Ida-Har­ju me­si­ni­ke tal­gud Kol­ga mõi­sa­par­gis

71

Ida-Har­ju Me­sin­dus­selts kor­ral­das lau­päe­val, 24. ap­ril­lil Kol­gas mõi­sa­par­gi ko­ris­tus­tal­gud. Me­si­ni­kud ja nen­de pe­re­liik­med pu­has­ta­sid võ­sast tõl­la­pe­su­tii­ki, sel­le ää­ri ja par­ki. Üles pan­di me­sin­dusk­lu­bi lo­go­de­ga kaks pe­sa­kas­ti kuld­nok­ka­de­le, kas­tid val­mis­tas Jü­ri Lill­soo. Tal­gu­juht, Ida-Har­ju Me­sin­dusk­lu­bi asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se esin­da­ja Hei­ki Kruu­sa­lu Ani­ja val­last Mar­di me­sin­dus­ta­lust üt­les, et ko­ris­ta­mas oli roh­kem kui 20 me­si­nik­ku, mõ­ned ka Tal­lin­na Me­sin­dus­selt­sist. Ta sel­gi­tas, et esialg­se plaa­ni jär­gi pi­di Kol­ga mõi­sas toi­mu­ma tä­na­vu juu­lis esi­me­ne Põh­ja­maa­de me­sin­dus­fes­ti­val, mis oleks ol­nud ko­gu­pe­reü­ri­tus. Me­si­ni­ke­le oleks ol­nud töö­toad, loen­gud, võist­lu­sed ja de­ba­tid, ka me­sin­dus­saa­dus­te ja muu ta­lu­too­dan­gu laat, mee­le­la­hu­tus­lik ees­ka­va, sim­man. Ko­roo­na­pii­ran­gu­te tõt­tu lük­kub me­sin­dus­fes­ti­val eda­si tu­le­va­le aas­ta­le. Soov on muu­ta me­sin­dus­fes­ti­val iga-aas­ta­seks tra­dit­sioo­niks.