Kuu­sa­lu val­la juh­tiv maas­pet­sia­list ALO REI­DOLV

1013
Kuu­sa­lu val­la juh­tiv maas­pet­sia­list ALO REI­DOLV: „Eel­kõi­ge olen ko­da­ni­ke tee­nin­da­ja.“

Kuu­sa­lu val­las on kuu ae­ga töö­ta­nud juh­ti­va maas­pet­sia­lis­ti­na Alo Rei­dolv, kes on eel­ne­valt töö­ta­nud ka­hes oma­va­lit­su­ses maa peas­pet­sia­lis­ti­na, Har­ju maa­va­lit­su­ses maa­toi­min­gu­te ta­li­tu­se ju­ha­ta­ja­na ning pä­rast maa­va­lit­sus­te lik­vi­dee­ri­mist pi­das maa-ame­ti maa­re­for­mi osa­kon­na era­maa­de bü­roo nõu­ni­ku ame­tit.

Seo­ses eri­ne­va­te maa­ga seo­tus toi­min­gu­te­ga on ta va­ra­se­malt tööa­la­selt kok­ku puu­tu­nud ka Kuu­sa­lu val­la amet­ni­ke­ga, seal­hul­gas en­di­se pea­maa­kor­ral­da­ja Pee­ter Raud­se­pa­ga, kes aas­ta ta­ga­si jäi pen­sio­ni­le.

„Nii maa­va­lit­su­ses kui ka maa-ame­tis oli va­ja la­hen­da­da sa­mu­ti Kuu­sa­lu val­la­ga seo­tud maa­kü­si­mu­si, mis­tõt­tu pä­ris võõ­ras see töö­piir­kond po­le, kui­gi tu­leb end veel pal­ju­de as­ja­de­ga kurs­si viia, sest vald on suur,“ sõ­nab juh­tiv maas­pet­sia­list.

Alo Rei­dolv üt­leb, et val­la maas­pet­sia­lis­til tu­leb te­ge­le­da nii maa­kor­ral­du­se kui ka maa­re­for­mi­ga, mis on kaks eri as­ja: „Maa­re­form on kest­nud ju­ba vä­ga pi­kalt ning nen­de aval­dus­te la­hen­da­mi­ne ja me­net­le­mi­ne on pi­kaa­ja­li­ne prot­sess. Ees­ti eri­ne­va­tes piir­kon­da­des on maa­re­form ede­ne­nud eri kii­ru­sel, see sõl­tub eel­kõi­ge maa väär­tu­sest ja ini­mes­te tah­test ning hu­vist saa­da maa oma­ni­kuks. Kuu­sa­lu val­la ee­lis on pea­lin­na lä­he­dus, tä­na­päe­val ei ole sel­li­ne va­he­maa enam prob­leem, et iga­päe­va­selt tööl käia Tal­lin­nas. Maa­kor­ral­dus­li­kud toi­min­gud on seo­tud maa­de siht­ots­tar­be muut­mi­se, nii de­tailp­la­nee­rin­gu järg­se kui ka maa­kor­ral­dus­li­ku ja­ga­mi­se­ga, pii­ri­de muut­mi­se ja aad­res­si­de kor­ras­ta­mi­se­ga. Mi­da lä­he­mal ol­lak­se tõm­be­kes­ku­se­le, se­da suu­rem hu­vi on oma­ni­kel maa­de­ga ak­tiiv­selt te­gut­se­da ja se­da kõr­gem on maa ra­ha­li­ne väär­tus.“

Ta mär­gib, et val­laa­met­ni­ku üle­san­ne on ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le sea­dus­te­ga pan­dud üle­san­deid täi­ta ja la­hen­da­da prob­lee­me, kui ko­da­ni­kud pöör­du­vad ja pa­lu­vad abi: „Olen ava­li­kus tee­nis­tu­ses töö­ta­nud ala­tes 2002. aas­tast. Amet­ni­ku poo­le pöör­du­tak­se ik­ka siis, kui on mu­re või ise ei os­ka min­git toi­min­gut te­ha. Maa­ga seo­tud mu­red on ena­mas­ti igal pool sar­na­sed, ol­gu Kuu­sa­lu vald, Tal­linn või Lõu­na-Ees­ti. Ena­mas­ti ta­he­tak­se, et maa oleks või­ma­li­kult häs­ti väär­tus­ta­tud kas siis ma­jan­dus­li­ku ta­su­vu­se, sih­tots­tar­be või ehi­tu­se osas. Ku­na iga juh­tum on oma eri­pä­ra­de­ga, puu­du­vad uni­ver­saal­sed ehk must­val­ged la­hen­du­sed ja iga olu­kor­da on va­ja la­hen­da­da konk­reet­seid as­jao­lu­sid hin­na­tes. Di­gia­jas­tu ai­tab liht­sus­ta­da tööd, sest ini­mes­tel on või­ma­lik han­ki­da in­ter­ne­tis oma kin­nis­tu koh­ta eel­ne­valt eri­ne­vat in­fot, mil­le pin­nalt on amet­ni­kul liht­sam sel­gi­ta­da, lä­bi rää­ki­da ja kaa­lu­da eri­ne­vaid la­hen­du­si.“

Alo Rei­dolv rõ­hu­tab, et oma­va­lit­sus te­gut­seb eel­kõi­ge heas usus ja tah­tes, et kõi­gi ko­da­ni­ke hu­vid olek­sid kaits­tud, kuid ini­me­sed tun­ne­ta­vad ot­su­seid eri­ne­valt.

Ta lisab, et töö­kesk­kond on val­la­ma­jas sõb­ra­lik, kol­lee­gid pä­de­vad ja to­re­dad: „Ka­bi­ne­tis on mit­me amet­ni­ku töö­koht, mis an­nab või­ma­lu­se kii­res­ti in­fot va­he­ta­da, nõu pi­da­da või ühi­selt sei­su­koh­ti ku­jun­da­da.“

Kuu­sa­lu val­la juh­tiv maa­spet­sia­list elab Har­ku val­las, sõi­dab sealt Kii­du töö­le. Ta üt­leb, et on tööand­jalt saa­nud lu­ba­du­se töö­ta­da nä­da­las kaks päe­va ko­du­kon­to­ris, kuid se­ni on ko­dus töö­ta­nud ree­de­ti. Ko­du­kon­to­ris töö­ta­mi­se koh­ta nen­dib ta, et ree­de­ti lõ­peb val­la­ma­jas töö kell kaks, aga ko­dus töös­se sü­ve­ne­des kel­la­aega ei vaa­ta.

Eelmine artikkelHeade kavatsuste kokkuleppest
Järgmine artikkelNäi­te­kunst­nik ANTS LAARS Kuu­sa­lus