Lii­ni­bus­sid jät­ka­vad ta­va­pä­ra­se graa­fi­ku­ga

683
At­ko Lii­ni­de pil­ve­buss Lok­sa bus­si­jaa­mas.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus pea­tas ala­tes 20. märt­sist pi­le­ti­te müü­gi ning kuu­pi­le­ti­te keh­ti­vu­se ku­ni erio­lu­kor­ra lõp­pe­mi­se­ni. Sõit­jail tu­leb si­se­ne­da bus­si kesk­mi­sest uk­sest, kõik saa­vad sõi­ta erio­lu­kor­ra ajal ava­li­kel lii­ni­del ta­su­ta. Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­di­rek­to­ri ase­täit­ja Kad­ri Kroo­ni kom­men­tee­ris, et sõit­ja­te arv on olu­li­selt lan­ge­nud, sa­mu­ti po­le pi­le­ti­tu­lu: „Bus­si­ju­hid re­gist­ree­ri­vad vi­suaal­se vaat­lu­se alu­sel sõit­jaid, igal lii­nil on neid üks ku­ni kaks. Kõik lii­nid Tal­linn-Lok­sa-Tal­linn suu­nal on jää­nud al­les, bus­sid sõi­da­vad ta­va­pä­ra­se graa­fi­ku­ga, vä­hen­da­mi­si po­le me pla­nee­ri­nud. Ini­me­sed pea­vad töö­le ja ta­ga­si saa­ma, kõi­gil ei ole või­ma­lik töö­ta­da ko­du­kon­to­ri­tes. Kui mõ­ned lii­nid ära jät­ta, ko­gu­neb sõit­jaid bus­si pal­ju, ras­ke on ta­ga­da ohu­tus­nõue­te täit­mist.“ Ta li­sas, et jät­ku­valt saab ava­li­kel lii­nidel sõi­ta bus­si­dega ka Tal­lin­nast Aru­kül­la ja Raa­si­ku­le ning ta­ga­si lin­na. Ani­ja val­las töö­ta­vad lii­nid Ani­ja 1, 5 ja 6. Kuu­pi­le­ti­te koh­ta sõ­nas ta, et nen­de keh­ti­vus jät­kub pä­rast erio­lu­kor­ra lõp­pe­mist.

Eelmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku val­lad pa­ku­vad töö­ta­jai­le ap­ril­lis puh­kust
Järgmine artikkelKrii­siaeg­ne töö­kor­ral­dus maa­kon­nas ja oma­va­lit­sus­tes