Kop­li­met­sa OÜ teeb Kuu­sa­lu val­las sot­siaalt­rans­por­di sõi­te

286
TOO­MAS PEEN­SA­LU ja TII­NA PEEN­SA­LU Kop­li­met­sa OÜst ning nen­de uus in­va­buss. Fo­to Au­lis Peen­sa­lu

„Mul­le vä­ga meel­dib see töö, osu­ta­me Kuu­sa­lu val­las sot­siaalt­rans­por­di ja koos sel­le­ga ena­mas­ti ka saat­ja tee­nust. Me klien­did on ime­li­sed ini­me­sed, sõb­ra­li­kud ja hea­taht­li­kud. Neist ena­mik on ju­ba ea­kad, kel­le­ga on ol­nud vä­ga to­re­daid het­ki,“ üt­les OÜ Kop­li­met­sa in­va­bus­si klien­di­saat­ja Tii­na Peen­sa­lu.

Tii­na Peen­sa­lu ja Too­mas Peen­sa­lu fir­ma Kop­li­met­sa OÜ on osu­ta­nud Kuu­sa­lu val­las sot­siaalt­rans­por­di tee­nust ala­tes 2018. aas­tast. Es­malt te­gut­se­sid ük­sik­tel­li­mus­te alu­sel, edas­pi­di on osa­le­nud val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ge­tes ja osu­tu­nud võit­jaks. Aas­tal 2019 sõl­mi­ti nen­de­ga üheaas­ta­ne le­ping, see­jä­rel kol­meaas­ta­ne le­ping ning käe­so­le­vaks aas­taks taas aas­ta­ne le­ping.

Kõi­ge­pealt töö­ta­ti va­ne­ma in­va­bus­si­ga, mis lõ­puks va­jas sa­ge­li re­mon­ti. Ala­tes 2021. aas­ta sü­gi­sest sõi­da­vad nad uue spet­siaal­selt in­va­sõi­tu­deks ko­han­da­tud väi­ke­bus­si­ga, mil­le on ost­nud lii­sin­gu­ga. Bus­sis on in­va­tõs­tuk koos ra­tas­too­li kin­ni­tus­te­ga.

Eel­mi­sel aas­tal ka­su­ta­sid Kuu­sa­lu val­la sot­siaalt­rans­por­di tee­nust 68 täi­sea­list klien­ti, val­la ee­lar­vest ku­lus kok­ku 41 272 eu­rot. Käe­so­le­val aas­tal on tee­nust ka­su­ta­nud li­gi kol­me kuu­ga 54 klien­ti. Val­laeel­ar­ves­se on tä­na­vu ka­van­da­tud tee­nu­se eest ta­su­mi­seks 50 000 eu­rot.
Ra­has­tus on ja­ga­tud ka­heks – klien­di omao­sa­lus on 2023. aas­tast kõi­gi­le võrd­selt eda­si-ta­ga­si sõi­du ja saat­ja ka­su­ta­mi­se eest 25 eu­rot sõl­tu­ma­ta sõi­du alus­ta­mi­se ­ko­hast. Va­rem tu­li klien­ti­del ta­su­da omao­sa­lus vas­ta­valt lä­bi­sõi­de­tud ki­lo­meet­ri­te ar­vu­le, mis tä­hen­das, et kau­ge­ma­te kü­la­de ela­ni­kud pi­did maks­ma ku­ni 35 eu­rot sõi­du eest, Tal­lin­na­le lä­he­ma­te kü­la­de ela­ni­kud al­la 25 eu­ro. Kuu­sa­lu vald ta­sub sot­siaalt­rans­por­di osu­ta­ja­le tä­na­vu iga lä­bi sõi­de­tud ki­lo­meet­ri eest 2 eu­rot.

Tii­na Peen­sa­lu sõ­nul on tööd pii­sa­valt ning kui­gi nei­le he­lis­ta­tak­se ka mu­jalt oma­va­lit­sus­test ja ta­he­tak­se sot­siaalt­rans­por­ti tel­li­da, on nad pi­da­nud ära üt­le­ma. Eel­mi­sel aas­tal teh­ti in­va­sõi­te ühes kuus kesk­mi­selt 4500 ki­lo­meet­rit.

„Üle kol­me sõi­du me ühes päe­vas te­ha ei saa. Kui tel­li­jaid on kor­ra­ga mi­tu ja mars­ruu­te ei saa ühen­da­da, ole­me sõi­du­ta­nud ka ka­he ma­si­na­ga, Too­mas in­va­bus­si­ga ja mi­na meie pe­re lin­na­maas­tu­ri­ga Ško­da Ko­diaq. Sot­siaalt­rans­port on mõel­dud ini­mes­te­le, kel­lel ei ole lii­ku­mis­ras­kus­te või ter­vi­se­hä­da tõt­tu või­ma­lik ka­su­ta­da ühist­rans­por­ti või isik­lik­ku au­tot ars­ti juur­de mi­ne­kuks või do­ku­men­di taot­le­mi­seks, noo­re­ma­tel ka Töö­tu­kas­sas­se sõi­duks. Kõi­ge­pealt hin­dab val­la sot­siaal­hoo­le­kan­de spet­sia­list taot­le­ja abi­va­ja­dust. Kui on ot­sus­ta­tud, et vald ta­sub taot­le­ja sot­siaalt­rans­por­di eest, saab sõi­du tel­li­da edas­pi­di meilt ot­se. Kui klient he­lis­tab mul­le, pa­nen aja kir­ja en­da märk­mi­kus­se ja sa­mu­ti spet­siaal­ses­se di­gi­taal­ses­se ka­lend­ris­se, mi­da näe­vad val­la sot­siaal­töö­ta­jad,“ sel­gi­tas ta.

Ena­mik klien­te va­jab saat­jat, mis tä­hen­dab, et nen­de­ga min­nak­se ku­ni ars­ti­ka­bi­ne­ti või va­ja­li­ku spet­sia­lis­ti­ni ning sealt ka in­va­bus­si või au­tos­se ta­ga­si. Pü­sik­lien­te sõi­du­ta­tak­se sa­ge­li prot­se­duu­ri­de­le, ka kee­mia­ra­vis­se või kaks kor­da nä­da­las dia­lüü­si te­ge­ma.

„Ai­ta­me sõl­tu­valt olu­kor­rast. Ena­mas­ti me ars­ti ka­bi­net­ti ise sis­se ei as­tu, aga on ka neid klien­te, kes pa­lu­vad, et lä­hek­sin kaa­sa ja ai­taks ars­ti jut­tu mee­les pi­da­da. Nä­ge­mis­puu­de­ga klien­ti­del ai­ta­me ko­dus üle­rii­ded sel­ga pan­na ja pä­rast ära võt­ta. Olen ka jooks­nud ap­tee­ki, et klien­di­le va­li­doo­li os­ta. Ree­de­ti he­lis­tan kõi­gi­le järg­mi­se nä­da­la klien­ti­de­le ja tu­le­tan sõi­dua­ja meel­de,“ kir­jel­das Tii­na Peen­sa­lu.

Üks mu­re­koht on te­ma sõ­nul par­ki­mis­või­ma­lus. Kui klien­dil on in­va­par­ki­mi­se kaart, to­hib sot­siaalt­rans­por­ti osu­ta­vat sõi­du­kit par­ki­da in­va­ko­ha­le, kus saab par­ki­da ta­su­ta või osa­li­se ta­su eest. Kui klien­dil sel­list kaar­ti ei ole, peab leid­ma ta­su­li­se par­ki­mis­ko­ha kau­ge­mal. Ra­vi tä­na­va kesk­haig­la­ga on Too­mas Peen­sa­lu saa­vu­ta­nud kok­ku­lep­pe, et kui sõi­da­vad sin­na puu­de­ga ini­me­se­ga, siis in­vat­rans­por­di kaar­ti ei pea ole­ma ning par­ki­mi­se eest maks­mi­sel kont­rol­li­tak­se, kas ars­ti juur­de too­di puu­de­ga ini­me­ne.

Tii­na Peen­sa­lu: „Suur abi oleks, kui sot­siaalt­rans­por­di osu­ta­ja­le an­taks sa­mu­ti in­va­par­ki­mi­se kaart. Ole­me se­da aru­ta­nud ka teis­te piir­kon­da­de sot­siaalt­rans­por­di tee­nu­se osu­ta­ja­te­ga.“

Eel­mi­se aas­ta al­gu­ses tun­nus­ta­ti Tii­na ja Too­mas Peen­sa­lut Kuu­sa­lu val­la tä­nu­peol „Mär­ka ja tun­nus­ta“ tä­nu­kir­ja­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Hoo­le­la kor­ral­das sõp­rus­koh­tu­mi­se naa­britega
Järgmine artikkelKol­ga raa­ma­tuk­lu­bi 50. koh­tu­mi­sõh­tu