RMK Met­sa­vik­to­rii­nis on kü­si­mu­sed La­he­maast

516
RMK Oandu-Ikla matkatee läbib ka kaunist Lahemaad. Foto Jaak Neljandik

Rii­gi Met­sa­ma­jan­da­mi­se Kes­ku­se (RMK) 20. kor­da in­ter­ne­ti va­hen­du­sel toi­mu­vas Met­sa­vik­to­rii­nis on tä­na­vu mi­tu kü­si­must La­he­maast seo­ses La­he­maa rah­vus­par­gi saa­bu­va 50. sün­ni­päe­va­ga. Kü­si­mu­sed on seo­tud La­he­maa lah­te­de, soo­de, ki­vi­rah­nu­de ja loo­dus­ra­da­de­ga. Li­sa­tud on fo­tod ja vas­tu­se­va­rian­did. Kü­si­mu­sed on koos­ta­tud 1.-4. klas­si­le ning 5.-12. klas­si­le. Võit­jad sel­gi­ta­tak­se väl­ja kol­mes va­nu­seast­mes – alg­klas­sid, põ­hi­kool ja güm­naa­sium.

Algk­las­si­las­telt kü­si­tak­se ka se­da, mil­li­ne mat­ka­ra­da ava­ti La­he­maa rah­vus­par­gis eel­mi­se aas­ta au­gus­tis. Vas­tu­se­va­rian­did on Võ­su-Nõm­me­ves­ki, Oan­du-Võ­su, Oan­du-Sa­ga­di, Ma­ja­ki­vi-Pi­ka­nõm­me.

Vik­to­riin on ava­tud ala­tes es­mas­päe­vast, 22. märt­sist ja kes­tab ku­ni 29. ap­ril­li­ni. Tu­le­mu­sed kuu­lu­ta­tak­se väl­ja 3. mail. Met­sa­vik­to­rii­ni kü­si­mu­sed leiab RMK ko­du­le­helt „Loo­du­se­ga koos“.

Au­hin­naks saa­vad klas­sid väl­ja­sõi­du RMK en­da­le so­bi­va­mas­se kü­las­tus­kes­ku­ses­se ning bus­si­sõi­du kom­pen­sat­sioo­niks 200 eu­rot. Au­hin­nad on kõi­gi kol­me va­nu­seast­me 10 pa­ri­ma­le klas­si­le. Au­hin­du ja­ga­tak­se ka pa­ri­ma­te klas­si­de ju­hen­da­ja­te­le.

Eelmine artikkelKeh­ra kuns­ti­de­koo­li õp­pe­ta­sust
Järgmine artikkelAni­ja vald hak­kab Keh­ras ela­mu­maad aren­da­ma