Kuns­tnik THO­MAS SC­HEI­LE­KE kin­gib ühis­ra­has­tu­se abil las­tea­su­tus­te­le pil­te

149
THO­MAS SC­HEI­LE­KE rek­laa­mib Fa­ce­boo­kis oma ühis­ra­has­tus­kam­paa­niat pil­di­ga „Lend une­maail­ma“. Sel­le maa­li plaa­nib ta kin­ki­da Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia­le. Fo­to Kris­tel Re­gi­na Sits

Aas­taid Kiius ela­nud kunst­nik Tho­mas Sc­hei­le­ke kuu­lu­tas no­vemb­ris Fa­ce­boo­ki le­hel Tom`s Ate­lier, et kor­ral­dab ühis­ra­has­tus­kam­paa­nia – sel­le raa­mes an­ne­ta­tud ra­ha eest saab ta maa­li­da las­te-tee­ma­li­si pil­te ja kin­ki­da neid asu­tus­te­le, kus käi­vad lap­sed. Las­tea­su­tus­te­na peab ta sil­mas nii las­teae­da­sid ja koo­le kui ka pe­rears­ti­kes­ku­seid, raa­ma­tu­ko­gu­sid, rah­va­ma­ju. Esial­gu, ok­toob­ris oli kam­paa­nia kor­ral­da­tud in­ter­ne­tis rah­vus­va­he­li­sel plat­vor­mil Go­Get­Fun­ding, ent tun­dus an­ne­ta­ja­te­le lii­ga kee­ru­li­ne, kui­gi kunst­ni­ku sõ­nul on sel plat­vor­mil üht-teist ko­gu­ne­nud. Fa­ce­boo­kis aval­da­tud kon­to­numb­ri­le an­ne­tust te­hes pa­lub ta mär­ki­da sel­gi­tu­seks, et an­ne­tus on kuns­ti te­ge­mi­seks.

THO­MAS SC­HEI­LE­KE maal „Lend une­maail­ma“

Kam­paa­nia toe­tu­sel on ta kin­ki­nud pil­di Päi­ke­se­jän­ku las­teaia­le Tal­lin­nas. Kuu­sa­lu val­las on va­ra­se­mast ajast te­ma pilt Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ja Kol­ga muu­seu­mis ning kolm maa­li Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­ses.

Tho­mas Sc­hei­le­ke on Ees­tis ela­nud li­gi 30 aas­tat. Las­te­tee­ma­li­ses loo­min­gus ku­ju­tab ta nos­tal­gi­li­si mä­les­tu­si en­da lap­se­põl­vea­jast 1960-1970nda­te aas­ta­te Sak­sa­maal. Te­gu on hel­ge­te, lõ­bu­sa­te ja vär­vi­ki­re­va­te ak­rüül­maa­li­de­ga, mi­da ni­me­tab il­lust­rat­sioo­ni­deks kir­ju­ta­ma­ta lu­gu­de­le. Neid maa­le vaa­da­tes võib igaüks ise oma loo väl­ja mõel­da. Te­ma pil­te on ka võr­rel­dud Ast­rid Lindg­re­ni Bul­ler­by las­te ja Pi­pi lu­gu­de­ga, sest on sa­ma­moo­di soo­jad ja tur­va­li­se olus­ti­ku­ga.

Näi­tus „Il­lust­rat­sioo­nid kir­ju­ta­ma­ta lu­gu­de­le“ sai paar-kolm aas­tat ta­ga­si nä­ha mit­mes ko­has üle Ees­ti – Tal­lin­na lin­na­va­lit­su­se aat­riu­mis, Mär­ja­maa ja Ko­hi­la raa­ma­tu­ko­gus, Jär­va­kan­di kul­tuu­ri­hal­lis, Vai­da raa­ma­tu­ko­gus, Vil­jan­dis Kon­da­se kes­ku­ses. Ena­mas­ti jä­tab kunst­nik näi­tu­se­koh­ta tä­nu­tä­heks mõ­ne töö. Lap­si ku­ju­ta­vaid maa­le on ta saat­nud ka en­da kol­me­le lap­se­lap­se­le Sak­sa­maa­le – 7aas­ta­se­le tüd­ru­ku­le ja ka­he­le ka­heaas­ta­se­le poi­si­le.

Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas on Tho­mas Sc­hei­le­kel ol­nud kaks näi­tust. Las­te­tee­ma­lis­te maa­li­de näi­tus oli 2019. aas­tal ja ul­me­tee­ma­lis­te pil­ti­de näi­tus „Utoo­pia“ tä­na­vu­se aas­ta al­gu­ses. Ta on ha­ka­nud te­ge­ma ka sün­ge­maid maa­le – need pee­gel­da­vad ko­le­daid sünd­mu­si, mis on maail­mas vii­ma­sel ajal aset leid­nud.

Sa­mas jät­kab Tho­mas Sc­hei­le­ke koos­tööd Ees­ti las­tea­ja­kir­ja­de­ga, pea­mi­selt joo­nis­tab il­lust­rat­sioo­ne ja koo­mik­seid aja­kir­ja­de­le Tä­he­ke ja Hea Laps.

Ta on ka las­te­raa­ma­tuid ku­jun­da­nud, ehk­ki vii­mas­tel aas­ta­tel vä­hem. „Põh­ju­seid on mit­meid, kuid pea­mi­selt see­tõt­tu, et Ees­ti il­lust­ree­ri­ja­te va­hel on ti­he kon­ku­rents. Aga kui kee­gi oleks hu­vi­ta­tud ja soo­viks las­te­raa­ma­tu­le pil­te tel­li­da, miks mit­te,“ nen­dib kunst­nik.

Hil­ju­ti ku­jun­das ta 2023. aas­ta sei­na­ka­lend­ri Sak­sa­maal te­gut­se­va ja las­te in­di­vi­duaal­pe­da­goo­gi­ka või­mal­da­mi­se­ga te­ge­le­va SA Tu­le­torn Fond tel­li­mu­sel. Sel sih­ta­su­tu­sel on oma osa­kond ka Ees­tis.

Prae­gu teeb ta Sak­sa Lu­nas­ta­ja Ko­gu­du­se ma­ja lae- ja al­ta­ri­maa­li. Üks va­ra­sem suur töö oli pil­ti­de maa­li­mi­ne Ba­by­back Bar­be­cue res­to­ra­ni­des­se las­te män­gu­tu­ba­de sein­te­le.
Tho­mas Sc­hei­le­ke: „Tal­vel ela­me koos Kris­te­li­ga Tal­lin­nas. Aga kui on ae­ga ja või­ma­lust ning ter­vis lu­bab, tu­le­me ik­ka arm­sas­se ja ko­du­ses­se Kuu­sal­lu. Ka pe­rearst on mul Kuu­sa­lus. Olu­kord on prae­gu sel­li­ne, et sõ­da on muut­nud mõt­ted sün­ge­maks. Kui­das saab­ki ol­la rõõ­mus, kui üks röö­vel­lik va­lit­se­ja saa­dab oma sõ­ja­väe naa­ber­rii­gi rah­vast tap­ma. Kuid tu­leb kat­su­da see­gi aeg üle ela­da ja kui mi­nu hel­ge­mad pil­did ai­ta­vad mu­re­mõt­teid ee­ma­le pe­le­ta­da, on ka ju­ba mi­da­gi teh­tud, et val­gus pi­me­du­se üle või­du saa­vu­taks. Kõi­gi­le soo­vin­gi val­gust ja hel­gust!“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tii­mi­le Kon­to­ri­te­la­hin­gu 3. koht
Järgmine artikkelTor­mi­se-selts, kam­mer­koor ja noor­te­koor te­gid kont­ser­di­ga Kuu­sa­lu rah­va­le jõu­lu­kin­gi­tu­se