Kui­das ka­su­ta­vad oma­va­lit­su­sed rii­gi in­ves­tee­rin­gu­toe­tust

335
Alavere koolimaja.

Ke­va­del said oma­va­lit­su­sed rii­gi li­saee­lar­ve­ga ko­roo­na­vii­ru­sest tin­gi­tud krii­si ta­ga­jär­ge­de lee­ven­da­mi­seks ja ma­jan­du­se tur­gu­ta­mi­seks uu­teks in­ves­tee­rin­gu­teks mõel­dud toe­tust. Ani­ja vald saab 440 000 eu­rot, Kuu­sa­lu vald 450 000 eu­rot, Raa­si­ku vald 400 000 eu­rot ning Lok­sa linn 200 000 eu­rot in­ves­tee­rin­gu­toe­tust. Se­da ei to­hi ka­su­ta­da in­ves­tee­rin­gu­teks, mis olid ju­ba va­rem ka­van­da­tud oma­va­lit­su­se käe­s­ole­va aas­ta ee­lar­ves­se.

Raa­si­ku vald plaa­nib 4 in­ves­tee­rin­gut
Raa­si­ku vo­li­ko­gu kin­ni­tas möö­du­nud tei­si­päe­val, 8. sep­temb­ril esialg­se ni­me­kir­ja neist in­ves­tee­rin­gu­test, mil­le jaoks soo­vi­tak­se rii­gilt saa­da­vat krii­sia­bi ka­su­ta­da.

Val­la­va­nem And­re Sepp sel­gi­tas, et vas­ta­valt rii­gi­hal­du­se mi­nist­ri mää­ru­se­le peab ühe in­ves­tee­rin­gup­ro­jek­ti mi­ni­maal­ne mak­su­mus ole­ma vä­he­malt 20 000 eu­rot ning pro­jek­ti­le ei to­hi ol­la Eu­roo­pa Lii­du ega muud kaas­ra­has­tust.

„Hil­je­malt 15. no­vemb­ril tu­leb ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi­le esi­ta­da lõp­lik ni­me­ki­ri, mi­da soo­vi­me sel­le 400 000 eu­ro eest te­ha. In­ves­tee­rin­guob­jek­te võib ol­la üks või mi­tu. 30. det­semb­riks pea­vad ole­ma han­ked lä­bi vii­dud ja sõl­mi­tud ehi­tus­le­pin­gud, töid võib te­ha 2021. aas­ta lõ­pu­ni,“ üt­les And­re Sepp.

Ta li­sas, et 4 in­ves­tee­rin­guob­jek­ti va­li­ti väl­ja vas­ta­valt aren­gu­ka­va­le, vo­li­ko­gu ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jon toe­tas ja te­gi et­te­pa­ne­ku viia ni­me­ki­ri vo­li­kok­ku, et val­la­va­lit­sus saaks ha­ka­ta pro­jek­te et­te val­mis­ta­ma. Vo­li­ko­gus eel­mi­sel nä­da­lal kin­ni­ta­tud in­ves­tee­rin­gu­pro­jek­ti­de esialg­set ni­me­kir­ja on va­ja­du­sel või­ma­lik kor­ri­gee­ri­da ku­ni 15. no­vemb­ri­ni.

Esi­me­ne in­ves­tee­rin­guob­jekt, mi­da rii­gi in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­sest ka­vat­se­tak­se re­konst­ruee­ri­da, on Aru­kü­la val­la­ma­ja-rah­va­ma­ja. Plaa­nis on re­no­vee­ri­da hoo­ne ka­tus, pan­na fas­saa­di­le uus lau­dis, te­ha ma­ja­le uus vä­list­repp ja uued vä­li­suk­sed, uuen­da­da ko­gu ma­ja küt­te­süs­teem ning ra­ja­da vas­ta­valt pääs­tea­me­ti et­te­kir­ju­tu­se­le keld­ri ja ko­ri­do­ri­de tu­le­kait­se­süs­tee­mid. Ko­gu in­ves­tee­rin­gu eel­da­tav mak­su­mus on 300 000 eu­rot, li­saks rii­gia­bi­le on ka­vas sin­na ku­lu­ta­da 60 000 eu­rot, mis oli tä­na­vu­ses val­laee­lar­ves hoo­ne ka­tu­se osa­li­seks re­mon­diks.

Tei­se­na on ni­me­kir­jas Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool.

„Aren­gu­ka­va jär­gi tu­leks 2021. aas­tal re­no­vee­ri­da koo­li­ma­ja fas­saad. Kuid aru­ta­si­me koo­li­rah­va­ga, et en­ne fas­saa­di re­mon­ti tu­leks te­ha vun­da­men­di hüd­roi­so­lat­sioon ja pan­dus koos liig­vee juh­ti­mi­se­ga, prae­gu jook­seb liig­ve­si vun­da­men­di al­la. Va­he­ta­me ka hoo­ne se­ni va­he­ta­ma­ta üma­rak­nad,“ rää­kis And­re Sepp.

In­ves­tee­rin­gu prog­noo­si­tav hind on 80 000 eu­rot.

Kol­mas in­ves­tee­rin­guob­jekt on Raa­si­ku staa­dion, ku­hu on plaan luua uus jalg­pal­li-võrk­pal­li lii­va­väl­jak, panna jalg­pal­liväljaku ot­sa­võr­gud, soe­ta­da por­ta­tiiv­sed vä­ra­vad ning te­ha Või­du tä­na­va pool­ses­se kül­ge jalg­vä­rav.

„Raa­si­ku Val­la Spor­di ar­va­tes võiks ha­ka­ta sin­na osa­li­selt ra­ja­ma ka vä­li­jõu­väl­ja­kut, aga ei tea, kas sel­lest ra­hast ja­gub,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Raa­si­ku staa­dio­ni­le ka­van­da­ta­va­te in­ves­tee­rin­gu­te eel­da­tav hind on 40 000 eu­rot.
Nel­jan­daks on rii­gi toe­tu­se eest ka­vas ra­ja­da 340 meet­rit kerg­liik­lus­teed Raa­si­ku­le Kos­ti­ve­re tee äär­de. Sel­le pro­jek­tee­ri­mi­seks-ehi­ta­mi­seks on ar­ves­ta­tud 40 000 eu­rot.
Vo­li­ko­gu vo­li­tas val­la­va­lit­sust esi­ta­ma ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi­le toe­tu­se taot­le­mi­seks pro­jek­ti­de ni­me­kir­ja ning te­ge­ma muid toi­min­guid, mis on va­ja­li­kud in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se taot­le­mi­sel ning ka­su­ta­mi­sel.

And­re Sepp lau­sus, et val­la­va­lit­sus viib nüüd lä­bi han­ked, siis sel­gub, mis ka­van­da­ta­vad tööd täp­selt mak­sa­vad: „Hin­nan­gu­li­sed mak­su­mu­sed näi­ta­vad, et kõik need ne­li ob­jek­ti saa­me sel­le 400 000 eu­ro eest ära te­ha. Aga need on esialg­sed eel­da­ta­vad hin­nad. Kui mi­da­gi muu­tub, võib ka ni­me­ki­ri veel muu­tu­da. Ka mi­nis­tee­riu­mi eks­pert­ko­mis­jon vaa­tab kõik pro­jek­tid üle. Lõp­li­kud pro­jek­tid on 2021. aas­ta ee­lar­ves, ehi­ta­mi­seks lä­heb järg­mi­sel aas­tal.“

Ani­ja vald re­no­vee­rib Ala­ve­re koo­li­ma­ja
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis juu­nis vas­tu ot­su­se, et rii­gilt krii­sia­bi­na saa­dav täien­dav in­ves­tee­rin­gu­toe­tus 440 000 eu­rot ka­su­ta­tak­se Ala­ve­re põ­hi­koo­li hoo­ne re­no­vee­ri­mis­töö­de fi­nant­see­ri­mi­seks. En­ne krii­si plaa­ni­ti koo­li­hoo­ne re­mon­ti­da ka­hes osas – sel aas­tal soo­jus­ta­da fas­saad ja re­no­vee­ri­da võim­la, sel­leks on val­laeel­­ar­ves 450 000 eu­rot, kõik üle­jää­nu, seal­hul­gas si­se­tööd, te­ha järg­mi­sel aas­tal. Re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti jär­gi hin­na­ti koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­mi­se ko­gu­mak­su­mu­seks 1,4 mil­jo­nit eu­rot.

Kui sel­gus, et rii­gilt saab in­ves­tee­rin­gu­toe­tust, ot­sus­ta­ti sel­lest ra­has­ta­da Ala­ve­re koo­li­ma­ja tei­se eta­pi re­no­vee­ri­mis­tööd ja tuua need va­ra­se­maks. 4. sep­temb­ri­ni kes­tis rii­gi­han­ge ehi­ta­ja leid­mi­seks, esi­ta­ti 10 pak­ku­mist. Pak­ku­mi­sed on prae­gu hin­da­mi­sel. Töö­de­ga on ka­vas alus­ta­da ok­toob­ris, järg­mi­seks koo­liaas­taks peaks ko­gu koo­li­ma­ja ole­ma re­no­vee­ri­tud.

Kuu­sa­lu val­las osade investeeringuprojektide hanked pooleli
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on han­ked lä­bi vii­nud 7 in­ves­tee­rin­gup­ro­jek­ti koh­ta. Mak­su­mus­te ko­gu­sum­ma on 334 289,14 eu­rot. Rii­gi krii­sia­bi 450 000 eu­rost jääb esial­gu li­gi 115 000 eu­rot ja­ga­ma­ta, need in­ves­tee­rin­gud ot­sus­ta­tak­se ok­toob­ri­kuu jook­sul.

Kin­ni­ta­tud sum­ma­dest ku­lub 59 939,88 eu­rot Kiiu kõn­ni­tee ning 111 060 eu­rot Kiiu-Kä­li tä­na­va­val­gus­tu­se ehi­ta­mi­seks. Rii­gi krii­sia­bi toel on plaa­nis pro­jek­tee­ri­da ja ehi­ta­da tä­na­va­val­gus­tust veel Vii­nis­tu­le, Pä­ris­pea­le, Kuu­sa­lu ale­vik­ku Laa­ne tä­na­va­le, Kol­ga­kü­la spor­di­ra­da­de­le – ko­gu­mak­su­mus on 65 280 eu­rot.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja Kol­ga las­teaia tu­le­tõr­je­sig­na­li­sat­sioo­ni re­konst­ruee­ri­mi­ne ning Kol­ga koo­li val­ve­sig­na­li­sat­sioo­ni ehi­ta­mi­ne lä­heb maks­ma 29 903,88 eu­rot.

Ka­vas on veel Vi­ha­soo las­teaia katlaruumi re­konst­ruee­ri­mi­ne mak­su­mu­se­ga 33 720 eu­rot. Juba on valmis Kiiu lasteaia õueala rekonstrueerimine hin­na­ga 20 005,38 eu­rot. Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li ruumide re­mon­diks ja evakuatsioonitrepi paigaldamiseks on ka­van­da­tud 20 000 eu­rot.

Lok­sa suu­nas ra­ha 2 pro­jek­ti
Lok­sa lin­na­le lu­ba­tud 200 000 eu­rost on 20 000 eu­rot jää­nud re­ser­vi. Li­gi 40 000 eu­rot on ku­lu­nud Lok­sa güm­naa­siu­mi ka­he­kord­se koo­li­ma­ja küt­te­süs­tee­mi re­no­vee­ri­mi­seks, sel­lega on va­na ma­ja küt­te­süs­teem nüüd täie­li­kult uuen­da­tud. Peaae­gu 140 000 eu­rot lä­heb Lok­sa spor­di­kes­ku­se ja koo­li­ma­ja­ga ühen­da­va ga­le­rii fas­saa­di kor­da­te­ge­mi­seks.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va ja õpe­ta­ja­te päe­va peod jää­vad ära
Järgmine artikkelKehra kooli õpilasel koroonaviirus