Õpi­las­te­le ja­ga­ta­va­test toi­du­pak­ki­dest loo­bu­vad ük­si­kud pe­red

83

Koo­lid on Co­vid-19 vii­ru­se jär­jest suu­re­ne­nud le­vi­ku tõt­tu ala­tes 11. märt­sist täie­li­kult dis­tant­sõp­pes. Jaa­nua­rist ku­ni 11. märt­si­ni käi­sid koo­li­ma­ja­des õp­pi­mas algk­las­sid, 9. ja 12. klas­sid. Põ­hi­koo­li ja güm­naa­siu­mi tei­sed klas­sid jäid dis­tant­sõp­pes­se pä­rast jõu­lu­va­heae­ga.

Seo­ses sel­le­ga, et õpi­la­sed õpi­vad ko­du­des, ja­ga­tak­se koo­li­des taas koo­li­lõu­na ase­mel toi­du­pak­ke. Aas­ta ta­ga­si erio­lu­kor­ra ajal komp­lek­tee­ri­ti toi­du­pa­kid ühes oma­va­lit­su­se koo­lis ja vii­di sealt ja­ga­mi­seks eda­si val­la teis­tes­se koo­li­des­se. Käe­so­le­val õp­peaas­tal on tei­si­ti, iga kool va­rus­tab toi­du­pak­ki­de­ga oma õpi­la­si, üle­val­la­list jao­ta­mist po­le. Toi­du­pak­ke hak­ka­sid koo­li­köö­ki­de töö­ta­jad kok­ku pa­ne­ma es­malt nei­le klas­si­de­le, kes suu­na­ti Co­vid-19 lä­hi­kon­takt­se­te­na aju­ti­se­lt dis­tant­sõp­pesse. Kui jaa­nua­rist jäid pal­jud klas­sid ko­ju, val­mis­ta­sid ko­kad algk­las­si­de­le koo­li­lõu­nat ja teis­te­le õpi­las­te­le te­gid toi­du­pak­ke.

Uu­ri­si­me koo­li­juh­ti­delt, kui­das on toi­du­pak­ki­de komp­lek­tee­ri­mi­ne ja ja­ga­mi­ne täie­li­ku dis­tant­sõp­pe ehk vii­ma­se li­gi kol­me nä­da­la jook­sul su­ju­nud, kui pal­ju on loo­bu­jaid ja kui­das kü­la­des ela­vad lap­sed oma toi­du­pa­kid kät­te saa­vad.

Väi­ke­ses Vi­ha­soo las­teaias-alg­koo­lis on toi­du­pak­ke ja­ga­tud ka­hel kor­ral – det­semb­ris ja märt­sis. Pa­ki said kõik õpi­la­sed, toi­du­pa­ki si­su lep­pi­sid kok­ku köö­gi­töö­ta­jad ja ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja, ka õpe­ta­jad. Pa­kis olid puu- ja juur­vil­jad, kui­vai­ned, pii­ma­too­ted, leib, sai, li­ha­too­ted ja mu­nad. Lap­se­va­ne­ma­telt on saa­dud po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det.

Pi­ka­ve­re koo­lis te­hak­se toi­du­pak­ke kõi­gi­le 34 õpi­la­se­le ja need viiak­se pe­re­de­le ko­ju. Toi­du­pa­ki väär­tus on 10 eu­rot, toi­duai­ne­te va­li­kus on ka pur­gi­su­pid, puu­vil­jad, sa­mu­ti kui­vai­ned, pii­ma- ja li­ha­too­ted. Lap­se­va­ne­mad on and­nud po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det.

Ka Aeg­vii­du koo­lis te­hak­se toi­du­pakk kõi­gi­le 75 õpi­la­se­le, kui mõ­ni on keel­du­nud, on toi­duai­ned ja­ga­tud pe­re­de­le, kus on roh­kem koo­lis­käi­jaid. Pak­ki­de si­su osas on koo­li köö­gi töö­ta­jad pi­da­nud nõu lap­se­va­ne­ma­te­ga.

Ida-Har­ju kõi­ge suu­re­mas koo­lis, Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, on toi­du­pak­ke teh­tud ka­he nä­da­la kau­pa. Pa­ki mak­su­mu­seks ar­vu­ta­tak­se sa­ma­moo­di 1 eu­ro päe­va koh­ta, kok­ku 10 eu­rot. Pak­ki­de komp­lek­tee­ri­mi­sel jär­gi­tak­se, et toi­duai­ned olek­sid mit­me­ke­si­sed ja või­ma­lu­sel pi­ka säi­li­vu­sa­ja­ga. Proo­vi­tak­se te­ha nii, et kaks jär­jes­ti­kust pak­ki olek­sid eri­ne­va­te toi­duai­ne­te­ga. Lap­se­va­ne­mad lä­he­vad toi­du­pak­ki­de­le ise koo­li­maj­ja jä­re­le ja ha­ju­ta­mi­se ees­mär­gil ja­ga­tak­se pak­ke mit­me päe­va jook­sul. Erand­kor­ras on pakk ko­ju toi­me­ta­tud, kui ko­gu pe­re on ene­sei­so­lat­sioo­nis. Lap­se­va­ne­ma­tel pa­lu­tak­se toi­du­pa­ki soo­vist tea­da an­da elekt­roo­ni­li­se kü­sit­lu­se kau­du ning on ka loo­bu­jaid. Kok­ku on käe­so­le­val koo­liaas­tal tel­li­tud Kuu­sa­lu koo­lis 2166 toi­du­pak­ki. Järg­mi­ne ja­ga­mi­ne tu­leb 5.-7. ap­ril­lil, soo­vist pa­lu­tak­se tea­da an­da 31. märt­si­ni, es­mas­päe­va sei­su­ga soo­vi­vad toi­du­pak­ki 80 prot­sen­ti pe­re­dest.

Keh­ra güm­naa­siu­mis ja­ga­takse toi­du­pak­ke koo­li fua­jees sa­mu­ti üle ka­he nä­da­la, mõ­ned õpe­ta­jad li­sa­vad pak­ki­de­le va­ja­du­sel õp­pe­ma­ter­ja­le. Pak­ki­dest loo­bu­vad ük­si­kud pe­red ja need toi­du­pa­kid ja­ga­tak­se klas­si­ju­ha­ta­ja­te et­te­pa­ne­kul pe­re­de­le, kel on se­da roh­kem va­ja. Toi­du­pak­ki­des on ol­nud ka juust, vii­ne­rid, hakk­li­ha, jo­gurt.

Aru­kü­la koo­lis on toi­du­pa­kist loo­bu­nud li­gi 5 prot­sen­ti saa­ja­test, loo­bu­mist põh­jen­da­tak­se pe­re­kon­na hea ma­jan­dus­li­ku olu­kor­ra­ga. Toi­du­pak­ke ja­ga­ti põ­hi­koo­li klas­si­de­le 20 päe­va ja algk­las­si­de­le 21 päeva eest. Vä­he­malt kor­ra on plaa­nis veel ja­ga­da, oo­da­tak­se ära järg­mi­ne nä­dal, siis sel­gub, kui kaua dis­tant­sõ­pe kes­tab.

Raa­si­ku põ­hi­koo­lis pa­lu­tak­se lap­se­va­ne­mal mär­ku an­da, kui ei soo­vi toi­du­pak­ki. Loo­bu­jaid on ol­nud küm­me­kond. Pak­ke ja­ga­tak­se ka­he nä­da­la kau­pa, ena­mik lap­se­va­ne­maid käib ise jä­rel, ük­si­ku­te­le pe­re­de­le viiak­se va­ja­du­sel ko­ha­le.

Kol­ga koo­lis pan­nak­se pak­ki sa­mu­ti ka­he nä­da­la ja­gu toi­duk­raa­mi. Käe­so­le­val nä­da­lal tel­li­ti 127 toi­du­pak­ki. Ena­mik lap­se­va­ne­maid käib ise jä­rel, paa­ri­le pe­re­le viiak­se ko­ju. Loo­bu­nud on ük­si­kud.

Ala­ve­re põ­hi­koo­lis käib pak­ki­de ja­ga­mi­ne sa­ma­moo­di – 2 nä­da­la kau­pa, lap­se­va­ne­mad käi­vad pak­ki­del jä­rel ja loo­bu­nud on toi­du­pa­kist vä­he­sed.

Lok­sa koo­lis jao­ta­tak­se toi­du­pak­ke lap­se­va­ne­ma­te­le köö­gi vä­li­suk­se juu­res õues. Pak­ke koos­ta­tak­se õpi­las­te­le ka­he nä­da­la kau­pa.

Vaid Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­kool ei ja­ga üld­se õpi­las­te­le toi­du­pak­ke. Ko­gu­ne­va söö­gi­ra­ha ar­velt lü­ka­tak­se eda­si lap­se­va­ne­ma­telt kü­si­ta­va toi­du­ra­ha tõus.