Miks ei ole Aru­kü­la mõi­sa­kur­vi juu­res pea­tus­ko­has bus­si­pea­tust?

229
Aruküla peatuskoht.

Sõ­nu­mi­too­ja­ga võt­tis ühen­dust Raa­si­ku val­la Ka­le­si kü­la ela­nik Priit Pukk. Ta pöör­dus jaa­nua­ris val­la­va­lit­su­se haldus- ja aren­du­so­sa­kon­na poo­le et­te­pa­ne­ku­ga, et Aru­kül­la mõi­sa juur­de maan­tee kõr­va­le möö­du­nud aas­tal Tal­lin­na maan­tee re­konst­ruee­ri­mi­se ajal ra­ja­tud uus pea­tus­koht koos bus­si­oote­ko­ja­ga võe­taks ka­su­tu­se­le ühist­rans­por­di­pea­tu­se­na, kuid po­le siia­ni saa­nud vas­tust, miks se­da ei ole teh­tud või teh­ta.

Priit Pukk sel­gi­tas, et aja­le­hes kin­ni­ta­ti eel­ne­valt, maan­tee re­konst­ruee­ri­mi­se käi­gus saa­vad uues pea­tu­ses pea­tu­da koo­li­bus­sid, ka liin­buss 135A, kuid siia­ni teeb lii­ni­buss ae­ga pa­ra­jaks Jaa­ma tee rist­mi­kul. Uus pea­tus­koht oleks te­ma sõ­nul lii­ni­bus­si­de­ga sõit­mi­sel mu­gav Aru­kü­la-Ka­le­si teel lii­ku­va­tel ini­mes­tel ja Ka­le­sil asu­va et­te­võt­te Nor­ges Hus töö­ta­jail, kes prae­gu ka­su­ta­vad La­ge­di-Pe­nin­gi maan­tee lä­he­dal asu­vat Hel­le­ma pea­tust. Uus pea­tus­koht asub ka Aru­kü­la wal­dorf­koo­li­le ja Pää­su­lin­nu hu­vi­koo­li­le lä­he­mal kui Hel­le­ma pea­tus. Priit Pukk soo­vis, et val­la­va­lit­sus pöör­duks Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se poo­le et­te­pa­ne­ku­ga võt­ta uus pea­tus­koht amet­li­kuks bus­si­pea­tu­seks. Veeb­rua­ris saa­tis ta val­la­va­lit­sus­se kir­ja kü­si­mu­se­ga, kas et­te­pa­ne­ku osas on mi­da­gi et­te võe­tud. Vas­tu­se sai möö­du­nud nä­da­lal.

Val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets tun­nis­tas, et ka­het­sus­väär­selt jäi tal­vel Priit Pu­ki­le vas­ta­ma­ta, kuid pa­ran­das vea möö­du­nud nä­da­lal. Ta sel­gi­tas, et pea­tus­koht ra­ja­ti Tal­lin­na maan­tee re­konst­ruee­ri­mi­se käi­gus rii­gi ra­ha eest, val­la ku­lul pai­gal­da­ti oo­te­ko­da. Mõi­sa­kurv on pea­tu­mi­seks-par­ki­mi­seks oht­lik, pea­tus­koht on ni­hu­ta­tud sõi­du­teest vei­di ee­ma­le. Pea­tu­mis­koh­ta ka­su­tab koo­li­buss. Kui Aru­kü­la mõi­sas on rah­va­roh­keid üri­tu­si, saab se­da ka­su­ta­da par­ki­mis­ko­ha­na.

Aa­re Ets sel­gi­tas, et maa­kon­na­lii­ni­de kor­ral­da­mi­se ja bus­si­pea­tus­te hal­da­mi­se­ga te­ge­leb Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus: „Aru­saa­da­valt te­ki­ta­sid maan­tee re­konst­ruee­ri­mi­ne ja sel­le­le eel­ne­nud ÜVK-tööd ale­vi­kus pal­ju liik­lu­se üm­ber­kor­ral­du­si, sa­mu­ti on ol­nud muu­da­tu­si bus­sig­raa­fi­ku­tes.“

Aa­re Ets möö­nis, et ela­ni­ke li­san­du­mi­sel võib ker­ki­da va­ja­dus võt­ta Aru­kü­la mõi­sa juu­res asuv pea­tus­koht ka­su­tu­se­le maa­kon­na­lii­ni­de pea­tu­se­na, kuid prae­gu ka­su­ta­taks se­da vä­he. Ta kü­sis et­te­võt­test Nor­ges Hu­sist ning sel­gus, et Ka­le­si toot­mi­se töö­ta­jad käi­vad tööl au­to­de­ga, lii­ni­bus­si ei ka­su­ta.

Priit Pukk ar­vas, et Aru­kü­last Tal­lin­na kesk­lin­na töö­le suun­du­vad ela­ni­kud võik­sid ka­su­ta­da roh­kem ühist­rans­por­ti sel­le ase­mel, et lin­nas um­mi­kuid te­ki­ta­da ning pea­lin­nas sood­said par­ki­mis­koh­ti ot­si­da.

Eelmine artikkelAren­dus­ko­ja Co­vi­di-mee­de et­te­võt­ja­te­le
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­ring