Krii­siaeg­ne töö­kor­ral­dus maa­kon­nas ja oma­va­lit­sus­tes

518
MARKO RÜÜ. Foto Päästeamet

Erio­lu­kor­ra ajal koor­di­nee­rib maa­kond­lik­ku te­ge­vust Põh­ja re­gio­naal­ne krii­si­ko­mis­jon, mi­da ju­hib Põh­ja pääs­te­kes­ku­se juht Mar­ko Rüü. Krii­si­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad ka maa­kon­na oma­va­lit­sus­ju­hid ja po­lit­sei esin­da­jad.

Tei­si­päe­vi­ti toi­mu­vad re­gio­naal­se krii­si­ko­mis­jo­ni koos­ole­kud Sky­pe va­hen­du­sel. Pääs­tea­met ja po­lit­sei an­na­vad üle­vaa­te olu­kor­rast, oma­va­lit­sus­ju­hid va­he­ta­vad ko­ge­mu­si ja tee­vad et­te­pa­ne­kuid.

Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­juh­ti­delt, kui­das ne­mad erio­lu­kor­ra­ga seon­du­vaid kü­si­mu­si la­hen­da­vad.

Ani­ja val­la­va­lit­su­sel on val­la­va­nem Rii­vo Noo­re sõ­nul seo­ses erio­lu­kor­ra­ga iga töö­päe­va hom­mi­kul kell 9 is­tung. Val­la krii­si­ko­mis­jo­ni­le on edas­ta­tud in­fo ka­van­da­ta­va­test meet­me­test ja te­ge­vus­test.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et se­ni on val­la krii­si­ko­mis­jo­ni vir­tuaal­sed koo­s­o­le­kud toi­mu­nud es­mas­päe­val ja nel­ja­päe­val. Val­la­va­lit­sus peab is­tun­geid nel­ja­päe­val. Ka­hel kor­ral nä­da­las on vir­tuaal­sed koo­so­le­kud ka val­la ha­ri­du­sa­su­tus­te juh­ti­de­ga.

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp tea­tas, et val­la­va­lit­sus va­he­tab ope­ra­tiiv­set in­fot iga töö­päe­va hom­mi­kul, vi­deo­koo­so­lek te­hak­se Zoo­mi va­hen­du­sel.

Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann: „Loksa linna kriisikomisjon käib koos üldjuhul neljapäeviti.“

Eelmine artikkelLii­ni­bus­sid jät­ka­vad ta­va­pä­ra­se graa­fi­ku­ga
Järgmine artikkelKoo­liõ­pi­las­te ka­ran­tii­ni­päe­vi­kud 2. osa