Peap­ro­ku­rör tut­vus­tas USA suur­saa­di­ku­le Kuu­sa­lu val­da

104
Kuu­sa­lu val­la­ma­ja ees te­gi suur­saa­dik GEOR­GE P. KENT koos te­da kül­la­kut­su­nud peap­ro­ku­rö­ri AND­RES PAR­MA­SE ja Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma TER­JE KRAAN­VEL­TI­GA sel­fi.

Möö­du­nud nä­da­lal oli kaks päe­va Kuu­sa­lu val­la­, pea­mi­selt Ju­min­da pool­saa­re­ga tut­vu­mas Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­de suur­saa­dik Ees­tis Geor­ge P. Kent koos abi­kaa­sa­ga.

„Kut­susin saa­di­ku kül­la, et näi­da­ta tal­le ko­gu­kond­lik­ku elu ja te­ge­vust Ees­tis Ju­min­da pool­saa­re näi­tel, ku­na olen ise siit pä­rit,“ üt­les rii­gi peap­ro­ku­rör And­res Par­mas, kes elab Ta­pur­la kü­las.

USA suur­saa­di­ku kü­las­käik al­gas es­mas­päe­val hom­mi­kul Kuu­sa­lu val­la­ma­jas, kus ta koh­tus val­la­va­nem Ter­je Kraan­vel­ti­ga. Val­la­va­nem tut­vus­tas kü­la­lis­te­le umbes tund aega kestnud kohtumise jook­sul Kuu­sa­lu val­da, rää­kis, mi­da seal te­hak­se, kust tu­leb val­la tu­lu, mil­li­sed on pea­mi­sed prob­lee­mid.

Ju­min­da pool­saa­rel viis And­res Par­mas Geor­ge P. Ken­ti kõi­ge­pealt oma ko­du­kül­la Ta­pur­las­se, et näi­da­ta, mil­li­ne näeb väl­ja üks Ees­ti ran­na­kü­la: „Rää­ki­si­me piir­kon­na aja­loost, kui­das ini­me­sed siin en­ne ela­sid, kui­das ja mil­lest ela­vad prae­gu. Kõ­ne­le­si­me ka sel­lest, mi­da siin nõu­ko­gu­de-ajal teh­ti, ka küü­di­ta­mis­test.“

Kü­la­li­sed käi­sid veel Lee­si ko­gu­kon­na­poes, Ju­min­da mii­ni­la­hin­gu mä­les­tus­mär­gi juu­res, Ma­ja­ki­vi-Pi­ka­nõm­me mat­ka­ra­jal ja vaa­te­tor­nis, sa­mu­ti Muuk­si lin­na­mäel. Ar­tur Tal­vik tut­vus­tas Ju­min­da va­ba­taht­li­ke me­re­pääst­ja­te te­ge­vu­st.

Tei­se päe­va hom­mi­kul vii­di suur­saa­dik ja te­ma abi­kaa­sa me­re­le hül­geid vaa­ta­ma. Kaa­sas oli ka kesk­kon­na­me­ti juht Rai­ner Vak­ra, kes rää­kis kü­la­lis­te­le La­he­maa rah­vus­par­gi­ga seon­du­vast.

And­res Par­mas üt­les, et plaan oli suur­saa­di­ku­le näi­da­ta ka Ha­ra sa­da­mat, tut­vus­ta­da sa­da­ma te­ge­vust prae­gu ja ka siis, kui seal oli all­vee­baas, kuid pä­rast me­rel­käi­ku pi­di saa­dik
oo­ta­ma­tult lah­ku­ma ning Har­ga ei jõud­nud.

„Sel­lest on kah­ju, sest Har­ga soo­vis saadik vä­ga min­na, kuna ta isa oli ol­nud all­vee­lae­va­ko­man­dör,“ lausus Ar­tur Tal­vik.

And­res Par­ma­se sõ­nul meel­dis Ju­min­da pool­saa­rel näh­tu Geor­ge P. Ken­ti­le vä­ga: „Ta kii­tis, et meil on vä­ga te­gus ja elu­jõu­li­ne ko­gu­kond, mis on ka tõ­si. Meie ko­gu­kon­na­pood, mis on tões­ti mul­je­ta­val­dav, aval­das mul­jet ka te­ma­le. Te­da ül­la­tas Ju­min­da mii­ni­la­hin­gu mä­les­tus­märk, ta ei ol­nud sel­lest la­hin­gust mi­da­gi kuul­nud. Ar­ves­ta­des, kui suur ka­tast­roof see oli, tea­tak­se mii­ni­la­hin­gust maail­mas vä­ga vä­he.“

Eelmine artikkelKuus oma­va­lit­sus­juh­ti saat­sid kait­se­mi­nist­ri­le ühis­pöör­du­mi­se
Järgmine artikkelSõnumitoojas 23. augustil