Koroonaviirusesse nakatunuid on Ida-Harjus palju Anija ja Raasiku vallas

746

TÄIENDATUD.

Ida-Har­ju pe­rears­tid alus­ta­sid ea­ka­te pat­sien­ti­de vakt­si­nee­ri­mist Co­vid-19 vii­ru­se vas­tu veeb­rua­ri kol­man­dal nä­da­lal. Eel­mi­sel nä­da­lal vakt­si­nee­ri­sid nad piir­kon­na koo­li­de töö­ta­jaid.

Vakt­si­nee­ri­tud on sa­mu­ti kut­se­li­sed pääst­jad ja va­ba­taht­li­kud pääst­jad, ka me­re­pääst­jad, kes se­da soo­vi­sid. Vakt­si­nee­ri­mi­se viib lä­bi fir­ma Qva­li­tas, kel­le ars­tid tee­vad pääst­ja­te kor­ra­list ter­vi­se­kont­rol­li.

Lok­sa ko­man­do pea­lik Mait Kröönst­röm, kes asen­dab prae­gu ka Keh­ra ja Ko­se ko­man­do­de pea­li­kuid, üt­les, et Lok­sa ko­man­dos ei soo­vi­nud vakt­sii­ni 4 töö­ta­jat, tei­sed on esi­me­se doo­si saa­nud. Keh­ra ko­man­dos soo­vi­sid vakt­si­nee­ri­mist al­la poo­le pääst­ja­test ja Ko­sel sa­mu­ti.

Anija vald
Anija vallas tuvastati üle-eelmisel nädalal 23, möödunud nädalal 98 uut koroonapositiivset, esmaspäeval, 1. märtsil lisandus 15, teisipäeval 18, kolmapäeval 9 ja neljapäeval 4. märtsil tuli juurde 21 nakatunut. Nakatumisnäitaja ehk haigestumus 100 000 elaniku kohta on Anija vallas neljapäeva seisuga 2895. Viimase 14 päeva haigestumus kogu Eesti arvestuses on 1153,2.

Vallavanem Riivo Noor tegi valla kodulehe ja sotsiaalmeedia kaudu vallarahvale pöördumise, milles märgib, et kui aasta alguses oli Covid-19 viirusesse nakatumine võrreldes Eesti keskmise ja naaberomavalitsustega väike, keskmiselt 4-6 uut nakatunut nädalas, siis paaril viimasel nädalal on toimunud pööre halvemuse suunas. Ta palub hoida enda ja lähedaste tervist, vältida liigseid kontakte, kanda maske ja desinfitseerida käsi.

Eel­mi­sel nä­da­lal tu­vas­ta­ti ko­roo­na­vii­rus ka val­la­va­lit­su­se ühel töö­ta­jal, kolm töö­ta­jat on te­ma lä­hi­kon­takt­se­te­na ene­se-i­so­lat­sioo­nis. Val­la­ma­jas on sel­lest nä­da­last kor­ra­ga vaid poo­led amet­ni­kest, üle­jää­nud on kaug­tööl, järg­mi­sel nä­da­lal on vas­tu­pi­di. Igast osa­kon­nast on kee­gi ala­ti val­la­ma­jas, val­la­va­nem töö­tab seal iga päev. Val­la­ma­ja uks on lu­kus, amet­ni­ke vas­tu­võ­tu­le pää­se­mi­seks on va­ja­lik eel­nev re­gist­ree­ri­mi­ne.

Keh­ra güm­naa­siu­mi õp­pe­töö on sel nä­da­lal dis­tant­sõp­pel. Di­rek­tor Kai­do Krein­taal üt­les, et ka algk­las­sid ot­sus­ta­ti märt­si esi­me­seks nä­da­laks jät­ta kau­gõp­pe­le, ku­na koo­lis on üle 20 õpi­la­se na­ka­tu­nud või lä­hi­kon­takt­sed, li­saks veel osa õpe­ta­jaist. Söök­la per­so­nal on taas tööl, kuid nüüd on hai­ged need ini­me­sed, kes ve­da­sid koo­li­köö­gist toi­tu Keh­ra las­teae­da­des­se ning tu­li lei­da asen­da­ja.

Raasiku vald
Raasiku vallas tuvastati üle-eelmisel nädalal 20 uut koroonapositiivset, eelmisel nädalal 52, sel esmaspäeval 5, teisipäeval 9. Kolmapäeval tuli juurde 8 ja neljapäeval, 4. märtsil 6 nakatunut. Nakatumisnäitaja ehk haigestumus on Raasiku vallas neljapäeva seisuga 1782.
Vallavanem Andre Sepp kutsus Facebookis inimesi üles vähendama kontakte ning kandma avalikes ruumides ja kauplustes maske.

Val­la­ma­ja uks on en­di­selt ava­tud, kuid amet­ni­ke töö on või­ma­li­kult pal­ju ha­ju­ta­tud ko­du­kon­to­ri­tes­se. Nad on kät­te­saa­da­vad te­le­fo­ni teel, laua­te­le­fo­ni­de kõ­ned on suu­na­tud mo­bii­li­de­le. Amet­ni­ke­ga koh­tu­mi­seks on va­ja­lik eel­nev re­gist­ree­ri­mi­ne.

Kõik si­seü­ri­tu­sed lä­hia­jal jää­vad ära, spor­di­saa­li­des on lu­ba­tud ai­nult esi- ja meist­ri­lii­ga tree­nin­gud ja män­gud ning in­di­vi­duaalt­ree­nin­gud.

Kuusalu vald
Kuusalu vallas said eelmisel nädalal Covid-19 testi positiivse tulemuse 23 inimest, kes rahvastikuregistri järgi on vallaelanikud. 1. märtsil lisandusid 2, 2. märtsil 6, kolmapäeval 8 ja neljapäeval, 4. märtsil 2. Nakatumisnäitaja on Kuusalu vallas neljapäeva seisuga 936.

Kuu­sa­lu val­la­ma­ja töö­ta­jad on no­vemb­ri kes­kelt kaug­tööl – es­malt jää­di seo­ses ühe na­ka­tu­nu­ga iso­lat­sioo­ni ja edas­pi­di on pi­ken­da­tud Co­vid-19 jär­jest laie­ne­va le­vi­ku tõt­tu ohu­tu­se ta­ga­mi­seks kaug­töö täh­tae­ga ka­he nä­da­la võr­ra. Prae­gu­ne täh­taeg on 14. märts. Val­la­ma­ja vä­li­suks on su­le­tud, amet­ni­ke töö­te­le­fo­nid on tööa­jal suu­na­tud nen­de isik­li­ke­le te­le­fo­ni­de­le. Amet­ni­kud käi­vad val­la­ma­jas siis, kui tööü­le­san­de täit­mi­seks on va­ja­lik ka­su­ta­da seal­set teh­ni­kat või and­me­baa­se.

Loksa linn
Loksa linna tuli esmaspäeval, 1. märtsil juurde 1 ja 2. märtsil samuti 1 koroonapositiivne inimene, kes on rahvastikuregistri järgi Loksa elanikud. Eelmisel nädalal oli Covid-19 nakatunuid kokku 20, üle-eelmisel nädalal 18. Nakatumisnäitaja on Loksal neljapäevase seisuga 1181.

Lok­sa lin­na­va­lit­su­se vä­li­suks on sa­mu­ti pi­ke­mat ae­ga ol­nud su­le­tud, amet­ni­ke ju­tu­le pää­se­mi­seks tu­leb he­lis­ta­da ja kok­ku lep­pi­da.

Eelmine artikkelKol­ga jää­hal­li ui­su­dis­ko asen­da­tud su­vi­se Dis­ci-Dis­co­ga
Järgmine artikkelAni­ja val­la tee­ne­te­mär­gid an­ti üle Keh­ra lin­na­väl­ja­kul