur­ke ost­ma ning to­ma­tid hak­ka­vad ta­sa­pi­si küp­seks saa­ma. Tür­gi ube ja pap­ri­kat tu­leb veel vei­di­ke oo­da­ta,“ üt­leb MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la aia pe­re­nai­ne ja klien­ti­de te­ge­vus­ju­hen­da­ja Ma­ria Prääts.

Kuu­sa­lu Hoo­le­la peab kol­man­dat aas­tat Al­li­ka kü­las en­di­se koo­li­ma­ja juu­res köö­gi­vil­jaae­da. Seal töö­ta­tak­se koos psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga klien­ti­de­ga, kel­le­le pa­ku­tak­se pi­kaa­ja­list kaits­tud töö tee­nust. Pea­mi­selt toi­me­tab aias Ma­ria Prääts koos nel­ja nai­se­ga, va­ja­du­sel tu­le­vad ae­da trim­mer­da­ma-kor­ras­ta­ma Kuu­sa­lu Hoo­le­la me­hed. Puh­ku­se ajal asen­dab pe­re­naist aias MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la eri­hoo­le­kan­de­tee­nus­te koor­di­naa­tor Kaie Us­tav. Va­ja­du­sel ai­ta­vad ka te­ge­vus­ju­hen­da­jad Kai­li All­mä­gi ja Eli­na Aa­sa.

Aia­saa­dus­te müük tu­gi­neb teist su­ve usal­dus­li­ku­le koos­töö­le pü­sik­lien­ti­de­ga, ke­da nüüd­seks on li­gi 30. Pa­ku­tak­se või­ma­lust min­na ae­da ise saa­du­si kor­ja­ma, seal­sa­mas on me­haa­ni­li­ne kaal, mil­le­ga saab ko­gu kraa­mi üle kaa­lu­da ning saa­ta sõ­num või e-kir­i, mi­da ja kui pal­ju on kor­ja­tud. Kuu­sa­lu Hoo­le­la saa­dab sel­lel tu­gi­ne­des ar­ve, maks­ta saab pan­gaü­le­kan­de­ga. Kui ko­gu­sed on väi­ke­sed, pa­lu­tak­se ko­dus elekt­roo­ni­li­se kaa­lu­ga üle kaa­lu­da ja siis ko­gu­sed tea­da an­da. Ar­ve saa­de­tak­se ost­ja­te­le kuu al­gu­ses, mis tä­hen­dab, et värs­ket aiak­raa­mi võib käia too­mas kas või iga päev. Kel hu­vi, pa­lu­tak­se end kor­ja­jaks re­gist­ree­ri­da ning saa­de­tak­se ju­his ja hin­na­ki­ri.

Ma­ria Prääts kii­dab, et sel­li­ne süs­teem töö­tas häs­ti eel­mi­sel su­vel ja on end õi­gus­ta­nud ka tä­na­vu. Ku­na il­mad on teist kuud vä­ga pa­la­vad, te­hak­se aia­tööd ära hom­mi­kul kol­me-nel­ja tun­ni­ga ning muul ajal ei pea seal igaks ju­huks klien­te oo­ta­ma. Ko­gu kraam peen­ralt ot­se kor­vi-kot­ti süs­teem ta­gab sel­le, et too­dan­gut ei võe­ta igaks ju­huks – oo­ta­ma või­ma­lik­ku ost­jat. Ise vii­vad Hoo­le­la töö­ta­jad aiak­raa­mi vaid Lee­si poo­di müü­gi­le.

Ma­ria Prääts: „Te­gi­me tal­ve­hooa­jal mul­lus­te ise­kor­ja­ja­te seas kü­sit­lu­se, et mi­da me aiast roh­kem os­ta soo­vi­tak­se. To­ma­tit ja kur­ki ta­he­ti roh­kem, kui se­ni kas­va­ta­si­me. Meie värs­ket kar­tu­lit kii­de­ti. Roh­kem ta­he­ti ka eri sor­ti sa­la­teid. Mer­Me­ri pe­re­nai­ne Mer­rit Ki­ho tel­lis, et kas­va­tak­si­me vär­vi­li­si pee­te, on nen­de suur fänn.“

Jaa­nua­ris ja veeb­rua­ris kül­va­ti seem­ned kon­tei­ne­ri­tes­se ning pan­di õue lu­me­han­ge­de va­he­le oo­ta­ma. Kui päi­ke hak­kas kõr­ge­malt käi­ma ja lu­mi su­las, tär­ka­sid ke­va­del va­ra­kult tu­ge­vad tai­med. Pee­did on se­da­si kas­va­ta­des ju­ba suu­red ja sa­lat sa­mu­ti.

Suur uuen­dus on ki­le­tun­nel, mil­le pik­kus on 22 ja laius 5 meet­rit. Seal val­mi­vad kur­gid, to­ma­tid, pap­ri­kad ning kas­vab lai sor­ti­ment mait­se­tai­mi. Aia pe­re­nai­ne tõ­deb, et ki­le­tun­ne­lis­se in­ves­tee­ri­ti ka­he va­ra­se­ma aas­ta sis­se­tu­lek, mis­tõt­tu aia­pro­jek­ti­ga veel ra­ha­li­selt plus­sis ei ole. Sa­mas on suur ka­su ju­ba see­gi, et Kuu­sa­lu Hoo­le­la klien­ti­de­le on lei­tud mit­me­ke­si­ne ja uu­si tead­mi­si an­dev töö, mil­le eest saa­dak­se töö­ta­su. Kes os­tab nen­de kas­va­ta­tud aia­saa­du­si, toe­tab Kuu­sa­lu Hoo­le­la te­ge­vust.

Kõi­ge staažikam ost­ja ja ise­kor­ja­ja on Kol­ga-Aab­las asu­va kod­ures­to­ra­ni Mer­Mer per­nai­ne Mer­rit Ki­ho. Ta kii­dab, et ko­gu aiak­raam on mait­sev ja kva­li­teet­ne: „Kui aiap­ro­jek­tist kuul­sin, tea­ta­sin, et olen hu­vi­ta­tud tar­bi­ja­na kaa­sa löö­ma ja ka rek­laa­mi­ma. Va­rem käi­sin Tal­lin­na tu­rul sa­la­teid ja mait­se­tai­mi ost­mas ning Rak­ve­rest kar­tu­lit too­mas. Nüüd on need sõi­dud ära jää­nud, on pal­ju liht­sam. Tut­vus­tan söö­ja­te­le, mil­lest toit val­mis­ta­tud, ja rää­gin ka Hoo­le­la saa­dus­test, mis on maits­vad ja ma­he­dalt kas­va­ta­tud, po­le pan­dud väe­ti­si ega mür­ke. Vä­ga kii­de­tak­se, et on tões­ti head köö­gi­vil­jad. Ka vär­ske kar­tul on vä­ga mait­sev. Kõi­ke se­da on mul­da pan­nud ja kas­va­ta­nud sõ­na ot­se­ses mõt­tes ar­mas­ta­vad ro­he­li­sed nä­pud.“

Ta li­sab, vah­va on ka see, et üks­kõik, mis ajal Hoo­le­la ae­da kor­ja­ma lä­heb, ke­da­gi töö­ta­jaist seal ei näe, aga kõik on hoo­lit­se­tud ja kas­te­tud.

Ma­ria Prääts mär­gib, et ae­da on teh­tud kast­mis­süs­teem, mis ai­tab hoi­da mul­la pi­de­valt pa­ra­ja niis­ku­se­ga.

Möö­du­nud aas­tal õn­nes­tus ko­gu saak ära müüa, mi­da­gi al­les ei jää­nud, hoi­di­seid te­ge­ma ei pi­da­nud. Ta loo­dab, et ka tä­na­vu on ost­jaid roh­kelt ning mis üle jää­nud, õn­nes­tub ära müüa sü­gi­sel Ka­ha­las Lii­va laa­dal.

Eelmine artikkelKohvikutepäevad liidavad kogukonda
Järgmine artikkelJumin­da va­ba­taht­lik me­re­pääs­te tä­his­tas loo­mi­se 130. ja taas­loo­mi­se 10. sün­ni­päe­va