Aja­kir­ja­ni­kud avas­ta­sid Põh­ja-Ees­ti mait­se­te toi­du­piir­kon­da

156
TIINA KUULER (vasakul) hakkas veine hobikorras tegema üle 15 aasta tagasi, nüüd on ta Valgejõel Eesti esimese puuvilja-marjaveinitalu omanik. Kupu külas elav KAI VALDMANN (paremal) hakkas koduleiba küpsetama oma pere tarbeks, praegu on ettevõtja, kes suudab korraga valmistada kuni 200 leiba.

Juu­ni kesk­pai­gas käi­sid Ees­ti mee­dia­väl­jaan­ne­te paar­küm­mend aja­kir­ja­nik­ku ning suh­te­kor­ral­da­jat ring­sõi­dul mait­se­te aas­ta tä­na­vu­ses piir­kon­nas Põh­ja-Ees­tis tut­vu­mas seal­se­te et­te­võ­te­te, nen­de too­de­te ja tee­nus­te­ga.

„Kut­su­si­me teid meie mait­se­te­piir­kon­da avas­ta­ma. Põh­ja Ees­ti toi­duet­te­võt­jad on aas­taid võr­gus­ti­ku­na te­gut­se­nud ja toi­dup­ro­jek­te tei­nud ju­ba aas­tast 2010,“ sel­gi­tas Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta pro­jek­ti­juht Eha Paas.

Ta rää­kis ka 2014. aas­tal el­lu kut­su­tud Põh­ja-Ees­ti toi­du­mär­gi­sest, mi­da on väl­ja an­tud 58 toi­duet­te­võt­ja­le.

Ring­reis al­gas Ha­ba­ja vii­na­vab­ri­kus, kus oma­ni­kud Ju­lia Ma­ria Lin­na ja Wil­ly Pai­mets too­da­vad ala­tes 2018. aas­tast vei­ne. Põh­ja-Ees­ti toi­du­mär­gis on ka­hel nen­de too­tel, ki­hi­se­val ra­bar­be­ri­vei­nil ja ma­gu­sal nõ­ge­se­vei­nil. Eel­mi­sest aas­tast on Ha­ba­jal ka väi­ke hoo­vi­koh­vik, kus oma pit­saah­jus küp­se­ta­tak­se pit­sa­sid.

Keh­ra me­si­nik, OÜ Mar­di­ka­te oma­nik ja Ida-Har­ju me­sin­dusk­lu­bi eest­ve­da­ja Hei­ki Kruu­sa­lu tut­vus­tas li­saks eri­ne­va­te mait­se­te­ga mee­le ja mee­saa­dus­te­le mat­ka­mett, mi­da ni­me­tas oma uueks in­no­vat­sioo­niks: „See sün­dis en­da va­ja­du­sest. Mi­nu lu­ba­dus on, et see on ala­ti peh­me ja kreem­jas, ei lä­he ku­na­gi kõ­vaks, see­tõt­tu on se­da ala­ti mu­gav ka­su­ta­da.“

Hei­ki Kruu­sa­lu rää­kis ka, et koos­töös Ani­ja mõi­sa­ga plaa­nib ha­ka­ta te­ge­ma api- ehk me­si­las­te­raa­piat. Pro­jek­ti toe­ta­tak­se Lea­der-prog­ram­mist.

Ha­ba­jal tut­vus­ta­sid oma too­teid veel kaks Põh­ja-Ees­ti toi­du­mär­gi­se kand­jat Ko­se val­last – mee­kom­me ja mee­mar­me­laa­di val­mis­tav OÜ Laas­tu Me­si ning Võ­tik­ve­re ho­bi­ko­da, kes too­dab mai­si­ja­hust ning ka­ne­pi- ja li­na­seem­ne­te­ga krõp­se.

Ko­se val­las vii­di aja­kir­ja­ni­kud veel üle 550 aas­ta va­nu­ses­se Ra­vi­la mõi­sa, kust ka­hek­sa aas­ta eest ko­li­ti väl­ja hool­de­ko­du, nüüd on mõis era­kä­tes, seal on ma­ju­tus- ja toit­lus­tu­sa­su­tus.

Lää­ne­Vi­ru­maal kü­las­ta­sid aja­kir­ja­ni­kud Moe vii­na­vab­ri­kut, juus­tu- ja jää­ti­se­too­teid val­mis­ta­vat Hõ­be­da kit­se­far­mi ning Väi­ke-Maar­ja ta­lu­tur­gu, kus Eha Paas an­dis seal­se ta­lu­selt­si esin­da­ja­te­le üle mait­se­te aas­ta süm­bool­se kahv­li.

Pro­jek­ti­juht ju­tus­tas, kui 29. mail maae­lu­mi­nis­tee­riu­milt ja mait­se­te aas­ta eel­mi­selt piir­kon­nalt Lää­ne­maalt süm­bool­ne ränd­kah­vel Põh­ja-Ees­ti toi­du­piir­kon­da vas­tu võe­ti, ot­sus­ta­ti, et se­da ei jäe­ta aas­taks ku­sa­gi­le kon­to­ris­se seis­ma, vaid kah­vel rän­dab piir­kon­nas rin­gi. Esial­gu oli Sa­ga­di res­to­ra­nis, sealt vii­di vi­nee­rist kah­vel 10. juu­nil ava­tud Rak­ve­re ta­lu­poo­di. Aja­kir­ja­ni­ke ring­rei­si ajal, 15. juu­nil an­ti Väi­ke-Maar­ja ta­lu­tu­rul hoiu­le Väi­ke-Maar­ja Ta­lu­selt­si­le, sealt viiak­se 10. juu­lil Kun­da Sõb­ra­laa­da­le, kus toi­mub räi­me­küp­se­ta­mi­se võist­lus.

Ring­reis lõp­pes Kuu­sa­lu val­las Val­ge­jõe vei­ni­vil­las, kus oma vei­ni­toot­mist ja too­teid tut­vus­tas pe­re­nai­ne Tii­na Kuu­ler: „Val­gejõe vei­ni­vil­la on Ees­ti esi­me­ne amet­lik puu­vil­ja-mar­ja­vei­ni­ta­lu. Meil on ala­nud seits­mes hooaeg. Val­mis­ta­me eri vei­ne, müü­gil on 20 ni­me­tust, kok­ku ole­me tei­nud 78 ni­me­tust eri­ne­vaid vei­ne.“

Tii­na Kuu­ler on ka „Ko­du­vei­ni aa­bit­sa“ au­tor, äs­ja il­mus viies trükk, mis on võr­rel­des küm­me aas­tat ta­ga­si il­mu­nud es­mat­rü­ki­ga tun­du­valt pak­sem: „Olen juur­de kir­ju­ta­nud as­ju, mi­da küm­me aas­tat ta­ga­si ei ol­nud, näi­teks vei­ni te­ge­mi­se äpid ja vei­ni­su­pid ja iga­su­gu muud vei­ni­ga kok­ka­mi­sed.“

Val­ge­jõel oli oma too­teid tut­vus­ta­mas ka Kuu­sa­lu OÜ Ko­du­lei­vad oma­nik, lei­va­küp­se­ta­ja Kai Vald­mann.

Eha Paas lu­bas kut­su­da aja­kir­ja­ni­kud ap­ril­lis 2022 Põh­ja-Ees­ti uu­tes­se toi­duet­te­võ­te­tes­se, kes koos­töö­võr­gus­ti­ku­ga va­he­peal lii­tu­nud. Siis on ka­vas esit­le­da Põh­ja Ees­ti toi­du­raa­ma­tut.

„Ene Lill Viim­si ter­vi­see­den­dus­kes­ku­sest Har­moo­ni­kum on pal­ju uu­ri­nud toi­du­pä­ri­must ja toi­du ter­vis­lik­ku­se­ga seo­tut. Te­ma eest­ve­da­mi­sel ot­sus­ta­si­me te­ha raa­ma­tu, mis avab meie piir­kon­na põ­ne­vaid toi­te. Sealt leiab ret­sep­te, aga ka mõt­teid, kui­das toi­tu­da ter­vis­li­kult,“ sel­gi­tas pro­jek­ti­juht.

Au­gus­tis peak­sid val­mi­ma ne­li lü­hi­vi­deot Põh­ja-Ees­ti toi­du nel­ja pea­mi­se too­rai­ne koh­ta: kar­tul, oder, ka­la ja viin. Vi­deod pan­nak­se koos ret­sep­ti­de­ga Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du vee­bi­le­he­le.

Eelmine artikkelKuE­Li jät­kup­ro­jek­ti­na tu­li trü­kist täien­da­tud pa­ber­kaart „Kuu­sa­lu vald La­he­maal“
Järgmine artikkelKoo­riü­hin­gu aas­tap­ree­mia Tor­mi­se-selt­si­le