Koo­li­lõu­na toi­du­pa­ki ja­ga­mi­ne Kuu­sa­lu val­las ja Lok­sal

1079
Õpi­las­te­le ka­he nä­da­laks koos­ta­tud toi­du­ko­tid on sea­tud pe­re­de­le üleand­mi­seks Kol­ga koo­li vä­li­suk­se juur­de. Fo­to Kris­ta Kukk

Kuu­sa­lu ja Kol­ga kool jao­ta­sid eel­mi­se nä­da­la ree­del kok­ku 100 lap­se­le seo­ses dis­tant­sõp­pi­mi­se­ga koo­li­toi­du pa­kid ka­heks nä­da­laks. Kuu­sa­lu koo­li õpi­las­te toi­du­pak­ki­de­le sai jä­re­le min­na Kuu­sa­lu ale­vi­kus kuns­ti­de koo­li, Kol­gas an­ti toi­du­ko­tid kät­te koo­li­ma­jast. Pak­ke ja­ga­ti ree­del, 27. märt­sil kel­la 15-17. Kuu­sa­lus ja­gas 52 toi­du­pak­ki Kuu­sa­lu tu­gi­kes­ku­se töö­ta­ja Mar­ju Mee­sak, Kol­gas 48 ko­ti­täit koo­li ma­jan­dus­juht Kris­ta Kukk.

Osa­de­le las­te­le, kel­le toi­du­ko­ti­le ei ol­nud pe­re­del en­dil või­ma­lik jä­re­le min­na, vii­di pakk ise ko­ha­le.

Toi­du­pa­ki said need, kes olid oma soo­vist va­rem tea­da and­nud e-koo­li või muu­de in­fo­ka­na­li­te kau­du. Pa­kis olid ma­ka­ro­nid, juust, leib, puu- ja juur­vil­jad, piim, li­ha­kon­serv, ha­pu­koor, või, riis. Toi­duai­ned on os­te­tud rii­gilt käe­so­le­vaks aas­taks koo­li­de­le eral­da­tud toi­du­ra­ha eest. Koo­li­lõu­na toi­du­pa­kid komp­lek­tee­ri­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li söök­la töö­ta­jad pea­kokk El­ge Lä­ti juh­ti­mi­sel.

Lok­sa koo­list said sar­na­sed toi­du­pa­kid nii Lok­sa lin­nas kui ka Kuu­sa­lu val­las ela­vad õpi­la­sed. Kok­ku teh­ti Lok­sal 277 toi­du­pak­ki, neist 71 Kuu­sa­lu val­las ela­vad las­te­le. Lok­sa ümb­ru­se kü­la­de õpi­las­te­le viis toi­du­pa­kid ko­ha­le Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se lii­ge, Lok­sa abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­salt, pak­ki­de ko­ha­le­toi­me­ta­mi­seks oli ta ka­su­tu­ses Kuu­sa­lu koo­li väi­ke­buss.

Loksa linnas elavate õpilaste pakid viidi õpilastele samuti koju, jagamas käis Loksa lin­na lastekaitse- ja sotsiaalnõunik Laivi Kirsipuu. Kes ree­del toidupakki ei saanud, siis oli võimalik ise pakile järele minna koolisööklasse.

Kuu­sa­lu val­las ja­ga­tak­se koo­li­las­te­le toi­du­pak­ke taas sel­le nä­da­la nel­ja­päe­val, taot­lu­si oli es­mas­päe­va sei­su­ga esi­ta­tud 118. Ka need toi­du­ko­tid on iga­le lap­se­le ka­heks nä­da­laks. Val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man üt­les, et pe­red, kes es­mas­päe­va hom­mi­kuks ei ol­nud jõud­nud soo­via­val­dust esi­ta­da, saa­vad oma toi­du­kraa­mi järg­mi­sel nä­da­lal, kui komp­lek­tee­ri­tak­se uued toi­du­ko­tid: „Pea­me va­ja­li­kus ko­gu­ses toi­duai­ned mi­tu päe­va va­rem tel­li­ma.“

Loksa gümnaasiumi õpilastele jagatakse järgmised toidupakid 8. aprillil.

Eelmine artikkelKui­das lä­heb piir­kon­na suu­ri­ma­tel et­te­võ­te­tel
Järgmine artikkelKoroo­na­vii­rus lük­kas Joa­ves­ki raa­ma­tu esit­lu­se su­ves­se