Kui­das ka­su­ta­tak­se hu­vi­te­ge­vu­se riik­lik­ku toe­tust Ani­ja val­las

163
MAR­GE RA­JA.

Ani­ja vald sai käesoleval aas­tal rii­giee­lar­vest noor­te hu­vi­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se toe­tu­seks 123 781 eu­rot.

Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja üt­les, et sü­gi­sel kü­si­ti koo­li­de õpi­la­se­sin­dus­te ja val­la noor­te­kes­ku­se kau­du, mil­le­ga noo­red ta­hak­sid te­ge­le­da ning las­te ja noor­te soo­vi­de põh­jal koos­tas val­la­va­lit­sus 2021. aas­ta hu­vi­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se ka­va.

„Hu­vi­ha­ri­du­se ra­ha ja­gu­neb kuue vald­kon­na va­hel. Need on sport, muu­si­ka, loo­dus-, teh­ni­ka ja täp­pis­tea­du­sed, üld­kul­tuur, tants ja kunst. Vii­ma­sel kol­mel aas­tal on meil ol­nud kaks prio­ri­tee­ti: loo­dus-, teh­ni­ka- ja täp­pis­tea­du­sed ning üld­kul­tuu­ri al­la kuu­luv noor­te omaal­ga­tus, et­te­võt­lik­kus ja et­te­võt­lus. Nen­de ka­he vald­kon­na pea­le lä­heb um­bes 40 prot­sen­ti rii­gi eral­da­tud ra­hast,“ rää­kis Mar­ge Ra­ja.

Ta li­sas, et ava­lik­ke kon­kurs­se hu­vi­rin­gi­de kor­ral­da­mi­seks ei ole teh­tud, hu­vi­te­ge­vu­si pa­ku­vad pea­mi­selt val­la kolm üld­ha­ri­dus­koo­li, noor­te­kes­ku­sed ning Ani­ja Val­la Spor­di­maailm: „Kui tel­lik­si­me tee­nust kau­ge­malt, on ju­hen­da­jad sa­ge­li vä­ga hõi­va­tud ega saa tul­la ajal, mil meie lap­sed on hu­vi­rin­giks kät­te­saa­da­vad. Lapsed pea­vad pärast kooli mi­ne­ma bus­si pea­le, et ko­ju sõi­ta.“

Kõik rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­seks saa­dud toe­tu­se eest toi­mu­vad rin­gid-tree­nin­gud on las­te­le ta­su­ta. Abi­val­la­va­nem põh­jen­das, et Ani­ja val­las on ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su lae­ku­mi­ne ühe ini­me­se koh­ta ol­nud aas­taid Har­ju­maa kol­me ma­da­la­ma hul­gas ehk ini­mes­te sis­se­tu­le­kud on väik­se­mad kui teis­tes val­da­des: „Sel­le tõt­tu on meil põ­hi­mõ­te, et hu­vi­te­ge­vu­se mit­me­ke­si­se­mad või­ma­lu­sed on las­te­le ta­su­ta. See on ka üks põh­jus, miks kat­su­me neid osu­ta­da oma jõu­du­de­ga, sest tee­nu­se sis­seost­mi­ne on kal­lim.“

Osa rin­ge, mis hu­vi­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se ka­vas kir­jas, veel ei toi­mu, kuid on plaa­nis tu­le­val õp­peaas­tal ehk tei­sel poo­l-aas­tal: „See on just­kui väi­ke aren­gu­ka­va, kus on kir­jas, mi­da ta­ha­me käi­vi­ta­da. Ole­me vä­ga paind­li­kud, nii­pea, kui mõ­ni trenn ei toi­mi, või­me sel­le ka õp­peaas­ta kes­kel asen­da­da mõ­ne muu rin­gi­ga, mi­da lap­sed soo­vi­vad. Nii käi­vi­tus eel­mi­sel ke­va­del Keh­ra güm­naa­siu­mis es­maa­bi­ring.“

Üld­kul­tuu­ri vald­kon­na­le ku­lub rii­gi toe­tu­sest tänavu 19 863 eu­rot. Sel­lest saab Aeg­vii­du kool 4941 eu­rot, Ala­ve­re põ­hi­kool 2218, Keh­ra güm­naa­sium 5968 ning val­la noor­te­kes­kus 6736 eu­rot. Toi­mu­vad või ka­van­da­tak­se Keh­ras ja Ala­ve­res elus­tii­lik­lu­bi, Aeg­vii­dus, Keh­ras ja Ala­ve­res näi­te­rin­gi, Aeg­vii­dus õmb­lus­rin­gi, Keh­ras taas­ka­su­tus­rin­gi et­te­võt­lus­rin­gi koos el­lu­jää­mi­se ABC, gii­din­du­se ning vee- ja ve­tel­pääs­te­ala­se koo­li­tu­se­ga, noor­te omaal­ga­tu­se toe­ta­mist ja pro­jek­ti­koo­li­tust, ma­jan­dus- ja et­te­võt­lus­rin­gi.

Muu­si­ka vald­kon­na­le on 10 840 eu­rot. Sel­le eest kor­ral­dab OÜ Agar Keh­ras noor­te­le bän­di­rin­gi ning DJ- ja val­gus­teh­ni­ka­rin­gi.

Kuns­ti vald­kon­na­le on 5856 eu­rot. Sel­lest ra­has­ta­tak­se 3626 eu­ro­ga Ala­ve­re koo­lis toi­mu­vat ke­raa­mi­ka­rin­gi ning 2239 eu­ro­ga noor­te­kes­ku­se tar­be­kuns­ti­rin­gi.

Spor­di vald­kon­na­le on kok­ku 46 883 eu­rot. Sel­lest 37 247 eu­rot saab Ani­ja Val­la Spor­di­maailm, 9609 eu­rot Ala­ve­re põ­hi­kool. Keh­ras toi­mu­vad või hak­ka­vad toi­mu­ma ekst­reem­spor­di- ja ke­ha­kaa­lut­ree­nin­guid, ketta­golf, ma­le- ja ka­be­ring, Keh­ras ja Ala­ve­res ker­ge­jõus­tik, Keh­ra, Ala­ve­re ja Aeg­vii­du las­te­le ten­ni­se ja uju­mi­se tree­nin­gud, Keh­ras ja Aeg­vii­dus par­kuu­rit­ree­nin­gud, Aeg­vii­dus veel eri­ne­vad pal­li­män­gud ja jalg­rat­tas­port.

Tant­su vald­kon­na­le on 5600 eu­rot. See lä­heb MTÜ­le Ur­ban Sty­le, kes viib Keh­ras lä­bi JJ-St­reet Tant­su­koo­li tree­nin­gud. Edas­pi­di on plaan Keh­ras alus­ta­da ka ve­ne noor­te sõu­tant­sut­ree­nin­gu­te­ga.

Loo­dus- ja täp­pis­tea­du­se vald­kon­na­le an­tak­se 29 626 eu­rot, sel­lest 19 083 eu­rot val­la noor­te­kes­ku­se­le, 5707 eu­rot Ala­ve­re põ­hi­koo­li­le, 4836 eu­rot Aeg­vii­du koo­li­le. Ala­ve­re koo­lis toi­mu­vad loo­dus- ja täp­pis­tea­dus­te rin­gid, Aeg­vii­du koo­lis teh­no­loo­gia- ja ro­boo­ti­ka­rin­gid, Ala­ve­re noor­te­kes­ku­ses le­go­ring ja tea­dus­ring, Keh­ra noor­te­kes­ku­ses ro­boo­ti­ka, le­go­ring, loo­dus­ring, ani­mat­sioo­ni­ring, tea­dus­ring, mat­ka­ring. Sep­temb­rist on Keh­ras ka­vas käi­vi­ta­da mo­to­ring.

Ra­ha ka­su­ta­tak­se ju­hen­da­ja­te töö­ta­su­deks, rin­gi­tööks va­ja­li­ke va­hen­di­te soe­ta­mi­seks, õpi­las­te trans­por­diks. Kui­gi riik an­nab ra­ha ee­lar­veaas­taks, pi­ken­dab val­la­va­lit­sus po­pu­laar­se­te rin­gi­de te­ge­vust vä­he­malt õp­peaas­ta lõ­pu­ni.

Eelmine artikkelIda-Har­ju me­si­ni­ke tal­gud Kol­ga mõi­sa­par­gis
Järgmine artikkelULVI RAND va­li­ti ER­MÜ aas­ta te­gi­ja no­mi­nen­diks