Kon­kurss „Kuu­sa­lu val­la lau­lu­laps 2023“

118

MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts kor­ral­das Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel kon­kur­siü­ri­tu­se­na taas val­la las­te lau­lu­võist­lu­se.

Kon­kurss „Kuu­sa­lu lau­lu­laps 2023“ toi­mus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ree­del, 21. ap­ril­lil. Osa­le­sid 24 so­lis­ti.

Neid hin­das kol­me­liik­me­li­ne žürii, ku­hu kuu­lu­sid Loo koo­li muu­si­ka- ja lau­luõ­pe­ta­ja Ai­ve Skuin, EM­TA muu­si­ka­pe­da­goo­gi­ka tu­deng ja val­la noor­te­vo­li­ko­gu lii­ge Kert­tu Saag­pakk ning Kuu­sa­lust pä­rit And­reas La­he­sa­lu, kes on rah­vu­soo­per Es­to­nia oo­pe­ri­koo­ri laul­ja.

Kuu­sa­lu val­last pää­se­vad iga va­nu­seg­ru­pist kaks pa­ri­mat val­da esin­da­ma Har­ju­maa Lau­lu­laps 2023 fi­naal­võist­lu­se­le, mis toi­mub 5. ja 6. mail Aru­kü­la rah­va­ma­jas.

Kõi­ge noo­re­mas, 3-4aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis võist­le­jaid ei ol­nud.

5-6aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis osa­les ain­sa­na He­li­na Triis­berg, kes esi­nes žürii hin­nan­gul vä­ga häs­ti ja lä­heb võist­le­ma maa­kon­na lau­lu­kon­kur­si­le. Te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken.

7-9aas­tas­test oli võist­le­mas 8 laul­jat. Har­ju­maa kon­kur­si­le lä­he­vad Ida Mar­ga­ret­he Mäe­vä­li, kel­le õpe­ta­ja on Nii­na Es­ko, ja Mar­ta Kar­na, ke­da õpe­tab Kül­li-Kat­ri Es­ken. Žürii tõi esi­le ka sel­les va­nu­seg­ru­pis laul­nud Loo­re Vald­na, te­da­gi õpe­tab Kül­li-Kat­ri Es­ken.

10-12aas­tas­te seas oli 7 võist­le­jat. Võit­sid Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni õpi­la­sed. Esi­ko­ha päl­vi­nud Mar­liis Ko­se­mets esi­tas õpe­ta­jalt te­ma­le loo­dud lau­lu „Igat­sen teid“. Tei­se ko­ha sai Bri­gi­ta Uu­sen.

13-15aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis oli kaks osa­le­jat, kes on sa­mu­ti Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni õpi­la­sed – Han­na-Lii­sa Talts ja Bir­git Moks. Esi­ko­ha päl­vis Han­na-Lii­sa Talts, tei­se ko­ha Bir­git Moks. Žürii ot­su­se­ga olid mõ­le­mad oma esi­tu­se­ga vää­ri­li­sed osa­le­ma Har­ju­maa lau­lu­lap­se kon­kur­sil.

16-18aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis võist­le­sid 6 laul­jat. Esi­ko­ha sai So­fia Ru­ti­ku, kel­le ju­hen­da­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken, ja tei­se ko­ha Jo­han­na Ma­rie Mäe­vä­li, te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Kai Pe­ter­son.

Ne­li edu­kalt võis­tel­nud ja maa­kond­li­ku­le kon­kur­si­le osa­le­ma pää­se­nud noort laul­jat on ko­ha­li­kust tun­tud fol­kan­samb­list Uu­ri­kad – Mar­liis Ko­se­mets, Han­na-Lii­sa Talts, Bir­git Moks ja So­fia Ru­ti­ku. An­samb­li Uu­ri­kad ju­hen­da­ja on Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li lau­lus­tuu­dio õpe­ta­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Eelmine artikkelKeh­ras võist­le­sid Ani­ja val­la lau­lu­lap­sed
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kihelkonna rahvatantsukontserdil oli esinejaid paarsada