Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gid an­ti üle Keh­ra lin­na­väl­ja­kul

194
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees JAA­NUS KA­LEV õn­nit­leb val­la tee­ne­te­mär­gi ja tiit­li aas­ta sä­de päl­vi­nud JÜ­RI KU­RI­KUT. Fo­to Tiit Ko­ha

Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va, 24. veeb­rua­ri päi­ke­se­tõu­su ajal heis­ka­sid Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor Keh­ra lin­na­väl­ja­kul hüm­ni saa­tel rii­gi- ja val­la­li­pu, esi­ne­sid pi­du­päe­va­kõ­ne­de­ga ning õn­nit­le­sid val­la tee­ne­te­mär­gi saa­jaid ja aas­ta te­gi­jaid.

Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gid päl­vi­sid Sood­la ja Keh­ra poe-o­ma­ni­kud ning need an­dis üle val­la­vo­li­ko­gu esi­mees. Sood­la kaup­lu­se oma­nik­ke Vir­ve Jõe­ran­da ja Ing­mar Kuu­si­kut tun­nus­ta­ti tee­ne­te­mär­gi­ga jär­je­pi­de­va ja tu­le­mus­li­ku te­ge­vu­se eest Sood­la Kaup­lu­se OÜ juh­ti­mi­sel. Vir­ve Jõe­rand on Sood­las poo­di pi­da­nud roh­kem kui 30, Ing­mar Kuu­sik üle 20 aas­ta. Kol­mas tee­ne­te­märk omis­ta­ti OÜ Ku­rik oma­ni­ku­le Jü­ri Ku­ri­ku­le, kes on roh­kem kui 20 aas­tat pi­da­nud Keh­ras Pää­su­ke­se kaup­lust.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor an­dis kät­te tä­nu­kir­jad ja mee­ned kon­kur­si Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jad 2020 võit­jai­le. Aas­ta te­gi­jad va­li­ti 9 ka­te­goo­rias, in­ter­ne­ti­hää­le­tu­sel osa­le­sid no­mi­nen­ti­de seast võit­ja­te va­li­mi­sel 914 ini­mest. Nei­le aas­ta te­gi­jai­le, ke­da va­ba­rii­gi aas­ta­päe­val lin­na­väl­ja­kul ei ol­nud, vii­di tä­nu­kir­jad-mee­ned kät­te järg­mis­tel päe­va­del.

Keh­ra lin­na­väl­ja­kul oli 24. veeb­rua­ri hom­mi­kul um­bes 30 ini­mest, üri­tust sai ot­seü­le­kan­de­na jäl­gi­da Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki le­helt, see on seal ka jä­re­le­vaa­da­tav.

JÜ­RI KU­RIK – aas­ta sä­de ja tee­ne­te­mär­gi saa­ja
Ani­ja val­la 20. tee­ne­te­mär­gi saa­nud Keh­ra Pää­su­ke­se kaup­lu­se oma­ni­ku­le Jü­ri Ku­ri­ku­le oli tä­na­vu­ne va­ba­rii­gi aas­ta­päev ka­he­kord­selt rõõ­mus­tav, li­saks val­la tee­ne­te­mär­gi­le an­ti tal­le ka tun­nis­tus sel­le koh­ta, et on va­li­tud Ani­ja val­la 2020 aas­ta sä­de­meks. Esi­ta­ja kii­tis, et ta on vä­ga pü­hen­du­nud ini­me­ne, kes oma po­si­tiiv­su­se ja hea sõ­na­ga muu­dab pal­ju­de ost­ja­te päe­va ilu­saks.

Jü­ri Ku­rik rää­gib, et kui tee­ne­te­mär­gi saa­mi­sest oli Sõ­nu­mi­too­jast ju­ba lu­ge­nud, siis aas­ta sä­de­me tii­tel tu­li va­ba­rii­gi aas­ta­päe­val täie­li­ku ül­la­tu­se­na. Hea­meelt tun­neb mõ­le­ma üle ning ole­tab, et on ost­ja­te usal­du­se võit­nud au­su­se­ga – püüab nei­le ala­ti pak­ku­da kõi­ge värs­ke­mat ja kva­li­teet­se­mat ning soo­vi­tab vaid väärt kau­pa. Va­hest, kui on saa­nud la­du­dest kau­pa, mis te­ma mee­lest po­le pii­sa­valt hea, ei var­ja ka se­da.

„Tun­nen oma kau­pa ja sel­gi­tan ini­mes­te­le, mis mis­ki on,“ sõ­nab Jü­ri Ku­rik.

Oma pea­mi­seks müü­giar­tik­liks peab ta köö­gi­vil­ja, puu­vil­ju ja mar­ju ning käib kõi­ge värs­ke­mat kraa­mi igal va­ra­hom­mi­kul pea­lin­na hul­gi­la­du­dest too­mas. Ta rõõ­mus­tab, et pea­gi on tu­le­mas ke­vad ja su­vi, mil ta tun­neb end kui ka­la vees: „Tal­vel on värs­ke kraa­mi­ga ras­kem, se­da tuuak­se küll Eestis­se, kuid po­le nii hea. Märt­si­kuus Poo­la är­kab, seal­sed kurk ja vaa­ri­ka­to­mat, mis on prae­gu veel üs­na kal­lid, lä­he­vad maits­va­maks ja oda­va­maks. Ka maa­si­kaid ha­ka­tak­se kas­va­ta­ma põl­lul ning need on pal­ju ma­gu­sa­mad kui se­ni kas­vu­hoo­nes kas­va­ta­tud mar­jad.“

Suu­re­mat osa oma ost­jaist tun­neb Jü­ri Ku­rik nä­gu­pi­di, kui­gi te­ma poes ei käi ai­nult Keh­ra ja Ani­ja val­la rah­vas, vaid ka naa­ber­val­da­dest. Vii­ma­sel ajal on sin­na sa­ge­da­mi­ni sat­tu­nud ka ini­me­si, ke­da ta ei tun­ne. Pä­rast se­da, kui sü­gi­sel kü­las­tas Keh­rat TV3 võt­teg­rupp ning saa­te­juht Taa­vi Li­be te­gi ka­he suu­re ke­ti­kaup­lu­se va­hel edu­kalt te­gut­se­vast Pää­su­ke­se poest lõi­gu saa­tes­se „Mär­ga­tud Ees­tis“, sõi­de­ti Jü­ri Ku­ri­ku poo­di ise­gi Vil­jan­di­maalt. Saa­tes näi­da­ti, et Pää­su­ke­se poes müüak­se ka Val­ge­ve­nes ja Ve­ne­maal too­de­tud va­se­lii­ne, kree­me, ham­ba­pas­ta­sid: „Saa­te­juht üt­les, et oi, teil on siin ju lau­sa ap­teek. Pä­rast se­da hak­ka­sid mu­jalt ini­me­sed siin­se­te­le tut­ta­va­te­le he­lis­ta­ma ja pa­lu­ma, et tu­lek­sid Pää­su­ke­sest ter­vi­se­kau­pu ost­ma.“

Jü­ri Ku­rik tõ­deb, et te­le­ris näi­ta­mi­ne mõ­jus ka Keh­ra ini­me­se­le: „Ko­ha­lik rah­vas hak­kas samuti hin­da­ma, et neil on siin ni­na all sel­li­ne pood.“

Kui 2015. aas­tal päl­vis OÜ Ku­rik val­la aas­ta et­te­võt­te tiit­li, kii­de­ti poeo­ma­nik­ku sel­le eest, et tal on oma klien­ti­de jaoks ala­ti nae­ra­tus näol ja igaü­he jaoks soe sõ­na huu­lil.

„Kui olek­sin le­ti ta­ga kur­va näo­ga, ei mee­li­taks see ke­da­gi ost­ma. Kui nae­ra­tan, teeb see ka teis­te tu­ju heaks ja tõm­bab ost­jaid li­gi. Hal­ba tu­ju ei to­hi kaup­mees väl­ja näi­da­ta ega ost­jai­le eda­si an­da,“ üt­leb ta ning kin­ni­tab, et po­le ost­ja­telt ku­na­gi kur­jus­ta­da saa­nud.
Kui­gi Jü­ri Ku­rik jäi möö­du­nud aas­tal pen­sio­ni­le, lu­bab ta veel 3-5 aas­tat Keh­ra rah­vast värs­ke­te puu­vil­ja­de­ga va­rus­ta­da: „Veel ei tun­ne, et ta­haks loo­bu­da, töö­tan, ku­ni on jak­su ja ter­vist. Põ­hi­li­ne, et ei tu­leks ko­roo­nat ega muid hai­gu­si. Kui kõik hak­kak­sid kor­ra­li­kult mas­ki kand­ma, siis vast oh­tu ei ole.“

Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi teis­test saa­ja­test, taa­si­se­seis­vu­nud Ees­ti ühe esi­me­se era­poe oma­ni­kest Vir­ve Jõe­ran­nast ja Ing­mar Kuu­si­kust kir­ju­tasime Sõ­nu­mi­too­jas pi­ke­malt tä­na­vu jaa­nua­ris. Sood­la poe­pi­da­jai­le oli val­la­pool­ne tun­nus­tus es­ma­kord­ne, nad mär­ki­sid, et on Sood­las kaup­lust ja söö­gi­koh­ta pi­da­nud nii kaua, et se­da võe­tak­se ene­sest­mõis­te­ta­va­na. Sood­la pood oli tä­na­vu ka Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­sil üks no­mi­nent aas­ta et­te­võt­te tiit­li­le.

Eelmine artikkelKoroonaviirusesse nakatunuid on Ida-Harjus palju Anija ja Raasiku vallas
Järgmine artikkelSõnumitoojas 3. märtsil