Koroo­na tõt­tu töö­ta­sid Keh­ra koo­li söök­las asen­dus­ko­kad

350
Keh­ra güm­naa­siu­mi aju­tis­tel kok­ka­del PEEP KA­SEL ja NEL­LI RES­TO­VIL olid esi­me­sel päe­val abiks 12. klas­si õpi­la­sed VA­LE­RI­JA KOV­JA­TI­NETS, KE­RI­LIN MÄND ja TRII­NU FROSS. „Tüd­ru­ku­te abi­ta olek­si­me jän­ni jää­nud,“ kii­tis abi­li­si Peep Kask. Fo­to Eve Roht­la

Keh­ra güm­naa­siu­mi söök­la töö­ta­ja­te ene­sei­so­lat­sioo­ni ajal val­mis­ta­sid koo­li­las­te­le kaks päe­va lõu­na­söö­ki val­la­vo­li­ko­gu lii­ge PEEP KASK ja koo­li õpe­ta­ja NEL­LI RES­TOV.

Möö­du­nud kol­ma­päe­val sel­gus, et Keh­ra güm­naa­siu­mi söök­la üks töö­ta­ja an­dis po­si­tiiv­se ko­roo­nap­roo­vi ning söök­la üle­jää­nud per­so­nal pi­di jää­ma ene­sei­so­lat­sioo­ni. Koo­li di­rek­tor Kai­do Krein­taal kut­sus kok­ku krii­si­ko­mis­jo­ni ning ot­sus­ta­ti ap­pi kut­su­da Peep Kask, kes töö­tas paar aas­tat ta­ga­si koo­li pea­ko­ka­na.

„Koo­li­pe­rel on sel­lest ajast head mä­les­tu­sed. Tead­si­me ka, et Peep on ko­roo­nat põ­de­nud ning me ei tee tal­le lii­ga, kui ap­pi pa­lu­me. Koo­lis on prae­gu pä­ris suur kol­le, igaüht ei ris­ki­nud kut­su­da,“ üt­les Kai­do Krein­taal.

Krii­si­ko­mis­jo­nil va­ruks ol­nud plaa­ne B ja C ei läi­nud va­ja, sest Peep Kask oli ko­he nõus.
„Mõt­le­sin kii­res­ti lä­bi, kas ja mis jääb sel­le tõt­tu te­ge­ma­ta. Nel­ja­päe­val oli val­la­vo­li­ko­gu is­tung, aga seal mul vä­ga põ­le­ta­vaid kü­si­mu­si ei oleks ol­nud,“ lau­sus ta.

Tei­seks asen­dus­ko­kaks pa­lus koo­li­juht oma koo­li väi­ke­klas­siõ­pe­ta­ja Nel­li Res­to­vi, kel­le söö­gi­te­ge­mi­se os­kus on sõp­ra­de-tut­ta­va­te seas tea­tud ja hin­na­tud.

„Olen töö­ta­nud las­teaia di­rek­to­ri­na ning ol­nud sa­mu­ti olu­kor­ras, kus on va­ja lei­da oo­ta­ma­tu­le prob­lee­mi­le kii­re la­hen­dus. Siis on vä­ga kee­ru­li­ne, kui sul­le ära öel­dak­se ning pead hak­ka­ma ot­si­ma teist või­ma­lust,“ rää­kis Nel­li Res­tov.

Ta li­sas, et koo­li­ju­hil ei ol­nud kok­ka­de­ta söök­la eel­mi­sel kesk­nä­da­lal ai­nu­ke prob­leem, ka puu­du­va­te­le õpe­ta­ja­te­le tu­li lei­da asen­da­jad. Ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu oli nel­ja­päe­val-ree­del Keh­ra güm­naa­siu­mis puu­du küm­me­kond õpe­ta­jat, väi­ke­se ma­ja kõik klas­sid kau­gõp­pel, ka mit­me suu­re koo­li­ma­ja klas­si­de õpi­la­sed pi­did jää­ma ene­sei­so­lat­sioo­ni.

Nel­ja­päe­vaks pak­ku­sid end söök­la­toim­kon­da 12. klas­si neiud Va­le­ri­ja Kov­ja­ti­nets, Ke­ri­lin Mänd ja Trii­nu Fross, ree­deks kut­sus Peep Kask ap­pi Tal­lin­na tee­nin­dus­koo­lis ko­kan­dust õp­pi­va po­ja Karl Jo­han­nes Ka­se ja te­ma sõb­ra Ra­dis­lav Kru­tit­šen­ko, mõ­le­mad Keh­ra koo­li en­di­sed õpi­la­sed.

Kai­do Krein­taal mär­kis, et õn­neks sat­tus söök­la­töö­ta­ja­te iso­lat­sioo­ni­pe­riood suu­res­ti koo­li­va­hea­ja­le ning asen­dus­ko­kad tu­li lei­da vaid ka­heks päe­vaks. Ot­sus­ta­ti, et hom­mi­ku­put­ru neil päe­vil ei pa­ku­ta, las­teae­da­de toit­lus­ta­mi­se kor­ral­da­mi­se võt­tis val­la­va­lit­sus en­da pea­le.
Peep Kask ja Nel­li Res­tov ju­tus­ta­sid, et esi­me­sel päe­val ku­lus tükk ae­ga köö­gis orien­tee­ru­mi­seks, lei­da üles, kus on po­tid-pan­nid, kul­bid või mait­seai­ned. Sel­le võr­ra oli liht­sam, et me­nüüs oli supp ning ma­gus­toi­du olid koo­li­ko­kad eel­mi­sel päe­val et­te val­mis­ta­nud. Tei­sel päe­val, kui ka ko­kan­dust õp­pi­vad noor­me­hed abis, su­ju­nud koos­töö vä­ga häs­ti. Siis oli me­nüüs st­roo­ga­nov ja Peep Kask tun­nis­tas, et väi­ke paa­ni­ka­tu­li hak­kas põ­le­ma, kui 50 mi­nu­tit en­ne esi­me­se söö­gi­va­he­tun­ni al­gust ei ol­nud kas­te plii­dil veel kee­ma läi­nud: „Va­la­si­me sel­le siis po­tist suur­de kat­las­se. Pä­rast oli küll ko­ris­ta­mist roh­kem, aga toi­du sai­me õi­geaeg­selt val­mis.“

Kai­do Krein­taal kin­ni­tas, et asen­dus­kok­ka­de val­mis­ta­tud söö­gid mait­se­sid kõi­gi­le vä­ga, eri­ti kii­de­ti por­gan­di-lill­kap­sa­hau­tist, mi­da te­ma imes­tu­seks sõid vä­ga isu­kalt ka lap­sed, kes mui­du köö­gi­vil­ja eri­ti ei ar­mas­ta. Hau­tis oli vo­ki­tud ning Nel­li Res­tov tõi sel­le mait­ses­ta­mi­seks ko­dust kaa­sa mait­seai­ne­se­gu, mis ole­vat pan­nud ka te­ma pe­re värs­keid sa­la­teid söö­ma.

„Oli­me ise ra­hul ja koo­li­lap­sed ka. Sai­me toi­tu­de eest pal­ju kii­ta ning meie oma­va­he­li­ne koos­töö oli suu­re­pä­ra­ne,“ kin­ni­ta­sid Nel­li Res­tov ja Peep Kask.

Las­teae­da­de söök too­di Tal­lin­nast
Ku­na Keh­ra koo­li köö­gis val­mis­ta­tak­se söök ka Las­te­ta­re ja Le­pat­rii­nu las­teaia­le, tu­li Ani­ja val­la­va­lit­su­sel lei­da aju­ti­ne la­hen­dus las­teae­da­de toit­lus­ta­mi­seks. Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja üt­les, et ses mõt­tes läks ka las­teae­da­de­ga häs­ti, et aju­ti­ne toit­lus­ta­ja oli va­ja li­saks eel­mi­se nä­da­lal ka­he­le päe­va­le lei­da veel sel­le nä­da­la ka­heks esi­me­seks päe­vaks, järg­nes rii­gi­pü­ha ning kui na­ka­tu­nu lä­hi­kon­takt­se­te­na ene­sei­so­lat­sioo­nis töö­ta­jad an­na­vad ne­ga­tiiv­se ko­roo­na­tes­ti, või­vad nad nel­ja­päe­val töö­le naas­ta.

„Las­teae­da­de toit­lus­ta­ja leid­mi­seks pöör­du­si­me Tal­lin­na mit­me et­te­võ­te­te poo­le. Pal­jud vas­ta­sid, et ka neil on ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu osa et­te­võt­test ri­vist väl­jas. Ai­nu­ke, kel oli või­me­kust asi na­pilt ühe öö­päe­va­ga ära kor­ral­da­da, oli pal­ju­sid Tal­lin­na ja Har­ju­maa koo­le-las­teae­du toit­lus­tav Bal­tic Res­tau­rants Es­to­nia AS. Ka­hek­sa tun­ni­ga oli meil kok­ku­le­pe saa­vu­ta­tud, le­pin­g all­kir­jas­ta­tud, me­nüü edas­ta­tud ja ka­lo­raaž pai­ka pan­dud,“ rää­kis Mar­ge Ra­ja.

Kah­te las­teae­da kok­ku tel­li­ti toit li­gi­kau­du 200 söö­ja­le. Soe söök too­di kolm kor­da päe­vas ter­mos­te­ga Tal­lin­nast. Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te kin­ni­tas, et kõik su­jus vä­ga ke­nas­ti ning söök oli vä­ga mait­sev.