1039

Pü­ha­päe­val, 22. sep­temb­ril kell 20 lõp­pes Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­se fo­to­kon­kur­si „Hetk, mi­da ja­gan teie­ga“ rah­va­hää­le­tus. Kon­kur­si­le esi­ta­ti 97 fo­tot. Kõi­ge roh­kem hää­li, 239, sai pilt number 39, mil­lel on il­ves hei­na­pal­lil, pil­dis­ta­tud Lok­sa kü­las. Au­tor saab pree­miaks 100 eu­rot. Tei­seks jäi 218 hää­le­ga fo­to vir­ma­lis­test An­di­nee­mel ja 155 hää­le­ga kol­man­daks ka­rud Kol­ga­kü­las. Au­to­ri­te ni­med ava­li­kus­ta­tak­se 5. ok­toob­ril val­la aas­ta­päe­va­peol Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Žü­rii va­lib pil­ti­de seast väl­ja võit­ja, peap­ree­mia on 150 eu­rot, ja 5 fo­tot, mil­le au­to­rid saa­vad 50eu­ro­se erip­ree­mia. Žü­riis­se kuu­lu­vad kunst­nik Kris­ta Sim­son, val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list ja ho­bi­fo­tog­raaf Ma­ris Tor­ga, val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man ning pro­fes­sio­naal­sed fo­tog­raa­fid Ülo Udu­mäe Aru­kü­last ja Fo­to­luk­si ju­ha­taja As­sar Jõe­pe­ra Tal­lin­nast.

Eelmine artikkelHeade kavatsuste kokkuleppest
Järgmine artikkelNäi­te­kunst­nik ANTS LAARS Kuu­sa­lus