Kuu­sa­lu Hoo­le­la kor­ral­das sõp­rus­koh­tu­mi­se naa­britega

171
Sõp­rus­koh­tu­mi­ne al­gas Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja saa­lis tut­vus­tus­rin­gi­ga. Fo­to Eli­na Aa­sa

MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la kut­sus ree­del, 17. märt­sil Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja sõp­rus­koh­tu­mi­se­le Ta­pa val­last MTÜ Vi­ru­maa Tu­gi­tee­nu­sed, Jõe­läht­me val­last Jõe­läht­me Päe­va­kes­ku­se ja Ani­ja val­last Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se eri­hoo­le­kan­de tee­nus­te­ga te­ge­le­vad töö­ta­jad ning nen­de klien­did.

Ne­li tun­di kest­nud koh­tu­mi­sel pi­did nel­ja or­ga­ni­sat­sioo­ni esin­da­jad ku­jun­da­ma 15 mi­nu­ti jook­sul pla­ka­ti ning sel­gi­ta­ma, miks ja mi­da sel­le­le en­da tut­vus­ta­mi­seks joo­nis­ta­sid ja kir­ju­ta­sid. Män­gi­ti rah­va­lik­ke män­ge, oli tea­te­võist­lus. Järg­nes söö­gi­paus kaa­sa too­dud toi­duk­raa­mi­ga. Koh­tu­mi­ne lõp­pes klien­ti­de ühi­se dis­ko­ga.

Sõp­rus­koh­tu­mi­se kor­ral­da­nud ja seal ka dis­kot tei­nud te­ge­vus­ju­hen­da­ja Eli­na Aa­sa Kuu­sa­lu Hoo­le­last rää­kis, et ju­hen­dab oma klien­ti­de taid­lus­rin­gi ning on käi­nud nen­de­ga osa­le­mas Vil­jan­dis eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te laulu- ja tantsupidudel. Sa­mas po­le se­ni koh­tu­tud naa­ber­val­da­des eri­hoo­le­kan­de tee­nust pak­ku­va­te ini­mes­te ega nen­de klien­ti­de­ga.

„Kuusalu Hoolela algatas sõpruskohtumise. Loo­da­me, et see­kord­ne esi­me­ne, Kuu­sa­lus toi­mu­nud kok­ku­saa­mi­ne, ei jää vii­ma­seks ning oo­ta­me kül­la­kut­set,“ lau­sus ta.

Sel ajal, kui klien­did tant­si­sid koos Eli­na Aa­sa­ga, aru­tas Kuu­sa­lu Hoo­le­la eri­hoo­le­kan­de­tee­nus­te koor­di­naa­tor-te­ge­vus­ju­hen­da­ja Kaie Us­tav kol­lee­gi­de­ga tööa­la­seid kü­si­mu­si. Ta kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et järg­mi­sel aas­tal on sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­til ka­vas eri­hoo­le­kan­de tee­nus­te osu­ta­mi­ses muu­da­tu­sed, Jõe­läht­me val­las ju­ba te­gut­se­tak­se uue mu­de­li jär­gi. Kuu­sa­lu Hoo­le­la töö­ta­ja­tel on ka­vas min­na Jõe­läht­me päe­va­kes­ku­ses­se sel­le­ga tut­vu­ma.

Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se­ga on ol­nud te­ma sõ­nul va­ra­se­maid tööa­la­seid kok­ku­puu­teid, Kuu­sa­lus oli ko­hal ka Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kai Viir­mann.

Kuu­sa­lu Hoo­le­la pa­kub vas­ta­valt sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti­ga sõl­mi­tud le­pin­gu­le psüü­hi­li­se eri­va­ja­du­se­ga ini­mes­te­le iga­päe­vae­lu toe­ta­mi­se, töö­ta­mi­se toe­ta­mi­se, toe­ta­tud ela­mi­se ja pi­kaa­ja­li­se kaits­tud töö­ta­mi­se tee­nust. Nen­de tee­nus­te eest ta­sub riik. Te­ge­vus­ju­hen­da­jad on pea­le Kaie Us­ta­vi ja Eli­na Aa­sa veel Ma­ria Prääts, An­ne Jane Luik ja Tag­ni Jõe­leht.

Keh­ra sot­siaal­kes­kus pa­kub psüü­hi­li­se eri­va­ja­du­se­ga ini­mes­te­le iga­päe­vae­lu toe­ta­mi­se ja toe­ta­tud ela­mi­se tee­nust, te­ge­vus­ju­hen­da­jad on Maie Sir­kas ja Kat­rin Liiv.

KÜS­Ki toe­tus te­ge­vus­ka­va koos­ta­mi­seks
Ta­pal te­gut­se­va MTÜ Vi­ru­maa Tu­gi­kes­ku­sed kol­lee­gid on pa­lu­tud Kaie Us­ta­vi sõ­nul men­to­riks uue pro­jek­ti el­lu­vii­mi­sel.

MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la sai Ko­da­ni­kuü­his­kon­na Siht­ka­pi­ta­list (KÜSK) va­baü­hen­dus­te aren­gu­hü­pet et­te­val­mis­ta­vast taot­lus­voo­rust toe­tust 3965 eu­rot pro­jek­ti „MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la aren­gu­hüp­pe et­te­val­mis­tus 2023“ el­lu­vii­mi­seks.

Plaa­nis on saa­da üle­vaa­de Kuu­sa­lu Hoo­le­la siht­rüh­ma­dest ning nen­de ja MTÜ en­da aren­gu­va­ja­dus­test ja prob­lee­mi­dest. Luuak­se töög­ru­pid, kel­le­ga koos­töös koos­ta­tak­se te­ge­vus­ka­va ning see ava­li­kus­ta­da tä­na­vu su­vel.

Aren­gu- ja te­ge­vus­ka­va koos­ta­mi­se juhtg­rup­pi kuu­lu­vad Kuu­sa­lu Hoo­le­last Kaie Us­tav, Tag­ni Jõe­leht, Ma­ria Prääts ja An­ne Jane Luik. Koos­ta­mi­ses osa­le­vad veel aren­gueks­pert Kat­rin Suur­soo ja Kuu­sa­lu val­la pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir, psüü­hi­lis­te va­ja­dus­te­ga ini­me­sed ja nen­de pe­re­liik­med ning koos­töö­part­ne­ri­te­na Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus, sot­siaal­kind­lus­tu­sa­met ja MTÜ Vi­ru­maa Tu­gi­tee­nu­sed.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tus usua­su­tus­te­le
Järgmine artikkelKop­li­met­sa OÜ teeb Kuu­sa­lu val­las sot­siaalt­rans­por­di sõi­te