Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va ja õpe­ta­ja­te päe­va peod jää­vad ära

241
Kolgaküla rahvamaja.

Ok­toob­ri al­gu­ses on Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas tra­dit­sioo­ni­li­selt toi­mu­nud Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va­pi­du – Kuu­sa­lu vald loo­di 7. ok­toob­ril 1938. aas­tal. Tä­na­vu oli plaa­nis tä­his­ta­da val­la 82. sün­ni­päe­va sa­ma­su­gu­se peo­ga, kuid nüüd on ot­sus­ta­tud, et se­da ei toi­mu. Ka jäe­tak­se ära val­la koo­li­de ja las­teae­da­de õpe­ta­ja­te ühi­ne pi­du, mi­da sa­mu­ti on pee­tud ok­toob­ri al­gu­ses õpe­ta­ja­te päe­va pai­ku. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas, et mõ­le­mad peod on ol­nud rah­va­roh­ked, aas­ta­päe­va­peol on ala­ti ka tant­si­tud, ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku suu­re­ne­mi­se tõt­tu on õi­gem sel­lis­test si­se­ruu­mi­des kor­ral­da­ta­va­test üri­tus­test loo­bu­da. Aas­ta­päe­va­peol on au­ta­sus­ta­tud val­la fo­to­kon­kur­si võit­jaid. See­kord ka­vat­se­tak­se võit­jad kut­su­da val­la­maj­ja vas­tu­võ­tu­le. Õpe­ta­ja­te päe­va peol on väl­ja kuu­lu­ta­tud val­la aas­ta õpe­ta­ja tiit­li kan­di­daa­did. Ka kõik kan­di­daa­did on plaa­nis kut­su­da val­la­maj­ja eral­di vas­tu­võ­tu­le.

Eelmine artikkelVallavanem kohtus Kihmla-Salumäe rahvaga
Järgmine artikkelKui­das ka­su­ta­vad oma­va­lit­su­sed rii­gi in­ves­tee­rin­gu­toe­tust