Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja mi­ni­voor noor­te­le ja va­baü­hen­dus­te­le

100
Ida-Harju Koostöökoja arendusjuht SILLE NOOR

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da (IHKK) kuu­lu­tas väl­ja uud­se taot­lus­voo­ru, mil­lest saa­vad toe­tust liht­sus­ta­tud kor­ras taot­le­da va­baü­hen­du­sed ning noor­teor­ga­ni­sat­sioo­nid ja -al­ga­tu­sed. Esi­me­ne täh­taeg on 10. ap­rill.

IHKK aren­dus­juht Sil­le Noor sel­gi­tas, et mi­ni­voor „Uut hoo­gu“ toi­mib tei­si­ti kui nen­de se­ni­sed taot­lus­voo­rud – pro­jek­ti­taot­lus­te­le ei pea oo­ta­ma vas­tu­seid PRIAst, toe­tu­si ja­gab Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, kes on sel­leks PRIAlt ju­ba koos­tööp­ro­jek­ti kau­du toe­tu­sot­su­se saa­nud.

„Ta­ha­me sel­le voo­ru­ga er­gu­ta­da just noo­ri. Ehk nad tu­le­vad Lea­de­rist ra­ha taot­le­ma, kui saa­vad aru, et see po­le nii kee­ru­li­ne. Soo­vi­me ka va­baü­hen­dus­te­le an­da hoo­gu oma ko­gu­kon­da­des üri­tus­te kor­ral­da­mi­sel. Vii­ma­sel ra­has­tus­pe­rioo­dil ala­tes 2016. aas­tast ei ole meie MTÜ­del ol­nud või­ma­lust saa­da toe­tust ühe et­te­võt­mi­se jaoks, et nii-öel­da peh­meid te­ge­vu­si te­ha, neil on pi­da­nud ole­ma pro­jek­ti­part­ner ja aas­ta­ne te­ge­vus­ka­va. Ka on tul­nud Lea­der prog­ram­mist ra­ha taot­le­mi­sel vas­tust oo­da­ta mi­tu kuud ning pro­jekt tu­leb en­ne el­lu viia, toe­tus­ra­ha saab ta­gant­jä­re­le,“ põh­jen­das Sil­le Noor mi­ni­voo­ru ava­mist.

Mi­ni­voo­ru maht on 44 061 eu­rot ning taot­lus­voo­ru täh­taeg on iga kuu küm­nen­dal kuu­päe­val – 10. ap­ril­lil, 10. mail, 10. juu­nil. Kui ra­ha ja­gub, jät­ka­tak­se mi­ni­voo­ru­de­ga ka ala­tes 10. sep­temb­rist.

Toe­tust saa­vad taot­le­da Ani­ja, Raa­si­ku või Ko­se val­las ela­va­te­le või õp­pi­va­te­le 12-26aas­tas­te­le noor­te­le mõel­dud or­ga­ni­sat­sioo­nid või al­ga­tu­sed ning piir­kon­nas roh­kem kui 6 kuud te­gut­se­nud mit­te­tu­lun­du­s­ühin­gud ja sih­ta­su­tu­sed, väl­ja ar­va­tud ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se osa­lu­se­ga sih­ta­su­tu­sed. Alaea­lis­te esi­ta­tud pro­jek­til peab ole­ma täis­kas­va­nud men­tor.

Üks va­baü­hen­dus, noor­teor­ga­ni­sat­sioon või -al­ga­tus, näi­teks õpi­la­sü­hen­dus, saab kor­ra­ga taot­le­da 300-2000 eu­rot ning toe­tus on mõel­dud nii­ni­me­ta­tud peh­me­teks te­ge­vus­teks. Noor­teal­ga­tus­te toe­tu­se määr on 100 prot­sen­ti, mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu­te ja sih­ta­su­tus­te pro­jek­ti­de­le an­tak­se toe­tust 85 prot­sen­ti, 15 prot­sen­ti peab ole­ma omao­sa­lus.

„Oo­ta­me taot­lu­si, mis täi­dak­sid mi­ni­voo­ru ees­mär­ke – ai­ta­vad suu­ren­da­da ko­gu­kon­da­de-va­baü­hen­dus­te või­me­kust ning an­na­vad hoo­gu noor­te el­lu­vii­da­va­te­le ja noor­te­le suu­na­tud te­ge­vus­te­le,“ sõ­nas IHKK aren­dus­juht.

Toe­ta­ta­va te­ge­vu­se pea­mi­ne sihtg­rupp peab ole­ma Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja piir­kon­na ela­ni­kud. Toe­ta­tak­se ha­ri­dus­li­ke ees­mär­ki­de­ga koo­li­tus­te, õpi­tu­ba­de, kul­tuu­riü­ri­tus­te kor­ral­da­mist ning te­ge­vus­te lä­bi­vii­mi­seks va­ja­li­ke va­hen­di­te ja ma­ter­ja­li­de soe­ta­mist: „Üks­nes mee­le­la­hu­tu­sü­ri­tus­te­le toe­tust ei saa, näi­teks jaa­ni­pi­du­sid me ei toe­ta. Sa­mu­ti ei ole see toe­tus mõel­dud täien­du­seks val­laeel­ar­ve­le – kui noor­te­kes­kus on se­ni kor­ral­da­nud val­la toe­tu­sel su­ve­laag­rit, siis meie sa­maks as­jaks toe­tust ei an­na. Reeg­li­na toe­ta­me uu­si al­ga­tu­si, tra­dit­sioo­ni­lis­te­le üri­tus­te­le ja­ga­me toe­tust vaid ju­hul, kui sel­lel on min­gi li­sand­väär­tus või uud­ne nüanss.“

Toe­tu­se saa­mi­seks tu­leb esi­ta­da täi­de­tud taot­lus­vorm, mil­le leiab IHKK ko­du­le­helt. Ot­sus heaks­kiit­mi­se või ta­ga­si­lük­ka­mi­se koh­ta te­hak­se taot­lu­se esi­ta­mi­se kuul, hil­je­malt kuu vii­ma­sel töö­päe­val.

„Taot­lus­vorm on vä­ga liht­ne. Se­da kin­ni­ta­sid ka noo­red, kel­le peal taot­lus­voo­ru kat­se­ta­si­me,“ üt­les Sil­le Noor.

Iga taot­le­ja saab esi­ta­da ühe pro­jek­ti taot­lus­voo­ru koh­ta. Uue taot­lu­se saab esi­ta­da siis, kui sa­mas­se meet­mes­se esi­ta­tud eel­mi­ne pro­jekt on el­lu vii­dud. Kui uut taot­lust esi­ta­da ei soo­vi­ta, on te­ge­vus­te el­lu­vii­mi­seks ae­ga au­gus­ti­ni 2024.

En­ne pro­jek­ti­te­ge­vus­te al­gust tu­leb taot­le­jal osa­le­da ko­hus­tus­li­kul kon­sul­tat­sioo­nil IHKK nõus­ta­ja­ga. Li­saks aren­dus­ju­hi­le nõus­tab taot­le­jaid Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja uus pro­jek­ti­nõus­ta­ja-kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list An­ne-Mai He­le­mäe, kes va­rem on töö­ta­nud kom­mu­ni­kat­sioo­nieks­per­di­na tar­bi­ja­kait­se ja teh­ni­li­se jä­re­le­val­ve ame­tis ning näi­tus­te pro­jek­ti­ju­hi­na Ter­vi­se­muu­seu­mis.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da kor­ral­dab taot­lus­voo­ru „Uut hoo­gu“ tut­vus­ta­mi­seks in­fo­tun­ni. See toi­mub tei­si­päe­val, 28. märt­sil kell 17 Ko­se val­las Visk­la kü­la­kes­ku­ses, ku­hu on oo­da­tud kõik hu­vi­li­sed.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 15. märtsil
Järgmine artikkelKiire interneti aeglane tulek