Noorte sportlaste tunnustamine

68

Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis kuu ae­ga ta­ga­si uu­di­se jaoks in­fot, ke­da Kuu­sa­lu val­la an­de­ka­test sport­las­test tä­na­vu ra­ha­li­selt toe­ta­takse. Sai­me Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kau­du ja ka ot­se toi­me­tu­se­le and­me­kait­se ins­pekt­sioo­nilt sel­gi­tu­se, kus lei­ti, et pi­gem võiks pre­mee­ri­tud alaea­lis­te sport­las­te ni­me­sid mit­te aval­da­da – sel­li­ne ava­lik tea­ve võib kah­jus­ta­da kel­le­gi erae­lu­ puu­tu­ma­tust. Ra­ha­jao­tu­se vas­tu tun­dis hu­vi ka ka­ra­tek­lu­bi IVL tree­ner, kes esi­tas val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se koh­ta vai­de, põh­jen­da­des, et puu­dub täp­ne üle­vaa­de.

Spor­di­võist­lus­tel käiak­se, et saa­da häid tu­le­mu­si. Te­gu on ava­li­ke üri­tus­te­ga, kus tun­nus­ta­tak­se edu­ka­maid. Ka val­la pree­mia on alaea­lis­te­le sport­las­te­le tun­nus­tus ning vas­ta­vas­se kor­da võiks ol­la kir­ju­ta­tud, et preemiasaa­ja­te ni­med on ava­li­kud.

Eelmine artikkelKoroo­na tõt­tu töö­ta­sid Keh­ra koo­li söök­las asen­dus­ko­kad
Järgmine artikkelÕpe­ta­ja­te vakt­si­nee­ri­mi­ne