KuE­Li jät­kup­ro­jek­ti­na tu­li trü­kist täien­da­tud pa­ber­kaart „Kuu­sa­lu vald La­he­maal“

83
Tu­ris­mi­kaar­ti ai­ta­sid vol­ti­da Kuu­sa­lu õpi­las­ma­le­va noo­red. Fo­to Triin Põll­maa

Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit (KuEL) tea­tas möö­du­nud nä­da­lal lii­du liik­me­te­le ja koos­töö­part­ne­ri­te­le, et pa­ber­kaar­ti „Kuu­sa­lu vald La­he­maal“ on trü­ki­tud, vol­di­tud ja komp­lek­tee­ri­tud 3000 ek­semp­la­ri ning neid saab müü­giks Kuu­sa­lus Emar­ti Ma­ja­mar­ke­tist.

KuE­Li juht Ar­go Saul sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et te­gu on eel­mi­sel aas­tal alus­ta­tu jät­kup­ro­jek­ti­ga. Mul­lu trü­ki­tud sa­ma­su­gu­se tu­ris­mi­kaar­di 3000 ek­semp­la­ri on ära jao­ta­tud ning tä­na­vu­seks tu­ris­mi­hooa­jaks teh­ti uus, täien­da­tud trükk – värs­ken­da­ti kaar­di si­su ja an­ti juur­de ka­su­ta­ja­mu­ga­vust.

Pro­jek­ti­juht on taas Triin Põll­maa. Kaar­ti täien­das se­ni­ne ku­jun­da­ja Man­gus Põll­maa fir­mast Tun­nel Agen­tuur OÜ.

Ar­go Saul rää­kis, et mul­lu saa­di kaar­did trü­ki­ko­jast kok­ku­vol­di­tu­na, see­kord tu­li vol­ti­da en­dal. Ap­pi saa­di Kuu­sa­lu õpi­las­ma­le­va noo­red, kes vol­ti­sid kaar­did Emar­ti Ma­ja­mar­ke­ti laos eel­mi­sel nä­da­lal ühe töö­päe­va­ga.

Kuu­sa­lu vald toe­tas kaar­di väl­jaand­mist nii eel­mi­sel aas­tal kui ka tä­na­vu 3000 eu­ro­ga. Jät­kup­ro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 7700 eu­rot, sel­le raa­mes on plaa­nis väl­ja an­da veel „Kuu­sa­lu vald La­he­maal“ A0 for­maa­dis vä­li­kaar­did kin­ni­ta­mi­seks in­fo­tahv­li­le või sei­na­le, li­saks veel suu­re­mad vä­li­kaar­did ning di­gi­kaart vee­bis kuu­sa­lu­tu­rism.ee. Ko­ha­li­kud et­te­võt­ted pa­nus­ta­sid see­kord pro­jek­ti sa­mu­ti 3000 eu­rot, KuEL li­sas 1700 eu­rot. Mul­lu ja­ga­ti kaar­ti ta­su­ta, nüüd on hul­gi­hind 1 eu­ro ja müü­gi­hind soo­vi­tus­li­kult 2 eu­rot.

Ar­go Saul: „Tu­ris­mi­kaar­di müü­gist saa­da­va tu­lu in­ves­tee­ri­me aren­dus­se ja tu­run­dus­se. Hak­ka­me tu­ris­mi­kaar­di tut­vus­ta­mi­seks te­ge­ma kam­paa­niaid sot­siaal­mee­dias. Ees­märk on an­da Kuu­sa­lu val­la kü­la­li­se­le või­ma­li­kult pal­ju in­fot, mi­da val­las veel saab nä­ha ja te­ha, mil­li­sed on toit­lus­tus- ja öö­bi­mis­ko­had, et nad olek­sid siin piir­kon­nas või­ma­li­kult kaua ja tar­bik­sid ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te pa­ku­ta­vaid tee­nu­seid.“

Ta li­sas, et väik­se­mad vä­li­kaar­did val­mi­vad lä­hia­jal, pai­gal­da­ma ha­ka­tak­se neid tu­le­val nä­da­lal koh­ta­des­se, kus tu­ris­tid lii­gu­vad, näi­teks Vi­ru ra­ba in­fos­ten­di­le ja muu­des­se kü­las­ta­ta­va­ma­tes­se pai­ka­des­se. Suur­te vä­li­kaar­ti­de ku­jun­dust veel täien­da­tak­se, need saa­vad val­mis nä­da­la või paa­ri pä­rast. Ka on lõp­li­kult kok­ku lep­pi­ma­ta, ku­hu need pai­gu­ta­tak­se.

Eelmine artikkelMass­vakt­si­nee­ri­mi­ne Keh­ras
Järgmine artikkelAja­kir­ja­ni­kud avas­ta­sid Põh­ja-Ees­ti mait­se­te toi­du­piir­kon­da