Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tii­mi­le Kon­to­ri­te­la­hin­gu 3. koht

45
Kuusalu vallavalitsuse võistkond 6ALU

Kuu­sa­lu val­la­ma­ja töö­ta­ja­te võist­kond 6ALU jõu­dis in­ter­ne­ti­hää­le­tu­se tu­le­mu­se­na Kon­to­ri­te­la­hin­gu lõpp­võist­lu­se­le, mis toi­mus Kris­tii­ne Kes­ku­ses O`Lea­ri koh­vi­kus. Seal saa­vu­tas tiim üld­kok­ku­võt­tes 3. ko­ha. Võist­kon­da­del tu­li ko­du­se üle­san­de­na esi­ta­da en­da tut­vus­tus ning ko­ha­peal an­tud üle­san­de­na kor­ral­da­da ve­si­vär­vi­de müü­gi­kam­paa­nia. Kuu­sa­lu võist­kond la­hen­das mõ­le­mad üle­san­ded sket­ši­na. Maas­pet­sia­list Alo Rei­dolv män­gis tut­vus­tu­ses tä­di Maa­lit, kes käis val­la­sek­re­tär Tiia-Liis Jür­gen­so­ni, aren­dus­ju­hi Mee­li Kuu­li, hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti Kris­tii­na-Rai­vi Vi­le­pa­ju, va­ba­te­ge­vu­se koor­di­naa­to­ri Ve­ro­ni­ka Laen­de ja kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti Mar­gus Kir­si juu­res oma prob­lee­me la­hen­da­mas. Sket­šid on aval­da­tud You­Tu­be`is. Esi­ko­ha sai Tal­lin­na Nõm­me lin­na­osa­va­lit­su­se, tei­se ko­ha Lõu­na pääs­te­kes­ku­se tiim. Kok­ku osa­le­sid Kon­to­ri­la­hin­gus 89 võist­kon­da et­te­võ­te­test ja asu­tus­test üle Ees­ti.

Eelmine artikkelKeh­ra Nukk tõi la­va­le „Jõu­lu­jon­ni“
Järgmine artikkelKuns­tnik THO­MAS SC­HEI­LE­KE kin­gib ühis­ra­has­tu­se abil las­tea­su­tus­te­le pil­te