Kui­das lä­heb piir­kon­na suu­ri­ma­tel et­te­võ­te­tel

887
ASi Mistra-Autex juht PRIIT TAMM.

Raa­si­ku et­te­võt­te ASi Mist­ra-Au­tex juht Priit Tamm tea­tas, et 1. -12. ap­ril­li­ni on et­te­võt­te töö pea­ta­tud, sel ajal töö­tab vaid la­du: „Au­to­töös­tu­se te­ha­sed on eri ae­ga­del pool­teist ku­ni kaks nä­da­lat pau­sil, mööb­li­töös­tus töö­tab vä­he­ne­nud tem­pos eda­si ning tar­ned tu­leb kind­lus­ta­da. Meil po­le klien­te, kes on prae­gu­ses olu­kor­ras le­pin­guid üles öel­nud, aga on iga­nä­da­la­sed le­pin­gu­te ma­hud muu­tu­nud väik­se­maks.“

Mist­ra-Au­te­xis on li­gi 275 töö­ta­jat, kel­lest um­bes 40 on Priit Tam­me sõ­nul en­ne ko­roo­na­vii­rust ko­ju jää­nud hai­ged, lap­se­puh­ku­sel või kait­se­väes. Era­kor­ra­li­sest olu­kor­rast tin­gi­tu­na jääb 12 päe­vaks ko­ju um­bes 160 töö­ta­jat. Nei­le maks­tak­se sel­le pe­rioo­di eest koos va­ba­rii­gi va­lit­su­se toe­tu­se­ga kesk­mist töö­ta­su.

Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri ASi ju­ha­tu­se lii­ge Ro­man Bu­katš­jov kin­ni­tas, et 350-360 töö­ta­ja­ga et­te­võ­te töö­tab Keh­ras en­di­se too­mis­ma­hu­ga; „Äri toi­mub ta­va­pä­ra­selt, kui­gi iga päev toob muu­tu­si. Kui­gi mõ­nel pool on me jõu­pa­be­ri­le uu­te tel­li­mus­te arv vä­he­ne­nud, näi­teks Itaa­lias on mõ­ned et­te­võt­ted su­le­tud, ei mõ­ju­ta see Ho­ri­zo­ni too­dan­gu mah­tu, sest Itaa­lia tu­ru­le lä­heb meie too­dan­gust väi­ke osa. Sel­le võr­ra roh­kem saa­me too­dan­gut an­da teis­te­le soo­vi­jai­le. Mõ­nes rii­gis on keh­tes­ta­tud kau­ba­veo­pii­ran­gud, kuid meie too­dang lä­heb maail­mas 74 rii­ki.“

Ta li­sas: „Kaks aas­tat ta­ga­si hak­ka­si­me Bal­ti­ku­mis ain­sa­na te­ge­ma pa­ber­kot­te ning sel­lel tu­rul näe­me pi­gem ko­ha­li­ke klien­ti­de ar­vu kas­vu. Nad ei ta­ha enam pa­ber­kot­te os­ta vä­lis­maalt, vaid on pöö­ra­nud näo si­se­tu­ru­le.“

OÜ Bal­ti Spoon per­so­na­li­juht He­le­na Aug sõ­nas, et te­has töö­tab, toot­mis­ma­hud on üld­joon­tes sa­mad ja töö­ta­jad ter­vi­se juu­res: „Suu­rem osa too­dan­gust eks­por­di­tak­se, tä­hel­da­me tar­nea­he­la pi­ke­ne­mist, kuid üh­te­gi rii­ki po­le kaup saat­ma­ta jää­nud. Ko­roo­nak­rii­sis töö­ta­mi­ne pa­kub väl­ja­kut­set iga­le et­te­võt­te­le, jäl­gi­me ping­salt, mis toi­mub maail­mas ja Ees­tis. Kuu­la­me ja ar­ves­ta­me ter­vi­se­ame­ti nõuan­ne­te­ga. Ole­me ka­su­tu­se­le võt­nud soo­vi­ta­tud meet­med, ja­ga­me in­fot töö­ta­jas­kon­na­le.“

Eelmine artikkelKoo­liõ­pi­las­te ka­ran­tii­ni­päe­vi­kud 2. osa
Järgmine artikkelKoo­li­lõu­na toi­du­pa­ki ja­ga­mi­ne Kuu­sa­lu val­las ja Lok­sal