Mida Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri teeks te val­las/lin­nas se­ni­sest kind­las­ti teist­moo­di?

63

Anija vald
Va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus, RII­VO NOOR: „Mi­da­gi kind­las­ti teist­moo­di ei teeks, aga roh­kem tu­leb edas­pi­di pöö­ra­ta tä­he­le­pa­nu ela­mu­ma­jan­du­se aren­du­se­le ja kerg­liik­lus­tee­de ra­ja­mi­se­le ning nen­deks te­ge­vus­teks ra­has­tu­se kaa­sa­mi­se­le.“

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond, PEEP KASK: „Mei­le on kõik val­la ko­da­ni­kud üht­moo­di täht­sad. Ko­da­ni­ke kaa­sa­mi­ne, pi­dev ava­tud suht­le­mi­ne ja in­for­mee­ri­mi­ne on olu­li­sed usal­dus­li­ku koos­töö saa­vu­ta­mi­seks ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ja ko­gu­kon­na va­hel.
Tu­le­va­ne val­la­vo­li­ko­gu võiks ol­la rah­va häs­ti mo­ti­vee­ri­tud ja ak­tiiv­ne esin­dus­ko­gu, kus toi­mub ot­sus­ta­mi­ne, aga ka ak­tiiv­sed kes­kus­te­lud, et soo­dus­ta­da sõb­ra­lik­ku, konst­ruk­tiiv­set ja ava­tud koos­tööd.”

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, JAA­NUS KA­LEV: „Se­ni­ne koa­lit­sioon on häs­ti toi­mi­nud ja vald on kind­las­ti eda­si are­ne­nud. Ole­me oma töös kes­ken­du­nud si­su­lis­te prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­se­le, mit­te po­lii­ti­li­se­le kemp­lu­se­le, ning sel­le­ga ta­ga­nud jär­je­pi­de­vu­se. Ja jär­je­pi­de­vus val­la te­ge­mis­tes on vä­ga olu­li­ne. Ajas muu­tu­vad ka ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le sea­tud üle­san­ded, me ei saa võr­rel­da 4 aas­ta ta­gu­seid ees­mär­ke tä­nas­te­ga. Ole­me 4 aas­ta jook­sul loo­nud pilt­li­kult öel­des vun­da­men­ti, et järg­ne­val pe­rioo­dil sin­na ehi­ta­ma ha­ka­ta. Uue pe­rioo­di ühe üle­san­de­na ole­me oma va­li­misp­rog­ram­mis sis­se too­nud oma­va­lit­su­se as­jaa­ja­mi­se kii­ren­da­mi­se, et ini­mes­te kir­ja­de­le/taot­lus­te­le vas­ta­taks 30 päe­va ase­mel 15 päe­va­ga, tä­na­ses IT kesk­kon­nas on see rea­li­see­ri­tav. Lä­hia­ja suu­re­mad üle­san­ded on kind­las­ti ela­mue­hi­tu­se käi­ma­tõm­ba­mi­ne ja kerg­liik­lus­tee­de ra­ja­mi­ne val­la suu­re­ma­te asu­mi­te va­he­le.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, MAR­GUS MO­LOK: „EK­RE-l on esi­mest kor­da või­ma­lus Ani­ja val­las tul­la va­li­mis­tel väl­ja oma ni­me­kir­ja­ga, kus on esin­da­tud ini­me­sed, kes tões­ti ar­mas­ta­vad oma val­da, Ees­ti rii­ki ja ees­ti rah­vast. See­tõt­tu on meie ees­märk muu­ta nii val­la­va­lit­su­se kui vo­li­ko­gu suh­tu­mist Ani­ja val­la ela­ni­kes­se sel­li­selt, et rah­vas teaks, mis on toi­mu­mas, ja et igas val­lae­la­nik­ke puu­du­ta­vas kü­si­mu­ses olek­sid ka ne­mad kaa­sa­tud. Vo­li­ko­gu ei to­hi ol­la liht­salt mu­gav koos­käi­mi­se koht ja val­la amet­ni­kud pea­vad kuu­la­ma ko­da­nik­ke, käi­ma iga prob­lee­mi­ga ko­ha­peal tut­vu­mas. Sel­leks peab leid­ma ae­ga! Ai­nult sel­li­sel ju­hul on või­ma­lik la­hen­da­da prob­lee­mid nii, et saa­me iga olu­kor­ra la­hen­da­tud pa­ri­mal vii­sil. Konk­reet­selt on meie ees­märk ka pe­re­de suu­rem toe­ta­mi­ne lap­se sün­ni pu­hul ja niiöel­da ra­nit­sa­toe­tu­se suu­ren­da­mi­ne lap­se koo­li­mi­ne­ku pu­hul.“

Era­kond Isa­maa, ER­MO PORK­VE­LI: „Halb on val­las asu­va­te, kuid val­la­le mit­te kuu­lu­va­te tee­de olu­kord. Kind­las­ti on tar­vis sun­di­da tee­de val­da­jaid, eri­ti RMKd, te­ge­le­ma roh­kem tee­de kor­ras­hoiu­ga. Sel­leks on val­lal või­ma­lu­sed ole­mas ka trah­ve ja et­te­kir­ju­tu­si ka­su­ta­ma­ta. Tei­ne, sa­mu­ti kom­mu­ni­kat­sioo­ni vald­kon­da kuu­luv kü­si­mus on in­ter­ne­ti pü­siü­hen­du­se (kaab­li) vii­mi­ne mõist­li­ku hin­na eest iga soo­vi­ja­ni. Pro­jek­ti, mis meie kan­dist al­gas ja rii­gi poolt kaa­per­da­ti, on nüüd­seks ta­ba­nud kum­ma­li­sed aren­gud.“

Raasiku vald
Kodu­ko­ha Va­li­mis­liit, AVO MÖLS: „Raa­si­ku vald va­jab meie nä­ge­mu­ses eel­kõi­ge juh­ti­mi­se muu­tust, ku­na muud eel­du­sed häs­ti toi­mi­vaks ja are­ne­vaks val­laks on ole­mas. Mo­ti­vee­ri­tud ja kom­pen­tent­ne juh­ti­mi­ne ta­gab amet­ni­ke su­ju­va ja st­res­si­va­ba töö kau­du ka val­la­ko­da­ni­ke­le pa­re­ma ja kät­te­saa­da­va­ma tee­nu­se, ol­gu sel­leks siis sot­siaal- või ehi­tus­vald­kon­nas. Koos­töö vo­li­ko­gus va­li­mis­lii­tu­de ja era­kon­da­de va­hel peab tee­ni­ma ühist ees­mär­ki – val­la heao­lu. Soo­vi­me kaa­sa­ta ka roh­kem val­la ela­ni­ke kom­pe­tent­si nii vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des osa­le­mi­se näol kui  ka kaa­sa­va ee­lar­ve ra­ken­da­mi­se­ga. Häs­ti pla­nee­ri­tud te­ge­vu­sed ja areng ning oma ini­mes­te väär­tus­ta­mi­ne on need tee­mad, mis pea­vad  vo­li­ko­gu ee­so­le­val pe­rioo­dil ole­ma foo­ku­ses.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, SIG­NE TIIT­SO: „Kind­las­ti ei saa val­la prae­gu­se­le juh­ti­mi­se­le te­ha suu­ri et­te­hei­teid ja sel­le­ga on ena­mu­ses ra­hul ka val­lae­la­ni­kud, aga toe­ta­da tu­leb eda­sist aren­gut. En­di­selt lii­ku­da mõ­nu­sa­ma ja su­ju­va­ma ela­mis­kes­kkon­na suu­nas koos sel­le juur­de kuu­lu­va­te tee­nus­te­ga. Val­la aren­gu­ka­vas peaks leid­ma suu­re­ma ta­sa­kaa­lu in­ves­tee­rin­gu­tes ka meie kü­la­des­se: Kul­li kü­la, Pe­nin­gi kü­la sü­da­mik, mis näeb lä­bi­sõi­dul kurb väl­ja, Här­ma kü­la ja ka Ka­le­si, Iga­ve­re, Kurg­la ja Jär­si kü­lad. Valla arengukavas on küll tulevikus ette nähtud hooldusteenuse pakkumine vallas, kuid ka selle osaga peaks tõsisemalt tegelema, sest on teenus, mis on täielikult puudu ja mille vajadus tänu vananevale elanikonnale on ka pidevalt kasvav. Ja kindlasti usaldataks oma vanurid kodulähedase hooldusteenuse pakkuja juurde meelsamini, kui saadetaks Tallinna suurtesse hooldusasutustesse.“ “

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, ANTS KI­VI­MÄE: „Ku­na EK­RE kan­di­dee­rib Raa­si­ku val­las ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gu­de va­li­mi­sel esi­mest kor­da, siis ei saa tuua väl­ja se­da, mi­da teek­si­me kind­las­ti teist­moo­di. Küll aga on meil kolm suun­da või vald­kon­da, mi­da pea­me olu­li­seks. Val­las teh­ta­vad in­ves­tee­rin­gud, han­ked peak­sid and­ma li­sa­väär­tust või­ma­li­kult suu­re­le osa­le ela­nik­kon­nast. Val­la areng peaks leid­ma tee kü­la­des­se. Kin­nis­va­ra aren­du­sed peak­sid ole­ma sünk­roo­nis koos las­teaia ja koo­li­koh­ta­de kas­vu­ga.“

Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald, AND­RE SEPP: „Va­li­mis­lii­dus Raa­si­ku Vald on pi­kaa­ja­li­se ko­ge­mu­se­ga, usal­dus­väär­sed te­gi­jad, kes täi­da­vad oma lu­ba­du­si. Meie ni­me­kir­jas on oma ala häid as­ja­tund­jaid ja kom­pe­tent­sust. Ole­me koos­töö­meel­sed, sest se­ni­sed lu­ba­du­sed ole­me el­lu vii­nud vo­li­ko­gus koos­tööd te­hes. Loo­me aren­gu­või­malu­si. Meie nimekirjas on inimesi valla enamikust küladest.“

Kuusalu vald
Vali­mis­liit Ühi­ne Ko­du, TER­JE KRAAN­VELT: „Soo­vin pa­nus­ta­da se­ni­sest enam vald­kond­li­ke eks­per­ti­de kaa­sa­mis­se, et prot­ses­si­de juh­ti­mi­ne oleks põh­ja­li­kum. Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du pool­dab as­ja­tund­lik­ku ja oma­ka­su­püüd­ma­tut val­la­juh­ti­mist, see­ga olen veen­du­nud, et ees­märk on teos­ta­tav.“

Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald, MAR­TI HÄÄL: „Mei­le on vas­tu­võe­ta­ma­tu prae­gu­ne lä­bi­paist­ma­tu ot­sus­ta­mi­ne. Näi­teks val­la­teed. Keh­ti­vat aren­gu­ka­va ei ole ja 3 vii­mast aas­tat ot­sus­ta­vad paar ini­mest meie val­las, mil­li­sed konk­reet­sed tee­lõi­gud val­la kõi­gi mak­su­maks­ja­te ra­ha eest re­mon­di­tak­se või tol­mu­va­baks saa­vad. Ko­gu­si­me 2018 üle val­la kü­la­delt et­te­pa­ne­kud ja töö­ta­si­me as­ja­tund­ja­te abi­ga väl­ja tee­de aren­gu­ka­va kaa­saeg­se mu­de­li, kus val­la­va­nem, vo­li­ko­gu esi­mees ega kee­gi kol­mas po­lii­tik ei saa oma ära­nä­ge­mi­se jär­gi tee­re­mon­ti ot­sus­ta­da, vaid see toi­muks ava­li­ku me­net­lu­se ja ob­jek­tiiv­se­te kri­tee­riu­mi­te alu­sel. Või Sal­mis­tu sa­dam. Kui ko­gu­kond ei oleks mee­lea­val­dust val­la­ma­ja ees kor­ral­da­nud, oleks ka sa­da­ma saa­tus sar­na­selt val­la­tee­de kü­si­mu­se­ga kit­sas rin­gis ära ot­sus­ta­tud. Te­gi­me vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku moo­dus­ta­da sel­leks kõi­ki as­jas­se­puu­tu­vaid hu­vig­rup­pe ja as­ja­tund­jaid kaa­sav töö­rühm. Vä­ga loo­dan, et tä­na­ne val­la­võim sa­da­ma kü­si­mu­ses en­ne va­li­mi­si siis­ki ko­gu­kon­da­de­ga si­su­li­selt ar­ves­ta­ma­ta ot­sust ära ei tee. Meie pöö­rak­si­me val­la­va­lit­se­mi­se jäl­le näo­ga rah­va poo­le.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, VÄR­NER LOOTS­MANN: „Vii­ma­sed pool­teist aas­tat on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se töö ol­nud suu­na­tud koos­töö­le ja sta­biil­su­se­le. See­tõt­tu sui­sa teist­moo­di me mi­da­gi te­ge­ma ei pea, küll va­jab ju­ba alus­ta­tud või ka uu­te te­ge­vus­te rea­li­see­ri­mi­se ta­ga­mi­ne se­ni­sest enam vo­li­ko­gu ühist aru­saa­mist, et me aja­me ühist, val­la as­ja. Ka siis, kui aja­me oma kü­la või ale­vi­ku as­ja. Meie jaoks on olu­li­ne jät­ka­ta töö­de­ga ta­ga­maks kaa­saeg­sem õp­pe­kesk­kond, roh­kem spor­di- ja män­gu­väl­ja­kuid ning ter­vi­se­ra­du, kor­ra­li­kud kü­la­teed ning val­gus­ta­tud bus­si­pea­tu­sed. Meie va­ne­ma põlv­kon­na toe­ta­mi­seks tee­me oma tu­le­va­se­le koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­le et­te­pa­ne­ku maks­ta Kuu­sa­lu val­la mit­te­töö­ta­va­le pen­sio­nä­ri­le  ala­tes 70. eluaas­tast pen­so­ni­li­sa 100 eu­rot aas­tas. Kes­ke­ra­kon­na ka­van­da­tu­ga saab hea va­li­ja tut­vu­da in­fo­le­hes „Kuu­sa­lu va­jab aren­guks sta­biil­sust“, mis on ju­ba lae­ku­nud igas­se Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ku post­kas­ti.“

Va­li­mis­liit Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu, MAR­GUS SOOM: „Vo­li­ko­gu eel­mi­sel koos­sei­sul va­he­tus võim vas­tu­tus­tun­de­tult tih­ti. Üks­ki val­la­vo­li­ko­gu esi­mees (Mar­ti Hääl, Kal­mer Märt­son, Mait Kröönst­röm, Vär­ner Loots­mann) ei suut­nud koos­ta­da koa­lit­sioo­ni­le­pin­gut. Ja­ga­ti vaid po­lii­ti­li­sed ame­ti­ko­had. Töö­ta­va ja val­lae­la­ni­ke tee­ni­va koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu­ni jõu­ti, kui Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks oli Mar­gus Soom. Val­mi­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tus ja Sal­mis­tu sa­dam, sõl­mi­ti naab­ri­te Jõe­läht­me ja Hal­ja­la val­la­ga hea­de ka­vat­sus­te pro­to­koll Tal­linn-La­he­maa kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks. Ko­gu­kon­na tub­li­dest ar­va­mus­liid­ri­test ja viiest teein­se­ne­rist moo­dus­ta­ti tee­de töö­rühm, mis oli apo­lii­ti­li­ne ja te­gi vaid ma­jan­dus­li­kult põh­jen­da­tud ot­su­seid. Val­mis Kuu­sa­lu kü­la­tee­de ja ko­gu­mis­tee­de aren­gu­ka­va. Me ei al­lu­nud vo­li­ko­gu po­lii­ti­lis­te­le rüh­mi­tus­te­le. Jär­je­kord­se või­mu­va­he­tu­se­ga lik­vi­dee­ri­ti tee­de töö­rühm. Va­li­mis­liit Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu on võt­nud tee­de töö­rüh­ma ot­su­sed oma prog­ram­mi ja viib need el­lu.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, RAN­NO POOL: „Roh­kem tu­leks pa­nus­ta­da noor­soo­töö vald­kon­na eden­da­mi­ses­se ning va­ba aja veet­mi­se ta­ris­tu ra­ja­mis­se. Sei­sa­me sel­le eest, et piir­kond­li­ke ot­sus­te lan­ge­ta­mis­se kaa­sa­taks ko­ha­lik­ke ela­nik­ke ning ko­du­val­la elu eden­da­mi­sel toi­muks ak­tiiv­ne koos­töö ko­da­ni­keü­hen­dus­te ja eri­ne­va­te hu­vig­rup­pi­de va­hel.
Ava­li­ke tee­vii­ta­de ma­jan­dus tu­leb kor­da te­ha, prae­gu on see vä­ga puu­du­lik. Rõhk ava­li­ke val­la­tee­de kor­ras­ta­mi­sel peaks ole­ma kva­li­tee­dil. Tu­ris­mi tu­leks pal­ju roh­kem täht­sus­ta­da. Meie ei teeks et­te­võt­li­kku­se­le bü­rok­raat­lik­ke ta­kis­tu­si. Kait­se­me ko­ha­lik­ku loo­dust ja kesk­kon­da aru­la­ge­da ma­jan­da­mi­se eest, hoo­lit­se­me jät­ku­suut­li­kku­se eest. Kao­tak­si­me las­teaia­ ko­ha­ta­su Kuu­sa­lu val­las.“

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond, MAAR­JA METS­TAK: „En­ne­ta­me val­la üldp­la­nee­rin­gu­ga kesk­kon­naala­seid ja era­tee­de ka­su­tu­sõi­gus­te prob­lee­me, ta­ga­me juur­de­pää­sud kal­las­ra­da­de­le. Loo­me üldp­la­nee­rin­gus eel­du­sed val­la elu­koh­ta­de, et­te­võ­te­te ning tee­nus­te aren­da­mi­seks! Prio­ri­ti­see­ri­me val­la ko­hus­tus­li­ke tee­nus­te pak­ku­mi­seks va­ja­li­kud in­ves­tee­rin­gud, sh ha­ri­dus­vald­kond! Alus­ta­me inf­rast­ruk­tuu­ri si­hi­pä­ra­se aren­da­mi­se­ga, sh kerg­liik­lus­tee­de aren­da­mi­se­ga! Vaa­ta­me val­da ter­vik­li­ku­na ning aren­da­me se­da piir­kon­da­de­na, et vä­hen­da­da val­la­si­sest ää­re­maas­tu­mist! Suu­ren­da­me val­la või­me­kust in­ves­tee­rin­gu­te fi­nant­see­ri­mi­sel, seal­hul­gas EL va­hen­di­test! Võ­ta­me foo­ku­ses­se val­la ava­li­ku ruu­mi tar­ga pla­nee­ri­mi­se! Suu­ren­da­me val­la IT või­me­kust ning ra­ken­da­me teh­no­loo­gia ja di­gi­la­hen­du­si val­la tee­nus­te kor­ral­da­mi­sel! Kaa­sa­me juh­ti­mi­sot­sus­te te­ge­mi­ses­se vald­kond­li­kud eks­per­did eks­per­did sh tel­li­me val­la hoo­ne­te­le sei­sun­di hin­da­mi­seks ning in­ves­tee­rin­gu­te pla­nee­ri­mi­seks au­di­ti! Suu­ren­da­me val­la ju­rii­di­list kom­pe­tent­si.“

Loksa linn
Ees­ti Kes­ke­ra­kond, HEL­LE LOOTS­MANN: „Ole­ne­ma­ta, mil­li­ne koa­lit­sioon pä­rast va­li­mi­si Lok­sa lin­na elu eden­dab, ei näe põh­just suur­teks muu­tus­teks või teist­moo­di te­ge­mis­teks. Jät­ka­ta tu­leb käi­ma­lü­ka­tud ja poo­le­lio­le­vaid al­ga­tu­si ja aren­du­si Lok­sa lin­na ja te­ma ko­da­ni­ke hu­vi­sid  ar­ves­ta­des.“

Va­li­mis­liit Siin Me Ela­me, IGOR IG­NAH­HIN: „Va­li­mis­liit Siin Me Ela­me pi­gem ei teeks tei­si­ti, vaid teeks pa­re­mi­ni! Soo­siks ja toe­taks ma­ju­tus- ja toit­lus­tus­te­ge­vust. Ot­siks ja toe­taks lin­na in­ves­tee­ri­vaid ja uu­si töö­koh­ti loo­vaid et­te­võt­jaid. Peaks olu­li­seks ko­da­ni­ku­de­mok­raa­tia aren­da­mist. Pa­ran­daks ars­tia­bi kät­te­saa­da­vust. Käi­vi­taks krii­si­ko­mis­jo­ni, et ta­ga­da ela­ni­ke jul­geo­lek krii­sio­lu­kor­ras. Toe­taks Lok­sa kes­ku­se pro­jek­tee­ri­mist ja loo­mist. Nõus­taks ja abis­taks kor­te­riü­his­tuid hoo­ne­te hal­da­mi­sel ja re­no­vee­ri­mi­se ka­van­da­mi­sel. Toe­taks ini­mes­te os­kus­te ja hoia­ku­te ku­ju­ne­mist ha­ri­dus-, sot­siaal- ja kul­tuu­ri­vald­kon­na koos­töös. Pa­nus­taks va­hen­deid ter­vis­lik­ku koo­li­toi­tu, ter­vi­ses­por­di aren­gus­se, ter­vis­li­ke elu­vii­si­de le­vi­ku­le. Looks kaa­saeg­se ja in­no­va­tiiv­se oma­va­lit­su­se, mis ar­ves­tab ini­mes­te hu­vi­de­ga. Lin­na­va­lit­sus peab ole­ma et­te­võt­ja­te­le part­ner, kes ai­tab prob­lee­me la­hen­da­da, mit­te kon­ku­rent või ta­kis­tus.“

Va­li­mis­liit Are­nev Lok­sa, IL­MI TER­NOVS­KA­JA: „Vä­hen­dak­si­me Lok­sa lin­na­va­lit­su­se per­so­na­li poo­le võr­ra. Lin­na­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu liik­med peak­sid ole­ma noo­red, kõrg­ha­ri­du­se­ga, ko­ha­li­ke juur­te­ga. Sa­ma keh­ti­gu ka al­la­su­tus­te juh­ti­de koh­ta. Las­teaed ja Lok­sa kool tu­leks üle viia ees­ti­keel­se­le õp­pe­le. Täis­kas­va­nu­te­le sea­da ko­hus­tus­lik ees­ti kee­le õpe lin­na või töö­tu­kas­sa ku­lul. Täh­tis on joo­gi­vee kva­li­tee­di pa­ran­da­mi­ne. Lok­sa me­re­rand tu­leks viia Võ­su-Käs­mu ran­na ta­se­me­le. Koer­te­le oleks va­ja kind­laid ja­lu­tus­koh­ti – mit­te kõn­ni­teed. Va­ja­lik on ki­ri­ku vä­ra­va ja Ra­hu tä­na­va pool­se ki­ri­kuaia ehi­tus. Tu­leks kut­su­da rii­gi­kont­roll kont­rol­li­ma sot­siaal­toe­tus­te, toi­dua­bi ja eri­ne­va­telt mi­nis­tee­riu­mi­telt er­dal­da­tud ra­ha ku­lu­ta­mist. Tu­leb re­konst­ruee­ri­da bus­si­jaam.“

Eelmine artikkelMaal ela­mi­se päev Ani­ja ja Raa­si­ku val­las
Järgmine artikkelMoh­ni saa­re põ­len­gut ai­ta­sid kus­tu­ta­da Pä­ris­pea me­re­pääst­jad