ULVI RAND va­li­ti ER­MÜ aas­ta te­gi­ja no­mi­nen­diks

53
Harjumaalt said tunnustatud Sirje Luberg kaheksakand 2020 nominent, Maie Ramjalg Kuldkand 2020 laureaat, Ulvi Rand Aasta tegija nominent. Foto: Eesti Rahvamajade Ühingu kogu

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand osa­les 27. ap­ril­lil Ees­ti Rah­va­ma­ja­de Ühin­gu (ER­MÜ) tun­nus­tu­s-ü­ri­tu­sel „Ka­hek­sa­kand 2020“, mis esial­gu pi­di toi­mu­ma 27. jaa­nua­ril, ent lü­ka­ti ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu eda­si. Tun­nus­tu­sü­ri­tus toi­mus Val­ga Kul­tuu­ri- ja Hu­via­la­kes­kuses. Ul­vi Rand oli va­li­tud aas­ta te­gi­ja­te ka­te­goo­ria kan­di­daa­ti­de seas üheks viiest no­mi­nen­dist, kel­le te­ge­vust peol tut­vus­ta­ti. Ul­vi Ran­da tun­nus­ta­ti lau­lu­peo tu­le tee­kon­na kor­ral­da­mi­se eest Kuu­sa­lu val­las, Vel­jo Tor­mi­se 90. sün­niaas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se ja he­li­loo­ja vir­tuaal­kes­ku­se loo­mi­se ning eri ko­gu­kon­da­de kaa­sa­mi­se eest. Ul­vi Rand rää­kis, et ka­hek­sa­kand on ER­MÜ et­nog­raa­fi­li­ne tun­nus­süm­bol, mis il­mes­tab lau­reaa­ti­de au­hin­du. „Ohu­tu­se ta­ga­mi­seks pi­di­me ko­gu aeg kand­ma kait­se­mas­ke, maj­ja si­se­ne­des mõõ­de­ti kõi­gi ke­ha­tem­pe­ra­tuu­ri, vaid pil­dis­ta­mi­se ajaks lu­ba­ti mi­nu­tiks mask ma­ha võt­ta. Ühist suu­pis­te­lau­da ei ol­nud. Al­gu­ses pa­ku­ti koh­vi, mi­da tu­li juua teis­test eral­di. Pä­rast an­ti igaü­he­le kaa­sa karp mak­roo­ne,“ kir­jel­das ta.