Tor­mi­se-selts, kam­mer­koor ja noor­te­koor te­gid kont­ser­di­ga Kuu­sa­lu rah­va­le jõu­lu­kin­gi­tu­se

113
Pä­rast kont­ser­ti Kuu­sa­lu ki­ri­kus. Ees or­kes­ter. Ta­ga so­lis­tid DA­NI­LA FRAN­TOU, TUU­RI DE­DE, YE­NA CHOI ja OTT KASK ning Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor ja 9 laul­jat Kuu­sa­lu kesk­koo­li noor­te­koo­rist. Kes­kel di­ri­gent TAA­VI ES­KO. Fo­to Lui­sa Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Jõu­lu­kont­ser­di­ga tä­his­ta­ti Kuu­sa­lu ki­ri­kus Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri 35., Kuu­sa­lu keskkoo­li noor­te­koo­ri 40. ja Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si 25. te­gut­se­mi­saas­tat. 

„Koo­ri­del ja mul di­ri­gen­di­na oli üks­ja­gu kee­ru­li­ne üle­san­ne täi­ta, kui võt­si­me taas plaa­ni esi­ta­da Wolf­gang Ama­deus Mo­zar­ti kroo­ni­mis­mis­sa. Aga tun­dub, et õn­nes­tus ning kont­sert ku­ju­nes ela­mu­seks laul­ja­te­le, so­lis­ti­de­le, or­kest­ri­le, pub­li­ku­le ja loo­mu­li­kult ka mul­le,“ lau­sus Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri ja Kuu­sa­lu kesk­koo­li noor­te­koo­ri asu­ta­ja ja di­ri­gent Taa­vi Es­ko ree­de, 16. det­semb­ri õh­tul Kuu­sa­lu ki­ri­kus toi­mu­nud jõu­lu­kont­ser­di koh­ta.

„Kui so­list Ye­na Choi te­gi soo­lo­le pi­ka ja hin­ges­ta­tud lõ­pu, vaa­tas siis mi­nu poo­le ning alus­ta­si­me koo­ri­ga, tund­sin ot­se­kui ju­ma­lik­ku puu­du­tust, se­da on ras­ke sõ­na­des­se pan­na. Mul­le tun­dub, et ka pub­lik ta­jus se­da ilu ja tun­ne­tust, pä­rast käi­di tä­na­mas ja kal­lis­ta­mas ning öel­di, et võik­si­me kont­ser­ti edas­pi­di kor­ra­ta,“ kir­jel­das di­ri­gent.

„Üt­le­sin Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri di­ri­gen­di­le, kuns­ti­de­koo­li puhk­pil­liõ­pe­ta­ja­le Ott Kask see­nio­ri­le, kel­lelt sa­mu­ti kuul­sin kii­du­sõ­nu, et see on­gi meie üle­san­ne – tuua väärt muu­si­kat väi­ke­ses­se Kuu­sal­lu. Te­gi­me laul­ja­te ja muu­si­ku­te­ga ühi­selt suu­re kum­mar­du­se gee­nius Mo­zar­ti­le.“

Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor ja kesk­koo­li noor­te­koor on Mo­zar­ti „Kroo­ni­mis­mis­sat“ laul­nud ka va­rem, 1990nda­te aas­ta­te al­gu­ses. Prae­gu­seks on pal­jud laul­jad va­he­tu­nud. Kont­sert oli plaa­nis te­ha aas­ta ta­ga­si det­semb­ris, Co­vi­di pä­rast lü­ka­ti es­malt tä­na­vu ke­va­des­se ja hil­jem veel eda­si det­semb­ris­se. Üks so­lis­ti­dest pi­di ole­ma noor­te­koo­ri vi­list­la­ne, Ees­ti Fil­har­moo­nia kam­mer­koo­ri laul­ja Ma­ria Vald­maa, kes lap­se sün­ni tõt­tu ei saa­nud osa­le­da ning soo­vi­tas kut­su­da en­da ase­mel laul­ma Ye­na Choi. Ka tei­sed kont­ser­dil kaa­sa tei­nud so­lis­tid on Ees­ti Fil­har­moo­nia kam­mer­koo­ri laul­jad.

Taa­vi Es­ko: „Ma­ria Vald­maa soo­vi­tu­sel kut­su­sin so­lis­ti­deks veel Da­ni­la Fran­tou ja Tuu­ri De­de. Ott Kask juu­nior on mu oma õpi­la­ne ja koo­li­koo­ri vi­list­la­ne, te­ma on meiega koos ik­ka laul­nud. So­lis­tid olid suu­re­pä­ra­sed. Nä­gi­me koo­ri­ga pal­ju vae­va, et suur­teos saaks sel­geks ja kõ­laks häs­ti. So­lis­ti­de ja or­kest­ri­ga koh­tu­si­me ning sai­me tut­ta­vaks det­semb­ri al­gu­ses Kuu­sa­lu kesk­koo­li saa­lis ühi­ses proo­vis.“

Or­kest­ri pa­ni kok­ku Kuu­sa­lu Hu­go Lep­nur­me Kuns­ti­de Koo­li di­rek­tor Tat­ja­na Jõe­leht, kuns­ti­de koo­li õpe­ta­ja­test olid or­kest­ris veel kontsertmeistrina Va­le­ria Rju­mi­na ja trompetiõpetaja Vil­lem En­del Tiits, tei­sed or­kest­ran­did olid Ees­ti Muu­si­kaa­ka­dee­mia tu­den­gid. Ore­lil män­gis Kris­tel Aer.

Kont­ser­dil esi­ta­ti li­saks „Kroo­ni­mis­mis­sa­le“ veel Gar­da­re „Ad­ven­di­küü­nal“, Mo­zar­ti „Ave ve­rum cor­pus“, Gru­be­ri „Pü­ha öö“ ja Ar­vo Pär­di „Da pa­cem Do­mi­ne“, mis tõl­kes tä­hen­dab „An­na mei­le ra­hu“. Taa­vi Es­ko mär­kis, et sel lau­lul on Uk­rai­na sõ­ja tõt­tu eri­ti aja­ka­ja­li­ne sõ­num.

Kont­ser­ti fil­mi­sid Raul Val­gis­te ja Lui­sa Val­gis­te Kuu­sa­lu Kroo­ni­kast, he­li sal­ves­tas Rein Ka­sak. Fil­mi tel­lis MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ning see aval­da­tak­se jaa­nua­ri esi­me­ses poo­les Kolga-Kuusalu kammerkoori You­Tu­be´ ka­na­lil, lu­bas Tor­mi­se-selt­si te­gev­juht ja kam­mer­koo­ri pre­si­dent Ul­vi Rand.

Ta sõ­nas, et jõu­lu­kont­sert oli üks osa kam­mer­koo­ri, noor­te­koo­ri ja Tor­mi­se-selt­si juu­be­li­te tä­his­ta­mi­sest: „Te­gi­me sel­le­ga pub­li­ku­le kum­mar­du­se ja kin­gi­tu­se, üt­le­si­me „Ai­täh!“. Et kont­sert teoks saaks, kir­ju­ta­si­me Tor­mi­se-selt­si ni­mel pro­jek­te, toe­tust sai­me Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­lilt ja Kuu­sa­lu val­la ühe­kord­se­te toe­tus­te taot­lus­voo­rust ning ka Tor­mi­se-selts ja koo­ri­laul­jad pa­nus­ta­sid ra­ha­li­selt. Vi­deo­sal­ves­tu­se jaoks esi­ta­si­me eral­di taot­lu­se, ka se­da toe­tas vald ühe­kord­se­te toe­tus­te taot­lus­voo­rust. Kont­ser­ti toe­tas sa­mu­ti Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se Ko­gu­dus – ki­rik oli soo­jaks köe­tud, et pil­lid pü­sik­sid hää­les ja or­kest­ran­did saak­sid neil män­gi­da.“

Ka Ul­vi Rand ütles, et laul­jad ja or­kest­ran­did aru­ta­sid kont­ser­di jä­rel, „Kroo­ni­mis­mis­sat“ ja tei­si­gi lau­le võiks veel esi­ta­da: „Ole­me pak­ku­mis­teks ava­tud. Võtke aegsasti ühendust, kel soov ja võimalus suurepärast kontserti enda üritusel kõlada lasta. Kuid kor­du­se­si­tu­seks me enam pro­jek­ti­dest ra­ha ei saa, siis tu­leb te­ha pi­le­ti­te­ga kont­sert.“
Ta pa­lus le­he­loo lõp­pu li­sa­da, et Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor oo­tab en­di­selt uu­si laul­jaid kõi­gis­se hää­le­rüh­ma­des­se.

Eelmine artikkelKuns­tnik THO­MAS SC­HEI­LE­KE kin­gib ühis­ra­has­tu­se abil las­tea­su­tus­te­le pil­te
Järgmine artikkelJõu­lu­toe­tus Kuu­sa­lu val­la ea­ka­te­le