Kol­ga raa­ma­tuk­lu­bi 50. koh­tu­mi­sõh­tu

164
Juubelitordi lõikab lahti Kolga raamatuklubi eestvedaja JANNE KERDO.

Ree­de, 24. märt­si õh­tul toi­mus Kol­ga mõi­sa va­lit­se­ja­ma­ja saa­lis raa­ma­tuk­lu­bi 50. kok­ku­saa­mi­ne. See­kord olid kü­las kir­ja­ni­kud ja luu­le­ta­jad Karl Mar­tin Si­ni­järv ja Jür­gen Roos­te. Raa­ma­tuk­lu­bi liik­med tä­na­sid lil­le­de ja kin­gi­tus­te­ga Kol­ga raa­ma­tuk­lu­bi pea­kor­ral­da­jat Jan­ne Ker­dot. Juu­be­liõh­tu lõp­pes ühi­se tor­di­söö­mi­se­ga. Jan­ne Ker­do üt­les, et see­kord­ne koh­tu­mi­ne ku­ju­nes loo­de­tult mee­leo­lu­kaks: „Karl Mar­tin Si­ni­järv ja Jür­gen Roos­te on head sõb­rad, kuul­si­me nen­de tut­vu­mis­lu­gu­sid ja sai­me naer­da, sa­mas esi­ta­sid kü­la­li­sed mõt­le­ma­pa­ne­vaid luu­le­tu­si. Me ini­me­sed jäid ra­hu­le, olen mit­melt osa­le­nult kuul­nud kii­du­sõ­nu, et oli to­re õh­tu. Ko­gu­kon­na soe suh­tu­mi­ne an­nab kind­lust ja jõu­du jät­ka­ta. Lu­ba­sin, et edas­pi­di tee­me viie koh­tu­mi­se kau­pa ja siis vaa­ta­me, kui­das jät­ka­me.” And­res Hein­ver ja Jan­ne Ker­do alus­ta­sid Kol­ga raa­ma­tuk­lu­bi koh­tu­mi­sõh­tu­te­ga 2014. aas­tal. Es­malt ko­gu­ne­ti Kol­ga Koh­vi­tup­pa en­di­ses pos­ti­ma­jas, kok­ku on saa­dud ka Kolga selt­si­ma­jas, muu­seu­mis ja va­lit­se­ja­ma­ja saa­lis, Er­ki Vaik­re ko­dus ning Tal­lin­na loo­maaias, kui min­di kül­la Alek­sei Tu­rovs­ki­le.

Eelmine artikkelKop­li­met­sa OÜ teeb Kuu­sa­lu val­las sot­siaalt­rans­por­di sõi­te
Järgmine artikkelSõnumitoojas 29. märtsil