Kuus oma­va­lit­sus­juh­ti saat­sid kait­se­mi­nist­ri­le ühis­pöör­du­mi­se

74
Soodla harjutusvälja kaart

Möö­du­nud nä­da­lal te­gid Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor ja Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt koos Alu­ta­gu­se, Ants­la ja Rõu­ge val­la­va­ne­ma­te ning Nar­va-Jõe­suu lin­na­pea­ga kait­se­mi­nis­ter Han­no Pev­ku­ri­le ühis­pöör­du­mi­se. Sel­les on kir­jas kuue oma­va­lit­su­se sei­su­ko­had va­ba­rii­gi va­lit­su­se mää­ru­se eel­nõu­le, mil­le­ga on ka­vas keh­tes­ta­da hü­vi­tis­te maks­mi­se tin­gi­mu­sed ja kord oma­va­lit­sus­te­le, kel­le ter­ri­too­riu­mil või mõ­jua­las on kait­se­väe ja kait­se­lii­du har­ju­tus­väl­jad. Sel­li­seid val­da­sid-lin­na­sid on Ees­tis kok­ku 16. Kait­se­mi­nis­tee­rium saa­tis eel­nõu nei­le kõi­gi­le tut­vu­mi­seks ning pa­lus koos­kõ­las­tust hil­je­malt 18. au­gus­tiks.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus saa­tis oma sei­su­ko­had mi­nis­tee­riu­mi­le 7. au­gus­til ning val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kir­ju­tas al­la ka kuue oma­va­lit­sus­ju­hi 17. au­gus­til saa­de­tud ühis­pöör­du­mi­se­le, Ani­ja val­la­va­lit­sus mi­nis­tee­riu­mi­le oma sei­su­koh­ti eral­di ei saat­nud, need on ühis­pöör­du­mi­ses.

Pea­mi­sed et­te­pa­ne­kud – mõ­jua­la suu­re­maks ja hü­vi­tis õig­la­se­maks
Pöör­du­mi­se­le al­la kir­ju­ta­nud oma­va­lit­sus­ju­hid kin­ni­ta­vad, et hin­da­vad va­ba­rii­gi va­lit­su­se te­ge­vu­si rii­gi­kait­se või­me­ku­se suu­ren­da­mi­seks ning on val­mis te­ge­ma iga­külg­set koos­tööd nii mi­nis­tee­riu­mi kui kait­se­väe­ga.

„Sa­mas eel­da­me, et kait­se­mi­nis­tee­rium suh­tub puu­du­ta­tud oma­va­lit­sus­tes­se võrd­selt, lu­gu­pi­da­valt ja kaa­sa­valt, mi­da an­tud eel­nõu­ga tut­vu­des me kah­juks ei tun­ne,“ kir­ju­ta­vad kuus oma­va­lit­sus­juh­ti.

Nad an­na­vad tea­da, et ei toe­ta mää­ru­se „Kait­se­väe ja Kait­se­lii­du har­ju­tus­väl­ja­ga seo­ses hü­vi­ti­se maks­mi­se tin­gi­mu­sed ja kord” eel­nõud, ku­na hü­vi­tis­te maks­mist puu­du­tav me­too­di­ka ei ole lä­bi­pais­tev ja aru­saa­dav, sel­le väl­ja­töö­ta­mis­se ei ole oma­va­lit­su­si kaa­sa­tud ning eel­nõu ei koht­le oma­va­lit­su­si võrd­selt.

Al­la­kir­ju­ta­nud ei pea õi­geks, et har­ju­tus­väl­ja ja sel­le mõ­jua­la ta­lu­mi­se hü­vi­tis on eel­nõus seo­tud ter­ri­too­riu­mil asu­va­te elu­ruu­mi­de ning ela­ni­ke hul­ga­ga. See kal­lu­tab nen­de ar­va­tes kaa­lu­kee­le ti­hea­sus­tu­se­ga oma­va­lit­sus­te poo­le, sa­mas on oma­va­lit­su­sed, mil­le ter­ri­too­riu­mil on ka se­ni asu­nud har­ju­tus­väl­jad, ju­ba kao­ta­nud ning kao­ta­vad veel­gi ela­nik­ke. Sel­le­ga kaas­neb oma­va­lit­su­se tu­lu­baa­si vä­he­ne­mi­ne ning täien­dav ää­re­maas­tu­mi­ne.

„Sa­mu­ti tu­leb ar­ves­ta­da, et va­rem loo­dud har­ju­tus­väl­ja­de ala­de­le ja nen­de ümb­ru­ses­se ei ole ti­he­da­mat asus­tust saa­nud ku­na­gi tek­ki­da just har­ju­tus­väl­ja mõ­ju­de tõt­tu ning laien­du­se järg­selt har­ju­tus­väl­ja al­la jää­valt maalt pea­vad ole­ma­so­le­vad ela­ni­kud lah­ku­ma,“ on pöör­du­mi­ses.

Kuue oma­va­lit­sus­ju­hi kaks pea­mist et­te­pa­ne­kut on muu­ta ka­van­da­ta­va hü­vi­ti­se mää­ra­mi­se alu­seid ning suu­ren­da­da kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni ning kol­me har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­la.

Oma­va­lit­sus­te­le maks­tav nii­ni­me­ta­tud ta­lu­mis­ta­su peaks et­te­pa­ne­ku ko­ha­selt koos­ne­ma ka­he kol­man­di­ku ula­tu­ses har­ju­tus­väl­ja pin­da­la ja kol­man­di­ku osas mõ­jua­la hü­vi­ti­sest. Mi­nis­tee­riu­mi eel­nõu jär­gi moo­dus­tab hü­vi­ti­sest kol­man­di­ku har­ju­tus­väl­ja ja sel­le mõ­jua­la pin­da­la hü­vi­tis ning kaks kol­man­dik­ku elu­ruu­mi­de hü­vi­tis.

Mi­nis­tee­riu­mi eel­nõus on, et har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­la mää­ra­tak­se sõl­tu­valt seal ka­su­ta­ta­va­test rel­va­lii­ki­dest ja nen­de te­ki­ta­ta­va mü­ra­häi­rin­gu tu­ge­vu­sest. Kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni, Sood­la, Sir­ga­la ja Nur­si­pa­lu har­ju­tus­väl­ja­de pu­hul on mõ­jua­la­na kir­jas 4000 meet­rit har­ju­tus­väl­ja pii­rist. Oma­va­lit­sus­ju­hid tõ­de­vad, et eel­nõust ei sel­gu, mis on mõ­jua­la­de mää­ra­mi­se alus, sest har­ju­tus­väl­ja­del ja nen­de ümb­ru­ses mü­ra­mõõt­mi­si ei ole teh­tud. See­tõt­tu tee­vad nad eel­nõus­se et­te­pa­ne­ku, et har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­la ula­tus mää­ra­tak­se tu­le­ne­valt har­ju­tus­väl­jal ka­su­ta­ta­va­test rel­va­lii­ki­dest ja nen­de te­ki­ta­ta­va olu­li­se häi­rin­gu, seal­hul­gas mü­ra­häi­rin­gu, tu­ge­vu­sest ning in­ten­siiv­su­sest sel­li­selt, et kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni ning Sood­la, Sir­ga­la ja Nur­si­pa­lu har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­la on 10 000 meet­rit har­ju­tus­väl­ja pii­rist.

Kuu­sa­lu vald soo­vib hü­vi­tist ka elu­kesk­kon­na pa­ran­da­mi­seks
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se küm­me päe­va en­ne ühis­pöör­du­mist mi­nis­tee­riu­mi­le saa­de­tud ar­va­mu­ses on sa­mu­ti et­te­pa­nek mää­ra­ta kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni ning Sood­la, Sir­ga­la ja Nur­si­pa­lu har­ju­tus­väl­ja mõ­ju-a­laks 10 000 meet­rit har­ju­tus­väl­ja pii­rist. Ka oma­va­lit­sus­te­le maks­ta­va hü­vi­ti­se print­sii­pi­de­ga val­la­va­lit­sus ei nõust­unud ning te­gi et­te­pa­ne­ku, et hü­vi­tis peaks koos­ne­ma li­saks pin­da­la hü­vi­ti­se­le ela­ni­ku ta­lu­vus­hü­vi­ti­sest, mi­da ar­ves­ta­tak­se oma­va­lit­su­se ter­ri­too­riu­mil asu­va­le mõ­jua­la­le re­gist­ree­ri­tud ela­ni­ke ar­vu jär­gi.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pak­kus väl­ja li­sa­da mää­ru­ses­se, et kait­se­mi­nis­tee­rium ta­gab rii­gi­kait­se­li­sest te­ge­vu­sest era- ja ko­ha­li­ke­le tee­de­le teh­tud kah­ju kõr­val­da­mi­se, na­gu on kir­jas ka hea­de ka­vat­sus­te kok­ku­lep­pes. Veel teh­ti et­te­pa­nek täp­sus­ta­da hü­vi­tis­te tin­gi­mu­si sel­li­selt, et seda maks­tak­se mit­te ai­nult har­ju­tus­väl­ja­ga kaas­ne­va olu­li­se häi­rin­gu hü­vi­ta­mi­se­ks, vaid ka mõ­ju­ta­tud ela­nik­kon­na elu­kesk­kon­na või eluk­va­li­tee­di pa­ran­da­mi­seks.

„Kuu­sa­lu ela­ni­kud on nõus rii­gi­kait­se või­me­ku­se suu­re­ne­mi­se­ga kaas­ne­va­te häi­rin­gu­te ta­lu­mi­sega. Kuid ar­ves­ta­des, et Kuu­sa­lu val­las asub li­gi­kau­du 2/3 kõi­gi har­ju­tus­väl­ja­de pin­da­last ning toe­tu­se üld­sum­mast on et­te­näh­tud har­ju­tus­väl­ja­ku­te ta­lu­mi­seks hü­vi­tist li­gi­kau­du 11 prot­sen­ti, ole­me ar­va­mu­sel, et mi­nis­tee­riu­mi väl­ja­töö­ta­tud hü­vi­ti­se maks­mi­se tin­gi­mu­sed ja kord on ebaõig­la­ne,“ on vas­tu­ses kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­le.

Eelmine artikkelAegviidu Coop läheb remonti
Järgmine artikkelPeap­ro­ku­rör tut­vus­tas USA suur­saa­di­ku­le Kuu­sa­lu val­da