Val­la­va­lit­sus al­ga­tas Raa­si­kul li­gi 25 hek­ta­ri suu­ru­se ala de­tailp­la­nee­rin­gu

377
Raa­si­ku kes­ko­sa koh­ta al­ga­ta­tud de­tailp­la­nee­ring hõl­mab koo­li ja las­teaia ümb­ru­se, rah­va­ma­ja, Nii­du tä­na­va piir­kon­na ning Te­ha­se ja Kos­ti­ve­re tee va­he­li­se ala.

Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas al­ga­ta­da Raa­si­ku ale­vi­ku ha­ri­dus­lin­na­ku ja kes­ka­su­la de­tailp­la­nee­rin­gu ning kin­ni­tas läh­te­üle­san­de ale­vi­kus val­la­le kuu­lu­va li­gi 25 hek­ta­ri suu­ru­se ala pla­nee­ri­mi­seks.

Pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Kris­ta Erg-Scacc­het­ti sel­gi­tas, et va­ja­du­sest Raa­si­ku koo­li ja las­teaia ning nen­de ümb­ru­se ala de­tail­selt pla­nee­ri­da on rää­gi­tud aas­taid, nüüd ot­sus­ta­ti sel­le­ga al­gust te­ha.

„Me ei saa koo­li ja las­teaia juur­de lõ­pu­tult ju­pi­kau­pa te­ha juur­dee­hi­tu­si, pea­me hak­ka­ma vaa­ta­ma ka pi­ke­mat pers­pek­tii­vi – mõ­ne aas­ta pä­rast võib ol­la va­ja ehi­ta­da Raa­si­ku­le täies­ti uus las­teaed. Sel­le­pä­rast al­ga­ta­si­me de­tailp­la­nee­rin­gu pal­ju suu­re­ma ala koh­ta, mit­te üks­nes ha­ri­dus­lin­na­ku pla­nee­ri­mi­seks,“ üt­les ta.

De­tailp­la­nee­rin­gu prio­ri­teet on Kris­ta Erg-Scacc­het­ti sõ­nul küll ha­ri­dus­lin­na­ku pla­nee­ri­mi­ne, kuid ees­märk on nä­ha et­te ko­had ka muu­de­le ühis­kond­li­ke­le hoo­ne­te­le, mil­le jä­re­le võib tu­le­vi­kus tek­ki­da va­ja­dus, ning ta­ga­da ja­la­käi­ja­sõb­ra­lik tur­va­li­ne kesk­kond.

Pla­nee­ri­tav ala hõl­mab Raa­si­ku koo­li ja las­teaia ümb­rust Või­du ja Meie­rei tä­na­va va­hel ku­ni Jä­ga­la maan­tee­ni, koo­list tei­sel pool Tal­lin­na maan­teed val­la­le kuu­lu­va maa, seal­hul­gas rah­va­ma­ja ning ter­vi­se­kes­ku­se ja Coo­pi kaup­lu­se kin­nis­tu ning nen­de ta­ga asu­va Nii­du tä­na­va piir­kon­na – tüh­ja ala ri­dae­la­mu­te ja era­ma­ja­de va­hel. Li­saks on pla­nee­rin­gus­se kaa­sa­tud Te­ha­se tee 2a ehk kolm­nurk Te­ha­se ja Kos­ti­ve­re tee va­hel ning mit­med teed.

De­tailp­la­nee­rin­gu­ga peaks sel­gu­ma, kas ja ku­hu on va­ja ka­van­da­da maad ava­li­ke ob­jek­ti­de, näi­teks män­gu­väl­ja­ku, ühis­kond­li­ke hoo­ne­te jaoks: „Coo­pi kaup­lu­se ja Mist­ra va­he­li­se­le ala­le näeb val­la üldp­la­nee­ring et­te ela­mu­maid. Nen­de juur­de on või­ma­lik pla­nee­ri­da ka mõ­ni ühis­kond­lik hoo­ne, ühis­kond­lik­ke hoo­neid saab pla­nee­ri­da samuti Te­ha­se tee 2a kin­nis­tu­le.“

Kas Raa­si­ku­le on va­ja uut las­teae­da ja kus on sel ju­hul tu­le­va­se­le las­teaia­le õi­ge asu­koht, hak­kab väl­ja sel­gi­ta­ma moo­dus­ta­tav ha­ri­dus­võr­gus­ti­ku töög­rupp, kus on ka koo­li ja las­teaia esin­da­jad.

„Meil on va­na­nev ela­nik­kond, pea­le las­teaia on kõ­nel­dud tu­le­vi­kus tek­ki­da või­vast va­ja­du­sest ea­ka­te ko­du jä­re­le. Igal ju­hul pea­me ühis­kond­li­ke hoo­ne­te jaoks maad ka­van­da­ma, kui­gi esial­gu või­vad need pla­nee­rin­gus jää­da il­ma kind­la funkt­sioo­ni­ta – hil­jem on või­ma­lik ot­sus­ta­da, kui­das need ka­su­tu­se­le võt­ta, kas ehi­ta­da las­teaed, ea­ka­te ko­du, muu­seum või mi­da­gi muud, mi­da tar­vis,“ lau­sus pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list.

Al­ga­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu­ga soo­vi­tak­se te­ma sõ­nul muu­ta ka ale­vi­ku liik­lus­kor­ral­dust tur­va­li­se­maks. Ta tõi näi­teks koo­li juu­res asu­va rist­mi­ku, mis on prae­gu ja­la­käi­jai­le üs­na oht­lik.

De­tailp­la­nee­rin­gu­ga seon­du­va tut­vus­ta­mi­seks kor­ral­dab val­la­va­lit­sus es­mas­päe­va, 20. märt­si õh­tul Raa­si­ku rah­va­ma­jas ava­li­ku in­fo­tun­ni.

„Ku­na pla­nee­rin­gu­ga seo­tud osa­poo­li on vä­ga pal­ju, ot­sus­ta­si­me nad kok­ku kut­su­da, et sel­gi­ta­da, mis on pla­nee­rin­gu ees­märk ning mis on sel­le­ga seo­ses edas­pi­di ka­vas. Kes soo­vib, saab an­da en­da kon­tak­tid mei­li­lis­ti jaoks, mil­le kau­du on või­ma­lik ha­ka­ta pla­nee­rin­gu koh­ta saa­ma tea­vi­tu­si, sa­mu­ti on või­ma­lik öel­da, kui soo­vi­tak­se osa­le­da mõ­nes de­tailp­la­nee­rin­gu­ga seo­tud töö­rüh­mas. Tee­me ka mõt­te­nop­pe, kõik soo­vi­jad saa­vad esi­ta­da oma et­te­pa­ne­kuid-ar­va­mu­si, et kaa­sa rää­ki­da pla­nee­ri­ta­va ala ku­jun­da­mi­sel,“ kõ­ne­les Kris­ta Erg-Scacc­het­ti.

Ta li­sas, et de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne ja me­net­le­mi­ne on pikk prot­sess, mis kes­tab mi­tu aas­tat: „Kind­las­ti kaa­sa­me rah­vast sel­le pla­nee­rin­gu te­ge­mis­se ka edas­pi­di ning ta­va­pä­ra-
s­est pal­ju roh­kem, sest see mõ­ju­tab vä­ga pal­ju­sid. Soo­vi­me sel­le pla­nee­rin­gu­ga ku­jun­da­da Raa­si­kul ko­du­se ja meel­di­va kesk­kon­na, ar­ves­ta­des, et kui suu­red ela­mua­la­de pla­nee­rin­gud rea­li­see­ru­vad, olek­sid meil ole­mas ka val­mi­dus ühis­kond­li­ke hoo­ne­te jaoks.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 8. märtsil
Järgmine artikkelKuu­sa­lu mees­koo­ri 155. sün­ni­päe­va kont­sert „Me­he aas­ta­ring“