Koostatakse Kuusalu valla soojusmajanduse ja ühisveevärgi arengukavasid

1242

Nõue on, et soojusmajanduse ja ühisveevärgi olemasolevad arengukavad tuleb 4 aasta tagant uuendada.

Kuusalu vallavolikogu algatas novembrikuu istungil Kuusalu ja Kolga kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava 2015-2025 ning Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2027 koostamise.
Vallavanem Urmas Kirtsi põhjendas istungil, et mõlemas valdkonnas on arengukavad olemas, kuid välisrahastuse saamiseks on hädavajalik viia need nõuetega vastavusse.
Soojusmajanduse arengukava koostatakse koostöös OÜga Kuusalu Soojus, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava tegemisse kaasatakse Kuusalu valla kõik vee-ettevõtjad.
Mõlema arengukava koostajad on leitud riigihankega. Soojusmajanduse arengukava teeb ÅF-Consulting AS, ühisveevärgi arengukava Infragate Eesti AS.
Soojusmajanduse arengukava koostamise jaoks saab KIKist taotleda toetust, valla omaosalus oleks umbes 760 eurot. Kogumaksumus on 5760 eurot. Ühisveevärgi arengukava tegemine läheb vallale  maksma 4920 eurot.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale tuleb lisada seletuskiri, kus on ülevaade põhjavee varudest, vee-ettevõtjate andmed ja tegevusmahud, ka sotsiaal-majanduslike näitajate kirjeldus kuni omavalitsuse ühe leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku ja elanikkonna maksevõime prognoosini vähemalt 12 aastaks.
Soojusmajanduse arengukava koostatakse 10 aastaks. See peab sisaldama ka piirkondade sotsiaal- ja elamumajanduslikku iseloomustust, tarbijate maksevõime analüüsi, erinevate kütuste kasutamise võimalusi ja alternatiivseid lahendusi soojavarustuse edasiseks arenguks, analüüsida tuleb ka kaugkütte võrgu arengu võimalusi ja vajadusel võrguosade asendamist lokaalküttega.
Mõlemad arengukavad peavad valmima märtsiks 2016. Kõigepealt tutvustatakse neid volikogule, seejärel toimub avalikustamine ja saab esitada ettepanekuid, täiendatud arengukavad kinnitab vallavolikogu.

Eelmine artikkelHarju aasta Leader-projekt sündis noorte vaba aja soovidest
Järgmine artikkelANDRES KAARMANN Kuusalu revisjonikomisjonis